Tải bản đầy đủ
ĐẢM BẢO TÍN DỤNG

ĐẢM BẢO TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ

1.2 Các đặc trưng của tài sản đảm bảo
tiền vay
• Giá trò của tài sản đảm bảo phải lớn hơn
nghóa vụ được đảm bảo.
• Tài sản phải dễ tiêu thụ thò trường.
• Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có
quyền ưu tiên về xử lý tài sản.

04/16/17

197

1.3 ĐIỀU KIỆN CỦA TÀI SẢN ĐẢM BẢO


Một tài sản dùng làm tài sản đảm bảo phải thỏa mãn các điều
kiện sau:
Thuộc sở hữu hợp pháp của người dùng nó làm đảm bảo.
Tài sản phải dễ định giá.
Giá trị đảm bảo phải vượt trội số nợ gốc chưa được hồn trả.
Tài sản phải được phép chuyển nhuợng và dể dàng chuyển
nhượng.
Người cho vay dễ dàng thụ đắc tài sản đảm bảo.
Người cho vay phải có khả năng xác đònh một cách rõ ràng tài
sản đảm bảo chỉ dành riêng cho mình.
Giá trị tài sản ổn định trong thời gian đảm bảo.
Thời hạn hữu dụng lớn hơn thời hạn đảm bảo.
04/16/17

198

2. CÁC HÌNH THỨC ĐẢM BẢO TÍN DỤNG:
2.1. Thế chấp tài sản(Mortgage):
2.1.1 Khái niệm:
Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế
chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với
bên kia (bên nhận thế chấp) và khơng
chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế
chấp.

04/16/17

199

Các bên liên quan :
 Bên thế chấp:
Bên thế chấp là các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá
nhân - là người sở hữu hợp pháp các tài sản và chấp nhận giao tài sản
cho ngân hàng để thế chấp cho khoản vay.
Bên thế chấp là người chủ tài sản, vẫn được sử dụng những tài sản
trong thời gian thế chấp để sản xuất kinh doanh nghóa là trong thời
gian thế chấp quyền sở hữu tài sản chỉ tạm thời thay đổi - còn quyền
sử dụng các tài sản đó thì không có sự thay đổi nào.
 Bên nhận thế chấp:
Bên nhận thế chấp là bên cho vay, sẽ tiếp nhận tài sản thế chấp
bằng các chứng thư sở hữu gốc do bên thế chấp giao. Bên nhận thế
chấp tạm thời là người sở hữu các tài sản thế chấp đó cho đến khi nó
được giải chấp.

04/16/17

200

2.1.2 Phân loại và điều kiện tài sản thế chấp:
2.1.2.1 Phân loại tài sản thế chấp:
a) Nhà ở, cơng trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền
với nhà ở, cơng trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất;
b) Giá trị quyền sử dụng đất;
c) Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo
quy định của Luật Hàng khơng dân dụng Việt Nam;
d) Tài sản hình thành trong tương lai là bất động sản hình thành sau thời
điểm ký kết giao dịch thế chấp và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp
như hoa lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, cơng trình xây dựng, các
bất động sản khác mà bên thế chấp có quyền nhận;
đ) Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Trường hợp thế chấp tồn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó cũng thuộc
tài sản thế chấp. Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật
phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu các bên có thoả thuận.
Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản thế chấp cũng thuộc tài
sản thế chấp, nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định; trường
hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài
sản thế chấp.
04/16/17

201