Tải bản đầy đủ
BAO THANH TỐN # CHIẾT KHẤU HĨA ĐƠN

BAO THANH TỐN # CHIẾT KHẤU HĨA ĐƠN

Tải bản đầy đủ

BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nhà xuất khẩu
(Exporter)
2
Đề 5
nghị
BTT

1. Ký kết hợp đồng mua bán

7. Giao hàng

6 8 9 13
3. Chuyển thông tin cho
Factor nhập

5. Đồng ý
VIB Bank
(Export Factor)
04/16/17

Nhà nhập khẩu
(Importer)
4.

10

Thẩm
định

Thu
hộ

11
Thanh
toán
khi đến
hạn

Đơn vị

bao thanh toán nhập khẩu
8. Chuyển CTừ
(Import Factor)
12. Chuyển tiền cho Factor
xuất

189

BAO THANH TOÁN
NH là cầu nối giữa người mua và người bán, giữa
nhà xuất khẩu và nhập khẩu
Nhà xuất
khẩu

L/C – Thư tín dụng
D/P – Nhờ thu – trả ngay
Thanh toán trả sau ( TTR, D/A)

Nhà nhập
khẩu
BAO THANH TOÁN
04/16/17

190

BAO THANH TOÁN # CHIẾT KHẤU
BỘ CHỨNG TỪ XK
 Bên nhập khẩu không phải
làm các thủ tục mở L/C.
 Cấp hạn mức dựa trên uy tín
và tiềm lực tài chính nhà nhập
khẩu
 Thông thường, nhà xuất khẩu
sẽ chịu phí Bao thanh toán
 Kiểm soát được năng lực và
biến động Bên nhập khẩu
thông qua các Tổ chức
Factoring quốc tế hoặc đơn vị
Factor nhập khẩu
 Không phải băn khoăn sự phù
04/16/17
hợp
của Bộ chứng từ

 Bên nhập khẩu phải làm các
thủ tục mở L/C
 Cấp hạn mức dựa trên sự
hoàn hảo bộ chứng từ và uy
tín của Ngân hàng mở L/C
 Nhà nhập khẩu chịu phí mở
L/C
 Ít kiểm soát được Bên nhập
khẩu

191
 Cần bộ chứng từ chính xác

CÁC VÍ DỤ VỀ BAO THANH
TOÁN
• Trường hợp công ty thương mại
- Công ty Nhật Nam là công ty gia đình điển hình, vốn
nhỏ, làm đại lý cho công ty đồ hộp Hạ Long.
- Nhật Nam thường duy trì 3 tháng hàng tồn kho, được
mua hàng chậm trả 30 ngày từ nhà cung cấp
- Khách hàng của Nhật Nam là các cửa hàng bán lẻ và
siêu thị, với phương thức thanh toán trả chậm từ 30 –
90 ngày.
- Nhật Nam cần nguồn tài chính để tài trợ cho việc bán
trả chậm, Nhật Nam đến Ngân hàng nhưng gặp khó
khăn
do tiềm lực yếu
04/16/17
192