Tải bản đầy đủ
NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN

Tải bản đầy đủ

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Tiện ích đối với Doanh nghiệp Bên bán hàng/
Doanh nghiệp xuất khẩu
 Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc theo
dõi, thu hồi khoản phải thu.
 Đuợc NH hỗ trợ đánh giá tình hình kinh doanh
của bên mua hàng/ nhà nhập khẩu.
 Không còn băn khoăn về sự phù hợp của Bộ
chứng từ ( trong L/C)
 Được Ngân hàng hỗ trợ thông tin về thị trường
và đối tác nhập khẩu
04/16/17

171

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Đối với Doanh nghiệp bên mua hàng/ Doanh
nghiệp nhập khẩu:

 Đuợc hưởng lợi ích tài chính từ việc mua bán
hàng trả chậm.
 Gia tăng mức mua hàng trả chậm
 Đơn giản hoá các giao dịch thanh toán tiền do
chỉ phải thanh toán tập trung về một mối.
 Không phải thực hiện các thủ tục phức tạp như
các phương thức thanh toán quốc tế khác (D/C,
Nhờ thu)

04/16/17

172

BAO THANH TOÁN – DỊCH VỤ
PHỔ BIẾN TOÀN CẦU
Năm 2005

Nội địa

Xuất – nhập
khẩu

Châu Âu

656.607

58.879

Châu Mỹ

127.815

7.815

Châu Á

116.319

19.495

Úc/ New
Zealand

23.270

1.825

Châu Phi

6.050

0.879

04/16/17

173

TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ BAO
THANH TOÁN TOÀN CẦU
Bao thanh toán nội địa
toàn cầu tăng

Bao thanh toán quốc tế
toàn cầu tăng

+ 26,42 %

738.143

930.061

2004

2005

04/16/17

+42,51 %

61.971
2004

88.893
2005
174