Tải bản đầy đủ
6) Về hoạt động cho th vận hành của các Cơng ty cho th tài chính

6) Về hoạt động cho th vận hành của các Cơng ty cho th tài chính

Tải bản đầy đủ

6.3) Các điều kiện để được thực hiện cho thuê vận hành
Các Công ty cho thuê tài chính muốn được thực hiện nghiệp vụ cho thuê
vận hành cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành.
2. Có thời han hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày chính thức khai
trương hoạt động.
3. Hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối quý
trước dưới 5%; không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động.
4. Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt
động cho thuê vận hành, như: kho bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê.
6.4) Quy định về an toàn trong cho thuê vận hành
1. Hoạt động cho thuê vận hành phải đảm bảo các quy định về an toàn
tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
Nhà nước.
2. Tổng giá trị của tài sản sử dụng cho thuê vận hành đối với 1 khách
hàng không được vượt quá 30% vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính.
3. Tổng giá trị của tài sản sử dụng cho thuê vận hành không được vượt
quá 5 lần vốn tự có của Công ty cho thuê tài chính.

04/16/17 13:17

166

C. BAO THANH TOÁN
(FACTORING)

04/16/17

167

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ BAO
THANH TOÁN

04/16/17

168

BAO THANH TOÁN – CÔNG CỤ
TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ
CHẬM
Bao thanh toán là hình thức cấp tín
dụng ứng trước của NH cho bên bán
hàng/ nhà xuất khẩu thông qua việc
mua lại các khoản phải thu phát
sinh từ việc bán hàng hoá/dịch vụ
trả chậm đã được bên bán hàng/
nhà xuất khẩu và bên mua hàng/ nhà
nhập khẩu thoả thuận trong hợp
đồng mua bán hàng hoá
04/16/17

169

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Đối với doanh nghiệp bên bán hàng/ Doanh nghiệp
xuất khẩu:
 Có thể thu tiền hàng ngay thay vì phải đợi đến kỳ hạn
trả chậm.
 Hỗ trợ việc tăng doanh số bán hàng, tăng tính cạnh
tranh trên thị trường.
 Doanh số bán hàng càng cao thì khoản ứng trước càng
nhiều.
 Được sử dụng khoản phải thu để đảm bảo một phần
hoặc toàn bộ khoản ứng trước. Khong cn tai san dam
bao.

04/16/17

170