Tải bản đầy đủ
Một số điểm chú ý trong quá trình thu nợ:

Một số điểm chú ý trong quá trình thu nợ:

Tải bản đầy đủ

• 5. Ngân hàng được quyền phát mãi tài sản thế chấp, tài
sản cầm cố trong các trường hợp:
• - Khi đến hạn cuối cùng mà bên vay không trả hết nợ.
• - Cần phải thu nợ trước hạn nhưng bên vay không có tiền
để trả.
• 6. Trường hợp bên vay chuyển quyền sở hữu, sát nhập,
phân chia.... thì đại diện hợp pháp hoặc phải kế thừa toàn
bộ số nợ còn lại hoặc phải thanh toán toàn bộ số nợ đó.
• Ví dụ: Một khoản tín dụng T-D hạn 500 tr NH cho vay
thời hạn 5 năm, lãi suất 10% năm, kỳ hạn trả nợ là năm.
Hai bên thỏa thuận trả nợ theo phương thức kỳ khoản
không đổi, hãy lập bảng KH trả nợ.
04/16/17 13:17

148

B. CHO THUÊ TÀI CHÍNH (Financial leasing)
• 1. Khái niệm:
• Cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn
mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu
của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một
thời gian nhất đònh kèm theo một quyền lựa chọn của
người đi thuê khi kết thúc hợp đồng:
• - Được mua tài sản cho thuê theo giá cả được ấn đònh,
• - Hoặc tiếp tục thuê;
• - Hoặc sẽ trả lại tài sản cho bên cho thuê.

04/16/17 13:17

149

Có 3 chủ thể liên quan trong CTTC:
- Bên đi thuê: là các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài
sản th cho mục đích sản xuất, kinh doanh của mình, bao gồm:
a) Cá nhân có đăng ký kinh doanh;
b) Hộ gia đình;
c) Doanh nghiệp;
d) Tổ chức khác thuộc đối tượng được vay vốn của các tổ chức tín dụng.
- Bên cho thuê (Cơng ty cho th tài chính) là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng,
là pháp nhân Việt Nam, hoạt động chủ yếu là cho th tài chính. Cơng ty cho th tài
chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:
+ Cơng ty cho th tài chính Nhà nước
+ Cơng ty cho th tài chính cổ phần
+ Cơng ty cho th tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng
+ Cơng ty cho th tài chính liên doanh
+ Cơng ty cho th tài chính 100% vốn nước ngồi
- Nhà cung cấp: Đó là các doanh nghiệp mà sản phẩm của họ là đối tượng của
bên đi thuê cần sử dụng. Nhà cung cấp sẽ bán tài sản cho bên cho thuê, và hướng
dẫn kỉ thuật bảo trì, bảo dưỡng tài sản cho bên đi thuê.

04/16/17 13:17

150

• CTCT về bản chất là một hình thức cấp TD mà mục đích
của người cho thuê cũng giống như người cho vay: Thu lãi
tiền vốn đầu tư, còn mục đích của người đi thuê cũng
giống như người đi vay: sử dụng vốn. Nhưng CTTC vẫn
có những đặc trưng riêng biệt:
• - Hình thức cấp tín dụng của bên CTTC là bằng tài sản,
người đi thuê chỉ có quyền sử dụng tài sản.
• - Thời hạn thuê mua là rất dài, thường chiếm khỏan ¾
thời gian hữu dụng của tài sản.
• - Bên cho thuê dể dàng kiểm tra việc sử dụng tài sản và
đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản thuê.
04/16/17 13:17

151

2. Các hình thức CTTC chủ yếu:
2.1. Cho thuê thuần ( 3 bên):

(4)

CÔNG TY
CHO THUÊ

(5)
(2)

NHÀ CUNG
CẤP

04/16/17 13:17

(3)
(1)

NGƯỜI
THUÊ

152

• 1. Người thuê liên hệ với nhà cung cấp để tìm thiết bò hay tài sản
mà mình cần sử dụng, hai bên sẽ thỏa thuận về những vấn đề có
liên quan (kó thuật, lắp đặt, bảo dưỡng, giá cả...).
• 2. Sau khi đã thỏa thuận thành công với nhà cung cấp, người thuê
sẽ tiến hành các thủ tục xin tài trợ bằng hình thức tín dụng thuê
mua
• 3. Nhà cung cấp giao trang thiết bò cho người thuê, và lập biên
nhận “giao nhận tài sản”. Ngay sau đó, Nhà cung cấp chuyển toàn
bộ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn và biên bản giao nhận tài sản cho Công
ty thuê mua.
• 4. Công ty thuê mua sau khi trả tiền cho Nhà cung cấp về số tài sản
đã giao, sẽ nhận được hồ sơ chứng từ và chính thức trở thành chủ sở
hữu các tài sản đã giao cho người đi thuê.
• 5. Tín dụng thuê mua bắt đầu có hiệu lực, người đi thuê được quyền
sử dụng tài sản đi thuê nói trên và đònh kỳ trả tiền thuê tài sản.

04/16/17 13:17

153

2.2. Công ty cho thuê tài trợ bằng tài sản của chính công ty mà không cần phải qua
nhà cung cấp:

CÔNG TY
THUÊ MUA
1. Người đi thuê liên hệ với bên cho
thuê để ký hợp đồng thuê tài sản.
2. Sau khi hợp đồng đã được ký kết,
bên cho thuê giao hoặc lắp đặt tài sản
để bên đi thuê sử dụng theo hợp đồng
sau khi đã đăng ký tài sản thuê.
3. Đònh kỳ bên đi thuê thanh toán tiền
thuê tài sản cho bên cho thuê.

04/16/17 13:17

(1)

(2)

(3)

NGƯỜI ĐI THUÊ

154

• 2.3. Bán và thuê lại: Là thỏa thụân tài trợ tài chính mà theo đó
bên đi thuê bán tài sản của họ cho CTCT đồng thời thuê lại chính
tài sản đó. Như vậy, bên đi thuê giữ lại quyền sử dụng tài sản, chỉ
giao quyền sở hữu cho CTCT và nhận được tiền bán tài sản.
• 2.4. Cho thuê giáp lưng: Áp dụng đối với nhu cầu sử dụng tài sản
không liên tục, thời vụ…
• 3. Thủ tục: Tương tự như cho vay trung dài hạn.
• Các công ty, xí nghiệp có nhu cầu về tín dụng thuê mua cần tiến
hành hoàn thành thủ tục sau:
• - Làm đơn xin tài trợ cho thuê.
• - Toàn bộ hồ sơ mô tả các tài sản, thiết bò cần được tài trợ. Trong
đó chỉ rõ các loại thiết bò tài sản kèm theo mức giá đã thỏa thuận
sơ bộ với nhà cung cấp theo đòa chỉ đã xác đònh.
• - Giấy chứng nhận bảo lãnh của người thứ ba (nếu bên cho thuê
yêu cầu).
• - Tài liệu liên quan đên phương án vay.

04/16/17 13:17

155

4. Qui trình tài trợ:

• 4.1 Xét duyệt hồ sơ và ký hợp đồng tài trợ:
• * Xét duyệt hồ sơ:
• + Thẩm đònh và đánh giá người đi thuê: Năng lực pháp lý, uy tín và tình
trạng của người đi thuê; Nguồn và khả năng thanh toán tiền thue; Khả
năng sinh lời của tài sản đi thuê; Kế hoạch hoặc phương án SXKD của
bên đi thuê;
• + Thẩm đònh và đánh giá tài sản thiết bò: Chất lượng, giá cả; Tình trạng kó
thuật, tuổi thọ; Khả năng vận hành, bảo dưỡng; Nơi và nguồn cung cấp
tài sản, thiết bò (nhà cung cấp)... để đánh giá đúng uy tín và khả năng của
nhà cung cấp;
• Nếu đủ điều kiện thì sẽ ký hợp đồng thuê mua.
• Hợp đồng cho thuê là lọai hợp đồng không thể hủy ngang, gồm những
điều khoản chính sau đây: Tên, đòa chỉ của người cho thuê (Bên A); Tên,
đòa chỉ của người đi thuê (Bên B); Tên, đòa chỉ của người cung cấp tài
sản; Tên, đòa chỉ của người bảo lãnh; Mô tả thiết bò tài sản cho thuê và
giá cả; Đòa điểm lắp đặt sử dụng thiết bò; Thời hạn cho thuê; Phí cho thuê
và phương thức thanh toán; Điều khoản ràng buộc (với điều kiện dành
quyền cho người đi thuê); Mua lại tài sản, thiết bò khi đến hạn.
04/16/17 13:17

156

• 4.2 Thời hạn thuê và phương pháp tính tiền thuê:
• 4.2.1 Thời hạn thuê: Thời hạn cho thuê được ghi vào
trong hợp đồng theo thỏa thuận giữa hai bên và đó là thời
hạn không thể điều chỉnh (không thể hủy bỏ). Khi xác
đònh thời hạn thuê, người ta cần căn cứ vào 3 yếu tố:
• - Thời gian hữu dụng của tài sản: thời hạn thuê phải
chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của tài sản (gọi là thời
hạn thuê cơ bản) để đảm bảo bên cho thuê thu hồi gần
hết hoặc nhiều hơn giá trò tài trợ tính theo hiện giá.
• - Khả năng tài chính của người đi thuê.
• - Qui chế tài trợ thuê mua của Nhà nước.
• Nói chung nếu tài sản có tuổi thọ và giá trò lớn thì thời
hạn thuê sẽ càng dài và ngược lại.

04/16/17 13:17

157

4.2.2 Phương pháp tính tiền thuê: Gọi: P là giá trò hiện tại (Present
value).
• F là giá trò tương lai (Future value).
• i là lãi suất của 1 kỳ hạn (tháng, q, năm).
• n là số kỳ hạn (tháng, q, năm).
• Ta có: F = P(1 + i)n
• Trên cơ sở đó, tùy từng trường hợp cụ thể, phương pháp tính tiền
thuê phụ thuộc các trường hợp sau đây:
• - Tiền thuê được trả vào đầu kỳ hạn hay cuối kỳ hạn.
• - Tiền thuê phân phối đều hay không đều cho các kỳ hạn:
+ Thứ nhất: Tiền thuê sẽ phân phối đều cho các kỳ hạn (kỳ

khoản cố đònh).
+ Thứ hai: Tiền thuê tăng dần theo kỳ hạn (kỳ khoản tăng dần).

+Thứ ba: Tiền thuê sẽ giảm dần theo kỳ hạn (kỳ khoản giảm

dần).
• Trong đó: kỳ khoản cố đònh được dùng khá phổ biến. Nếu tiền thuê
được trả vào đầu mỗi kỳ hạn thì chi phí thuê bao giờ cũng nhỏ hơn
tiền thuê trả vào cuối kỳ hạn.
04/16/17 13:17

158