Tải bản đầy đủ
(2) Khả năng thanh tốn nhanh

(2) Khả năng thanh tốn nhanh

Tải bản đầy đủ

II. Nhóm Chỉ tiêu hoạt động
Bao gồm 3 chỉ tiêu
 Vòng quay hàng tồn kho
 Kỳ thu tiền bình qn
 Hiệu quả sử dụng tài sản
(3)Vòng quay hàng tồn kho
- Cách tính : Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn
kho bình qn
- Ý nghĩa: Giá trị hệ số này thấp chứng tỏ:
 Giá trị của các loại hàng hố tồn kho q cao so với doanh thu.
 Số ngày hàng nằm trong kho càng lâu.
 Hiệu quả quản trị ngân quỹ của doanh nghiệp thấp vì lượng tiền
tồn đọng trong hàng hố q lâu.
04/16/17

77

II. Nhóm Chỉ tiêu hoạt động

(4) Kỳ thu tiền bình qn
- Cách tính : Kỳ thu tiền bình qn = Các khoản phải
thu / Doanh thu B/Q ngày.
- Ý nghĩa: Cho biết số ngày thu hồi tiền bán hàng bình
qn:
 Giá trị của tỷ lệ này càng cao chứng tỏ hiệu quả thu
hồi nợ của doanh nghiệp càng thấp, khả năng có
những khoản nợ khó đòi cao.
 Giá trị có thể chấp nhận được: 30-60 ngày
04/16/17

78

II. Nhóm Chỉ tiêu hoạt động

(5) Hiệu quả sử dụng vốn
- Cách tính: Hiệu quả sử dụng vốn = Doanh thu thuần/
Tổng tài sản có
- Ý nghĩa:
 Thể hiện một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo
ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ.
 Giá trị càng cao càng thể hiện hiệu quả hoạt động
nhằm tăng thị phần và sức cạnh tranh.
04/16/17

79

III. Nhóm Chỉ tiêu cân nợ
Bao gồm 3 chỉ tiêu
- Nợ phải trả trên tổng tài sản
- Nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu
- Nợ q hạn trên tổng dư nợ ngân hàng

04/16/17

80

III. Nhóm Chỉ tiêu cân nợ
(6) Nợ phải trả trên tổng tài sản
- Cách tính: Nợ phải trả trên tổng tài sản = Nợ phải trả / Tổng
tài sản có
- Ý nghĩa: Phản ánh cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp
– Trên phương diện chủ nợ: tỷ lệ này càng cao thì khả năng
thu hồi nợ càng thấp, mức độ phá sản của doanh nghiệp
càng cao.
– Trên phương diện doanh nghiệp: tỷ lệ cao chứng tỏ thành
tích vay mượn tốt, nếu doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận
cao hơn tỷ lệ lãi vay thì tỷ lệ cao là tốt. Ngược lại, nếu tỷ
suất lợi nhuận thấp hơn tỷ lệ lãi vay thì doanh nghiệp sẽ
bị lỗ nặng, độ phá sản cao.
04/16/17

81

7) Khả năng thanh toán lãi vay= (LN thuần + Lãi nợ vay) /
Lãi nợ vay

04/16/17

82

(8) Nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu
- Cách tính: Nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu = Nợ
phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu
- Ý nghĩa:
+ Phản ánh mức độ đảm bảo cho các khoản nợ bằng vốn
riêng của doanh nghiệp
+ Giá trị của tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ rủi ro đối
với các chủ nợ càng lớn.

04/16/17

83

III. Nhóm Chỉ tiêu cân nợ
(9) Nợ q hạn trên tổng dư nợ ngân hàng
- Cách tính : Nợ q hạn trên tổng dư nợ ngân hàng = Nợ
q hạn / Tổng dư nợ NH
- Ý nghĩa: Tỷ số này thể hiện việc hồn trả vốn vay ngân
hàng đúng hạn của doanh nghiệp, đây là chỉ tiêu quan
trọng khi xét duyệt cho vay.

04/16/17

84

IV. Nhóm Chỉ tiêu doanh lợi (lợi tức)
Bao gồm 3 chỉ tiêu :
- Tổng lợi tức sau thuế trên doanh thu (ROS)
- Tổng lợi tức sau thuế trên tài sản ( ROA )
- Tổng lợi tức sau thuế trên nguồn vốn ( ROE )
(9) Tổng lợi tức sau thuế trên doanh thu
- Cách tính : Tổng lợi tức sau thuế trên doanh thu = Lợi tức sau
thuế / Doanh thu thuần
- Ý nghĩa:
 Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 Tỷ số này cao và doanh thu của doanh nghiệp lớn thì tiềm
04/16/17
85
năng sinh lời càng lớn.

III. Nhóm chỉ tiêu lợi tức
(10)Tổng lợi tức sau thuế trên tài sản ( ROA )
- Cách tính: Tổng lợi tức sau thuế trên tài sản = Lợi tức sau
thuế / Tổng tài sản có
- Ý nghĩa: Ý nghĩa quan trọng của tỷ lệ này là dùng để so
sánh với chi phí vốn (chi phí sử dụng ngân quỹ của
doanh nghiệp):
 Nếu tỷ lệ này lớn hơn chi phí vốn, doanh nghiệp kinh
doanh có lãi
 Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn chi phí vốn, doanh nghiệp bị
thua lỗ.
04/16/17

86

III. Nhóm chỉ tiêu lợi tức
(10) Tổng lợi tức sau thuế trên nguồn vốn ( ROE )
- Cách tính: Tổng lợi tức sau thuế trên nguồn vốn = Lợi
tức sau thuế / NVCSH
- Ý nghĩa: Có ý nghĩa quan trọng đối với chủ sở hữu hiện
tại và tiềm tàng của doanh nghiệp; cho biết khả năng thu
nhập có thể nhận được khi họ đầu tư vốn vào cơng ty.
 Tỷ số này thể hiện sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối
với các nhà đầu tư tiềm tàng.
 Rất hữu ích khi so sánh với tỷ lệ sinh lời cần thiết trên
thị trường (trái phiếu chính phủ).
04/16/17

87