Tải bản đầy đủ
HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI


04/16/17

Ngun tắc và ý nghĩa của huy động vốn
Khái niệm
1.1. Khái niệm về vốn huy động
Vốn huy động là tài sản bằng tiền của các
tổ chức và cá nhân mà ngân hàng đang tạm
thời quản lý và sử dụng với hình thức hồn trả.
Đây là nguồn vốn quan trọng nhất của bất kỳ
một ngân hàng thương mại nào.

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
I. Ngun tắc và ý nghĩa của huy động vốn

Nguồn vốn huy động là nguồn tài nguyên
to lớn nhất và bao gồm:
 Tiền gởi không kỳ hạn của đơn vò, cá
nhân ( tiền gởi hoạt kỳ)
 Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn
 Tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn
 Tiền phát hành kỳ phiếu, trái phiếu
 Các khoản tiền gởi khác
04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. Ngun tắc và ý nghĩa của huy động
vốnĐặc điểm của vốn huy động
1.2.
• Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn
của NHTM
• Là nguồn vốn khơng ổn định
• Có chi phí sử dụng vốn tương đối cao
• Là nguồn vốn có tính cạnh tranh gay gắt
giữa các ngân hàng
• Chỉ được sử dụng trong các hoạt động tín
dụng và bảo lãnh, các NH khơng được sử
dụng nguồn vốn này để đầu tư

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan

CHƯƠNG II:NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. Ngun tắc và ý nghĩa của huy động vốn

2. Ngun tắc huy động vốn
2.1. Tn thủ pháp luật
2.2. Thỏa mãn u cầu kinh doanh với
chi phí thấp nhất
2.3. Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường
của nguồn vốn huy động

04/16/17

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Loan