Tải bản đầy đủ
Theo thông lệ của các nước, VTC còn bao gồm:

Theo thông lệ của các nước, VTC còn bao gồm:

Tải bản đầy đủ

1.2 VỐN HUY ĐỘNG:
o Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng (còn gọi
là tiền gửi giao dòch, tiền gửi thanh toán).
o Tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức và cá nhân.
o Tiền gửi tiết kiệm của dân cư.
o Nguồn vốn huy động qua phát hành kỳ phiếu,
trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi, …

04/16/17

13

1.3 NGUỒN VỐN ĐI VAY:
- Vay của ngân hàng Nhà nước dưới hình thức chiết khấu,
tái chiết khấu các chứng từ có giá; cầm cố, tái cầm cố các
thương phiếu; vay lại theo hợp đồng tín dụng…
- Vay của các ngân hàng thương mại khác qua thò trường
liên ngân hàng, hợp đồng mua lại…
- Vay của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế…
1.4 NGUỒN VỐN KHÁC:
Vốn tiếp nhận từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các
chương trình, dự án theo kế hoạch tập trung của Nhà nước;
vốn chiếm dụng của khách hàng trong qúa trình thực hiện
thanh toán không dùng tiền mặt…
04/16/17

14

2/ Nghiệp vụ sử dụng vốn (Nghiệp vụ có)
2.1/ Thiết lập dự trữ: Nhằm đáp ứng những yêu cầu sau:
- Duy trì dự trữ bắt buộc theo quy đònh của ngân hàng nhà nước.
- Thực hiện các lệnh rút tiền và thanh toán chuyển khoản của khách hàng.
- Chi trả các khoản tiền gửi đến hạn, chi trả lãi.
- Đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý trong ngày của khách hàng.
- Thực hiện các khoản chi tiêu hàng ngày tại ngân hàng…
Dự trữ của ngân hàng có thể tồn tại dưới hình thức tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng
khác và các chứng khoán có tính thanh khoản cao.
2.2/ Cấp tín dụng:
Bao gồm cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu và chứng từ có
giá; cho thuê tài chính; bảo lãnh, Factoring…
2.3/ Đầu tư:
- Góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của các công ty, xí nghiệp và các tổ chức tín
dụng khác (Bằng vốn tự có).
- Mua chứng khoán và các giấy tờ có giá trò để hưởng lợi tức và chênh lệch giá.

04/16/17

15

Góp vốn, mua cổ phần
1. Tổ chức tín dụng được dùng vốn điều lệ và quỹ dự
trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và
của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp
luật.
2. Tổ chức tín dụng được góp vốn liên doanh bằng giá
trị quyền sử dụng đất theo luật về đất đai.
3. Tổ chức tín dụng khơng được mua cổ phần, góp vốn
với các doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều
hành hoặc người sở hữu chính của doanh nghiệp này
là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban
Giám đốc và kế tốn trưởng của tổ chức tín dụng.
04/16/17

16