Tải bản đầy đủ - 239 (trang)
V. Các nghiệp vụ liên quan đến các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

V. Các nghiệp vụ liên quan đến các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tải bản đầy đủ - 239trang

2. Nghiệp vụ cấp tín dụng cho hoạt động kinh doanh

chứng khoán

Là nghiệp vụ cấp tín dụng của NHTM nhằm mục đích đáp

ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Những sản phẩm cấp tín dụng cho hoạt động kinh doanh

chứng khoản phổ biến bao gồm :

- Cho vay ứng tiền ngày T

- Cho vay cầm cố chứng khoán

- Repo ( hợp đồng mua – bán chứng khoán có kỳ hạn )

- Thấu chi cho cổ đông

- Cho vay chứng khoán2373. Nghiệp vụ ngân hàng giám sát

NHTM sẽ thực hiện chức năng giám sát các công ty quản lý

quỹ, công ty đầu tư chứng khoán để đảm bảo các công ty

này tuân thủ các qui định của Luật chứng khoán.

NHTM sẽ thực hiện các công việc sau :

- Lưu ký tài sản của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật của quỹ đầu tư, CTCK

- Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền,

chứng khoán…

- Xác nhận các báo cáo do công ty quản lý quỹ lập

- Giám sát việc tuân thủ chế độ và công bố thông tin của công

ty quản lý quỹ

- Xác nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư.

2384. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Nghiệp vụ NH đầu tư là những nghiệp vụ chính yếu

trên thị trường vốn bao gồm :

- Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

- Huy động vốn

- Tạo lập thị trường

- Tự doanh chứng khoán

- Tái cấu trúc doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn thâu tóm và sáp nhập239Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Các nghiệp vụ liên quan đến các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tải bản đầy đủ ngay(239 tr)

×