Tải bản đầy đủ
Các phương thức thanh toán quốc tế

Các phương thức thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ

Phương thức thanh toán chuyển tiền
z

Chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó một
khách hàng của NH yêu cầu NH chuyển một số tiền
nhất định cho người thụ hưởng ở một địa điểm nhất
định.

NH chuyển tiền
2

3

5

NH đại lý
4

Người nhập khẩu

Người xuất khẩu
1

1. Giao hàng
3. Chuyển tiền cho NH đại lý
5. Báo nợ cho người NK

2. Lệnh chuyển tiền
4. Ghi có và báo cho người XK

Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả sau

223

Phương thức thanh toán chuyển tiền
NH chuyển tiền
1

2

5

NH đại lý
3

Người NK

Người XK
4

1. Lệnh chuyển tiền
4. Giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa
2. Chuyển tiền cho NH đại lý 5. Báo nợ cho người NK
3. Ghi có và báo cho người XK

Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền trả trước
224

Phương thức thanh toán nhờ thu
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó
người xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ
giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành
ủy thác cho NH phục vụ mình thu hộ tiền từ
người nhập khẩu dựa trên cơ sở hối phiếu và
chứng từ do người xuất khẩu lập ra.

3.

225

{

Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu trơn
3

NH nhận ủy thác thu
2

NH đại lý

6
5

7

Người XK

4

Người NK
1

1.
2.
3.
4.

Giao hàng và bộ chứng từ
Lập nhờ thu và hối phiếu gửi NH
Chuyển nhờ thu và hối phiếu
Chuyển cho người NK

5. Đồng ý hay từ chối thanh toán
6. Trả tiền hoặc thông báo từ chối
trả tiền
7.Báo có hoặc báo từ chối trả tiền

226

{

Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu kèm chứng từ
3

NH nhận ủy thác thu
2

NH đại lý

6
5

7

Người xuất khẩu

4

Người nhập khẩu
1

1. Giao hàng và không giao bộ
chứng từ hàng hóa
2. Lập nhờ thu và hối phiếu và bộ
chứng từ hàng hóa gửi NH
3. Chuyểnnhờ thu và hối phiếu và
bộ chứng từ hàng hóa gửi NH

4. Chuyển cho người NK
5. Đồng ý hay từ chối thanh toán
6. Trả tiền hoặc thông báo từ chối
trả tiền
7. Báo có hoặc báo từ chối trả tiền
227

4.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
z Tín dụng chứng từ là phương thức thanh
toán, trong đó một NH theo yêu cầu của
khách hàng, cam kết sẽ trả một số tiền nhất
định cho người thụ hưởng hoặc chấp nhận
hối phiếu do người này ký phát trong phạm
vi số tiền đó nếu người này xuất trình được
bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những
quy định nêu ra trong thư tín dụng

228

{

Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng
chứng từ như sau
3
7

NH mở L/C

NH thông báo L/C

8
2

11

9

10

6

4

5

Người nhập khẩu

1

Người xuất khẩu

1. Hai bên ký hợp đồng thương mại
2. Xin mở L/C
3. Chuyển L/C
4. Thông báo mở L/C
5. Giao hàng
6. Lập bộ chứng từ yêu cầu thanh toán
7. Chuyển bộ chứng từ yêu cầu thanh toán
8. Kiểm tra và trả tiền hoặc thông báo từ chối trả tiền
9. Ghi có và báo có cho người XK
10. Ghi nợ cho người NK
11. Xem xét chấp nhận trả tiền và nhận bộ chứng từ để nhận hàng hóa
229

V. Các dịch vụ khác của NHTM
I. Dịch vụ trả hộ tiền lương qua ngân hàng
1. Khái niệm :
Là dịch vụ mà trong đó ngân hàng sẽ thay
mặt khách hàng thực hiện việc chi trả
lương định kỳ cho nhân viên của khách hàng
theo hợp đồng cung ứng dịch vụ do ngân
hàng và khách hàng thỏa thuận trước.
2. Đối tượng khách hàng
Là những DN có nhu cầu trả lương cho cán bộ
nhân viên của mình qua hệ thống ngân
hàng.

230

3. Tiện ích của sản phẩm
Đối với doanh nghiệp
- Tiết kiệm được các loại chi phí liên quan đến
việc theo dõi và chi trả lương.
- Hạn chế các rủi ro liên quan đến việc trả lương
bằng tiền mặt tại doanh nghiệp.
Đối với ngân hàng
- Tăng thu nhập cho ngân hàng
- Tăng huy động vốn
- Tăng cơ hội bán chéo (gross-selling) các sản
phẩm khác cho DN và cho nhân viên của DN. 231