Tải bản đầy đủ
IV. Dịch vụ thanh toán quốc tế

IV. Dịch vụ thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ

2. Đặc điểm :
- Diễn ra trên phạm vi toàn thế giới
- Đối tượng phục vụ là tất cả các quan hệ
kinh tế nảy sinh giữa các nước với nhau.
- Không dùng tiền mặt
- Phải dựa trên nền tảng pháp luật và tập
quán thương mại quốc tế

218

3. Vai trò

- Đối với các công ty kinh doanh trong
lĩnh vực xuất nhập khẩu.
- Đối với ngân hàng thương mại
- Đối với nền kinh tế

219

4. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
4.1 Chứng từ tài chính
- Hối phiếu
- Lệnh phiếu
- Séc
4.2 Chứng từ thương mại :
- Hóa đơn thương mại
- Vận đơn đường biển
- Phiếu đóng gói hàng hóa
- Bảng kê chi tiết
- Giấy chứng nhận xuất xứ
- Chứng từ bảo hiểm

220

Một số chứng từ khác :

-

GCN
GCN
GCN
GCN
GCN
GCN
GCN

số lượng
trọng lượng
phẩm chất
vệ sinh
kiểm dịch thực vật
kiểm dịch động vật
khử trùng

221