Tải bản đầy đủ
Lợi ích của dịch vụ ngân hàng điện tử

Lợi ích của dịch vụ ngân hàng điện tử

Tải bản đầy đủ

4.2. Lợi ích đối với khách hàng
- Khác hàng có thể tiết kiệm được chi phí và
thời gian
- Khách hàng thực hiện giao dịch nhanh,
chất lượng và an toàn
- Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch
với ngân hàng mọi lúc, mọi nơi

215

5. Các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng
5.1. Internet
5.2. Điện thoại
5.2.1 Call centre
5.2.2. Phone Banking
5.2.3. Mobile banking
5.2.4. Home banking

216

IV. Dịch vụ thanh toán quốc tế
1. Khái niệm
Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện
các khoản thu chi tiền tệ liên quan đến
các mối quan hệ kinh tế, thương mại và
các mối quan hệ khác phi kinh tế giữa các
tổ chức, công ty, cá nhân các nước với
nhau thông qua hoạt động của hệ thống
ngân hàng có quan hệ đại lý trên toàn thế
giới

217

2. Đặc điểm :
- Diễn ra trên phạm vi toàn thế giới
- Đối tượng phục vụ là tất cả các quan hệ
kinh tế nảy sinh giữa các nước với nhau.
- Không dùng tiền mặt
- Phải dựa trên nền tảng pháp luật và tập
quán thương mại quốc tế

218