Tải bản đầy đủ
I. Dịch vụ ngân quỹ

I. Dịch vụ ngân quỹ

Tải bản đầy đủ

1.2. Đối tượng khách hàng
Là những khách hàng có số lượng các hóa
đơn phải thu định kỳ phát sinh thương
xuyên như : công ty điện lực, công ty câp
nước, bưu chính viễn thông, bảo hiểm
nhân thọ.

192

1.3.Tiện ích của sản phẩm
Đối với khách hàng :
- Tiết kiệm chi phí đầu tư mạng lưới giao dịch
- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho công việc quản lý
khoản phải thu và bộ phận thu tiền.
- Giảm thiểu rủi ro cất giữ tiền mặt tại quỹ.
- Quản lý tiền mặt hiệu quả.
- Tạo thuận tiện cho đối tác của khách hàng trong
quá trình giao dịch nhờ hệ thống mạng lưới giao
dịch rộng khắp của ngân hàng.

193

Đối với ngân hàng
- Có thể tăng thu nhập từ việc thu phí đối với dịch
vụ thu hộ.
- Tăng huy động vốn, NHTM sẽ có cơ hội tăng lượng
vốn huy động từ số dư nhàn rỗi trên tài khoản
tiền gửi thanh toán của khách hàng sử dụng dịch
vụ thu hộ.
- Tạo điều kiện để NHTM bán chéo (gross-selling )
các sản phẩm khác cho doanh nghiệp.

194

2. Dịch vụ chi hộ
2.1. Khái niệm
NHTM sẽ tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh
toán của khách hàng để thanh toán các hóa đơn và các
khoản phải trả khác cho nhà cung cấp, đối tác của
khách hàng hay cho bên thụ hưởng do khách hàng chỉ
định.
2. Đối tượng khách hàng
Là các khách hàng có nhu cầu thanh toán các hóa đơn hay
các khoản phải trả cho nhà cung cấp. Điều kiện tiên
quyết để sử dụng dịch vụ này là doanh nghiệp phải mở
tài khoản tiền gửi thanh toán tại NH mà DN sẽ sử dụng
dịch vụ chi hộ.
195

2.3. Tiện ích sản phẩm
Đối với khách hàng
- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc theo dõi các
khoản phải trả
- Giảm thiểu rủi ro tron việc vận chuyển, kiểm đếm tiền
khi chi trả
- Tăng hiệu quả trong việc quản lý tiền mặt
- Phải trả một mức phí cho ngân hàng
Đối với ngân hàng
- NH tăng thu nhập từ nguồn thu phí dịch vụ chi hộ
- Tăng cơ hội bán chéo (gross-selling) các sản phẩm khác
cho doanh nghiệp.

196

II. Dịch vụ thanh toán trong nước

1. Khái niệm
Thanh toán qua ngân hàng là phương
thức thanh toán được thực hiện
theo yêu cầu của khách hàng bằng
cách trích chuyển một số tiền trên
tài khoản của cá nhân, tổ chức này
sang tài khoản của cá nhân, tổ chức
khác thông qua hệ thống ngân
hàng.

197

2. Đặc điểm và điều kiện
2.1 Đặc điểm:
- Thanh toán qua NH là thanh toán chuyển khoản,
không sử dụng tiền mặt
- Vận động của tiền tệ độc lập với sự vận động của
vật tư và hàng hóa
- Ngân hàng là trung gian thanh toán
2.2 Điều kiện
- KH phải mở tài khoản TGTT tại NH
- Số dư khả dụng trên tài khoản TGTT đủ để thực hiện
việc thanh toán
- KH phải chấp hành những qui định của NH
- Dấu và chữ ký trên chứng từ thanh toán phải đăng ký
tại NH

198