Tải bản đầy đủ
II. Các phương thức cho thuê tài chính

II. Các phương thức cho thuê tài chính

Tải bản đầy đủ

2. Mua và cho thuê lại:

(2)

(1)
BÊN CHO THUÊ

(3)
(5)

BÊN THUÊ

(4)

156

3. Cho thuê tài chính giáp lưng:

BÊN CHO THUÊ

(6)
(4)

(8)(3a)

BÊN THUÊ
Thứ nhất

BÊN CUNG CẤP

(5) (1)

(7)
(3b)
(2)

BÊN THUÊ
Thứ hai
157

III. Quy trình cho thuê tài chính
{
{
{
{
{
{
{

Bước 1 : Tiếp xúc khách hàng và nhận hồ sơ
Bước 2 :Thẩm định hồ sơ
Bước 3 :Ra quyết định cho thuê tài chính
Bước 4 : Đàm phán ký kết hợp đồng
Bước 5 : Đăng ký quyền sở hữu tài sản thuê
và đăng ký giao dịch bảo đảm
Bước 6 : Kiểm tra, thu nợ
Bước 7 : Thanh lý hợp đồng, xử lý tài sản
thuê

158

IV. Phương pháp tính tiền thuê
1. Số tiền cho thuê
2. Thời hạn cho thuê
3. Kỳ hạn thanh toán tiền thuê
4. Lãi suất cho thuê
5. Thu nợ
a. Thu lãi:
- Lãi trong thời gian hình thành tài sản cho thuê
- Lãi trong thời hạn cho thuê
b. Thu gốc:
- Tổng nợ gốc
- Phương thức thu nợ
- Thời điểm thu nợ
- Số tiền cho thuê còn lại

159