Tải bản đầy đủ
IV. Nghiệp vụ cho thuê tài chính

IV. Nghiệp vụ cho thuê tài chính

Tải bản đầy đủ

2. Đặc điểm
Cấp tín dụng trung dài hạn
Cấp tín dụng bằng tài sản
Không cần tài sản đảm bảo
Không cần vốn đối ứng
Tín dụng sản xuất
Hợp đồng không huỷ ngang
Chủ thể tham gia

151

3. Điều kiện
{
{
{
{

Có đủ năng lực pháp lý theo qui định
Có khả năng tài chính đảm bảo thanh
toán tiền thuê
Có phương án SXKD và phương án sử
dụng tài sản cho thuê có tín khả thi
Thực hiện đầy đủ các quy định phù hợp
với quy chế cho thuê tài chính.

152

4. Tài sản cho thuê


Do bên thuê lựa chọn
Tài sản mới hoặc đã qua sử dụng
Tài sản trong nước hoặc nhập khẩu
Đăng ký giao dịch bảo đảm
Quy định về tài sản cho thuê tại VN

153

5. Lợi ích của cho thuê tài chính
{
{
{

Đối với bên cho thuê
Đối với bên thuê
Đối với nền kinh tế

154