Tải bản đầy đủ
Phương pháp xác định giá chiết khấu

Phương pháp xác định giá chiết khấu

Tải bản đầy đủ

CK theo lãi đơn
n

Gck = ∑
i =1

STi
(1 + ti * r )

CK theo lãi kép
n

Gck = ∑
i =1

STi
(1 + r ) ti

Trong đó: Gck : hiện giá GTCG (H),
ST : thu nhập phát sinh trong tương lai từ
việc sở hữu CTCG.
r
: lãi suất chiết khấu
t
: thời hạn chiết khấu.

147

Lưu ý:
Thời hạn chiết khấu là khoảng thời gian tính từ
ngày thực hiện chiết khấu đến ngày trước ngày
phát sinh khoản thu nhập từ giấy tờ có giá một
ngày cộng thêm n ngày dự phòng do ngân hàng
quy định
Nếu thời hạn chiết khấu tính được nhỏ hơn thời
hạn chiết khấu tối thiểu do ngân hàng quy định
thì ngân hàng áp dụng thời hạn chiết khấu tối
thiểu.
Các khoản thu nhập phát sinh trong tương lai từ
việc sở hữu giấy tờ có giá phụ thuộc vào cách
thức thanh toán chi trả cho chứng từ đó
148

Chiết khấu có hoàn lại:
- Giá chiết khấu được tính tương tự chiết khấu
không hoàn lại.
- Giá mua lại chứng từ khi đến hạn chiết khấu
GM = GCK*(1+ttt*r)
ttt: Thời hạn chiết khấu thực tế được xác định từ
ngày thực hiện chiết khấu đến ngày trước ngày mua
lại giấy tờ có giá một ngày

149

IV. Nghiệp vụ cho thuê tài chính
I. Khái niệm, đặc điểm :
1. Khái niệm
Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng
trung dài hạn, trong đó bên cho thuê chuyển giao
cho bên thuê quyền sử dụng tài sản cho thuê
trong một khoảng thời gian xác định. Trong thời
gian sử dụng tài sản, bên thuê phải trả tiền cho
bên cho thuê. Khi kết thúc thời hạn cho thuê, bên
thuê được quyền mua lại tài sản thuê hoặc tiếp
tục thuê tài sản hoặc hoàn trả lại tài sản cho bên
cho thuê.

150

2. Đặc điểm
Cấp tín dụng trung dài hạn
Cấp tín dụng bằng tài sản
Không cần tài sản đảm bảo
Không cần vốn đối ứng
Tín dụng sản xuất
Hợp đồng không huỷ ngang
Chủ thể tham gia

151