Tải bản đầy đủ
Cho vay dự án đầu tư

Cho vay dự án đầu tư

Tải bản đầy đủ

2.2. Đặc điểm
- Vốn vay được sử dụng vào mục đích
hình thành nên TSCĐ, dây chuyền
công nghệ.
- Số tiền cho vay lớn, thời hạn cho
vay dài
- Vốn vay được giải ngân theo tiến độ
thi công của dự án.
- Thu nợ nhiều kỳ phụ thuộc vào khả
năng trả nợ của khách hàng.
111

2.3 Hồ sơ vay :
-

Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
Báo cáo tài chính, thu nhập.
Hồ sơ dự án vay vốn.
Hồ sơ đảm bảo nợ vay.
Giấy đề nghị vay vốn.

112

2.4. Thời hạn cho vay
THCV = Thời gian ân hạn + Thời gian thu nợ
Thời gian ân hạn : là thời gian mà khách
hàng chưa trả nợ gốc cho NH. Thời gian
ân hạn tính từ ngày giải ngân đầu tiên
đến ngày bắt đầu của kỳ hạn trả nợ đầu
tiên.
Thời gian thu nợ : là thời gian hoàn trả vốn
tín dụng cho NH, tính từ ngày chấm dứt
thời gian ân hạn đến khi chấm dứt thời
gian trả nợ theo thỏa thuận.
113

2.5. Mức cho vay :

Vốn
Tổng vốn
Mức cho
Vốn
=
- đầu tư
vay
của KH
đầu tư DA
khác
2.6 Giải ngân :
-Giải ngân nhiều đợt trong suốt thời gian thi công của dự án
-Mỗi lần nhận tiền vay khách hàng phải ký 1 khế ước nhận
nợ
-Tổng số tiền giải ngân không được vượt quá mức cho vay đã
thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
114

2.7. Thu nợ

(1) Phương thức kỳ khoản giảm dần
Đặc điểm:

- Nợ gốc phải thu bằng nhau cho tất cả các
kỳ hạn
- Lãi vay tính theo dư nợ thực tế trong kỳ
- Số tiền phải thu giảm dần qua các kỳ hạn

115

Phương thức 1: Phương thức kỳ khoản giảm dần
™

Công thức tính:
- Nợ gốc phải trả ở mỗi kỳ

V0
Vi =
n

- Tiền lãi vay trung dài hạn:

I i = Di * N i * ri
- Số tiền phải thu ở kỳ hạn thứ i

a i = Vi + I i
116

Phương thức 2: Phương thức kỳ khoản tăng dần

Đặc điểm:

- Nợ gốc phải thu bằng nhau cho tất cả
các kỳ hạn
- Lãi vay tính theo nợ gốc thu trong kỳ
- Số tiền phải thu tăng dần qua các kỳ
hạn.

117

Công thức tính:

- Nợ gốc kỳ hạn thứ i:
- Lãi vay kỳ hạn thứ i :

V0
Vi =
n

I i = Vi * N i * ri
- Số tiền phải thu ở kỳ hạn thứ i

a i = Vi + I i

118

Phương thức 3: Phương thức kỳ khoản cố định:

Đặc điểm:
- Số tiền phải thu ở mỗi kỳ hạn bằng nhau
- Lãi vay tính theo dư nợ thực tế
- Nợ gốc thu trong kỳ là phần chênh lệch giữa số
tiền thu cố định và tiền lãi phát sinh trong ky

119

Công thức tính:
- Mức hoàn trả ở mỗi kỳ:

V0 * r * (1 + r )
a=
n
(1 + r ) − 1

n

- Lãi vay kỳ hạn thứ i :

I i = Di * N i * r

- Nợ gốc kỳ hạn thứ i :

Vi = a − I i
120

Lập kế hoạch thu nợ:

Kỳ

Ngày
thu
nợ

Dư nợ
ĐK

Số tiền phải thu
Nợ
gốc(Vi)

Lãi (Ii)

Tổng (ai)

Dư nợ
CK

121