Tải bản đầy đủ
e. Hạn mức cho vay

e. Hạn mức cho vay

Tải bản đầy đủ

- HMTD nhỏ hơn hoặc bằng không thì
ngân hàng sẽ không cho vay đối với
khách hàng này
- HMTD lớn hơn không thì NH chấp
nhận cho vay đối với khách hàng
đồng thời xem xét lại những giới
hạn cho vay.

107

f. Giải ngân
NH giải ngân theo nhu cầu vốn phát sinh
của khách hàng. Tuy nhiên khi rút tiền NH
phải cung cấp cho NH các chứng từ rút
vốn bao gồm :
- Giấy đề nghị rút vốn
- Chứng từ chứng minh nhu cầu vốn
NH chỉ chấp nhận giải ngân khi :
- Chứng từ hợp pháp
- Nhu cầu rút vốn phải nhỏ hơn hoặc bằng
hạn mức cho vay còn lại.
108

g. Thu nợ
Thu nợ gốc :
- NH tự động thu nợ gốc từ tài khoản tiền gửi khi
KH có nguồn thu phát sinh hoặc khi đáo hạn của
khế ước
- - Thu nợ gốc theo thứ tự phát sinh của từng khế
ước nhận nợ.
Thu lãi vay :
- Lãi vay thu riêng theo từng khế ước vay, định kỳ
mỗi tháng
- Tiền lãi của từng khế ước được tính theo dư nợ
thực tế.
- NH thu lãi vay từ tài khoản tiền gửi hoặc thu bằng
tiền mặt

109

2. Cho vay dự án đầu tư
2.1. Khái niệm:
Là việc ngân hàng cho khách
hàng vay vốn để thực hiện các
dự án đầu tư phát triển sản
xuất, kinh doanh dịch vụ và các
dự án đầu tư phục vụ đời sống.

110

2.2. Đặc điểm
- Vốn vay được sử dụng vào mục đích
hình thành nên TSCĐ, dây chuyền
công nghệ.
- Số tiền cho vay lớn, thời hạn cho
vay dài
- Vốn vay được giải ngân theo tiến độ
thi công của dự án.
- Thu nợ nhiều kỳ phụ thuộc vào khả
năng trả nợ của khách hàng.
111