Tải bản đầy đủ
II. Cho vay bổ sung vốn lưu động

II. Cho vay bổ sung vốn lưu động

Tải bản đầy đủ

2/. Các hình thức cho vay bổ sung vốn
lưu động
2.1. Cho vay từng lần
a. Khái niệm:
Cho vay từng lần là phương thức
cho vay được thực hiện riêng biệt
theo từng nhu cầu vay vốn riêng
của khách hàng.

93

b. Đặc điểm
- Nhu cầu vay vốn được xác định theo
phương án kinh doanh của khách
hàng.
- Các điều kiện cho vay được xác định
độc lập cho từng lần vay.
- Mỗi lần vay khách hàng phải lập hồ
sơ vay và ký hợp đồng tín dụng.
94

c. Đối tượng khách hàng
- Khách hàng không có nhu cầu vay
vốn thường xuyên
- Khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ
các điều kiện cho vay hạn mức.

95

d. Hồ sơ vay của khách hàng
- Hồ sơ pháp lý
- Báo cáo tài chính, thu nhập
- Phương án kinh doanh
- Hồ sơ đảm bảo nợ vay
- Giấy đề nghị vay vốn
- Tài liệu khác

96

e. Mức cho vay
Nhu
cầu
vay

=

Nhu cầu
VLD
PAKD

Nhu cầu
VLĐ
PAKD

Vốn của
khách
hàng tham
gia

Tổng chi
phí
=
PAKD

KH TSCĐ
(nếu có )

97

f. Giải ngân
Giải ngân 1 lần cho toàn bộ số tiền
vay đã thỏa thuận trong hợp đồng
tín dụng hoặc giải ngân nhiều lần
nhưng tổng số tiền giải ngân không
vượt quá số tiền cho vay đã thỏao
thuận trong hợp đồng.

98

g. Thu nợ
Nợ gốc và lãy vay thu một lần :
Vn = V0 + V0*N*r
Vn : số tiền phải thu
V0 : nợ gốc
N : thời gian tính lãi
r : lãi suất cho vay

99

Nợ gốc thu một lần khi đáo hạn, lãi vay thu theo
định kỳ mỗi tháng :
Tiền lãi kỳ hạn thứ i :
Ii = V0*Ni*r
Ii : tiền lãi kỳ hạn thứ i
V0: Nợ gốc
Ni : Thời gian tính lãi của kỳ hạn thứ I
r : lãi suất

100

Nợ gốc thu nhiều kỳ, lãi vay thu cùng với thu nợ gốc :
Vi = V0/n
Hoặc Vi được thỏa thuận bất kỳ
Tiền lãi kỳ hạn thứ i :
Ii = Di*Ni*r
Số tiền phải thu kỳ hạn thứ i :
ai = Vi + Ii
Vi : số nợ gốc thu ở kỳ hạn thứ i
N : số kỳ hạn thu nợ
ai : số tiền thu ở kỳ hạn thứ i

101

1.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng :
a. Khái niệm:
Là phương thức cho vay mà trong
đó ngân hàng và khách hàng thỏa
thuận một mức dư nợ cho vay tối đa
trong một khoảng thời gian nhất
định ( thường là 1 năm )
Hạn mức cho vay là mức dư nợ cho
vay tối đa được duy trì trong suốt
thời gian cho vay.
102

b. Đặc điểm
- Được xác định gắn liền với nhu cầu vốn lưu
động của khách hàng
- mỗi kỳ khách hàng chỉ lập một hồ sơ vay và
ký kết một hợp đồng cho vay hạn mức
- Mỗi lần giải ngân phải lập một khế ước nhận
nợ
- Điều kiện cho vay chung được thỏa thuận
trong hợp đồng hạn mức, điều kiện cho vay
cụ thể được xác định theo từng khế ước nhận
nợ.
- Giải ngân và thu nợ được thực hiện nhiều lần
trong suốt kỳ cho vay.

103