Tải bản đầy đủ
Các hình thức cho vay

Các hình thức cho vay

Tải bản đầy đủ

5.4. Căn cứ vào phương thức cho vay :
- Cho vay từng lần
- Cho vay theo hạn mức
- Cho vay theo dự án đầu tư
- Cho vay hợp vốn
- Cho vay trả góp
- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và
sử dụng thẻ tín dụng
- Cho vay theo hạn mức thấu chi
88

5.5. Căn cứ vào hình thức đảm
bảo nợ vay :
- Cho vay tín chấp
- Cho vay có đảm bảo bằng tài
sản

89

6. Một số khái niệm liên quan đến
nghiệp vụ cho vay :
- Kỳ hạn trả nợ
- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
- Ân hạn
- Đảo nợ

90

7. Quy trình cho vay
1/ Tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận hồ sơ vay
2/ Thẩm định
3/ Duyệt cho vay
4/ Ký hợp đồng
5/ Đăng ký giao dịch bảo đảm
6/ Giải ngân
7/ Kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân
8/ Theo dõi thu nợ.
9a/ Thanh lý hợp đồng
9b/ Xử lý nợ quá hạn
10/ Lưu trữ hồ sơ

91

II. Cho vay bổ sung vốn lưu động
1/. Khái niệm:
Cho vay bổ sung vốn lưu động là
hình thức cấp tín dụng ngắn hạn
nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu
động thiếu hụt của doanh nghiệp.

92

2/. Các hình thức cho vay bổ sung vốn
lưu động
2.1. Cho vay từng lần
a. Khái niệm:
Cho vay từng lần là phương thức
cho vay được thực hiện riêng biệt
theo từng nhu cầu vay vốn riêng
của khách hàng.

93