Tải bản đầy đủ
Bước 4. Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tín dụng và đăng ký giao dịch bảo đảm

Bước 4. Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tín dụng và đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải bản đầy đủ

Bước 5 : Giải ngân
Căn cứ giải ngân cho khách hàng:
- Hồ sơ do khách hàng cung cấp.
- Báo cáo thẩm định.
- Hợp đồng tín dụng.
- Hợp đồng đảm bảo nợ vay.
- Chứng từ pháp lý của tài sản đảm bảo.
- Chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng vốn của khách
hàng.
™ Tổ chức giải ngân:
- Bộ phận tín dụng tiến hành lập đề nghị giải ngân cho khách
hàng.
- Bộ phận kế toán kiểm tra, xử lý chứng từ giải ngân và mở tài
khoản cho vay để theo dõi nợ vay.
- Bộ phận ngân quỹ phát tiền cho khách hàng trên cơ sở chứng
từ do bộ phận kế toán cung cấp.
™ Hình thức giải ngân:
- Tiền mặt.
- Chuyển khoản.
™

79

Bước 6 : Giám sát và theo dõi sử dụng vốn tín dụng

Kiểm tra sau khi giải ngân:
- Kiểm tra theo dõi tình hình sử dụng vốn
của khách hàng, tình hình tài chính và công
nợ của khách hàng
- Kiểm tra, đánh giá lại tài sản bảo đảm
nợ vay
Bước 7 : Thu nợ và lãi

80

Bước 8 : Giải chấp tài sản bảo đảm/ chuyển nợ
quá hạn
{

Nếu đến hạn trả nợ, bên đi vay
không trả được nợ cho ngân hàng
và không được đồng ý gia hạn/điều
chỉnh kỳ hạn nợ thì ngân hàng tiến
hành xem xét chuyển nợ quá hạn,
tiếp tục theo dõi để thu hồi nợ

Bước 9 : Lưu hồ sơ
81

CHƯƠNG 4
CÁC NGHIỆP VỤ
CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

82

I. Nghiệp vụ cho vay
1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ
cho vay
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng,
theo đó ngân hàng chuyển giao cho
khách hàng một khoản tiền để sử
dụng cho mục đích và thời gian nhất
định theo thỏa thuận với nguyên tắc
có hoàn trả cả nợ gốc và lãi.

83

2. Điều kiện vay vốn :
- Có năng lực pháp luật
- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong
thời hạn cam kết
- Có phương án SXKH khả thi và hiệu quả
- Thực hiện các qui định về bảo đảm tiền vay
theo quy định của CP và NHNN Việt Nam

84