Tải bản đầy đủ
III. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

III. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tải bản đầy đủ

2. Hệ thống NH thương mại Việt Nam

-

NHTM nhà nước
NHTM cổ phần
Ngân hàng liên doanh
Chi nhánh NH nước ngoài
Ngân hàng 100% vốn của nước ngoài

12

3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty TNHH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BAN
KIỂM SOÁT
TỔNG GÁM ĐỐC

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

13

3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty cổ phần
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN
KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ
14

4. Mạng lưới hoạt động:
HỘI SỞ
SỞ
GIAO DỊCH

CHI
NHÁNH

PHÒNG
GIAO DỊCH

ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP

ĐIỂM
GIAO DỊCH

VP
ĐẠI DIỆN

QUỸ
TIẾT KIỆM

CÔNG TY
TRỰC THUỘC

ATM
POS

15

Chương 2
NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

16

1. Những vấn đề cơ bản về huy động vốn
1. Khái niệm
Huy động vốn là nghiệp vụ tạo nên nguồn
vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM,
thông qua việc NH nhận ký thác và quản lý
các khoản tiền từ khách hàng theo nguyên
tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

17

2. Đặc điểm
-

Chủ thể tham gia
Hình thức đa dạng
Tính hoàn trả
Tỷ trọng lớn
Sự tín nhiệm của khách hàng

18