Tải bản đầy đủ
II. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

II. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ

2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
2.1. Mua sắm tài sản cố định.
2.2. Thiết lập dự trữ.
2.3. Cấp tín dụng:
- Cho vay
- Chiết khấu giấy tờ có giá
- Bảo lãnh
- Bao thanh toán
- Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán
- Cho thuê tài chính
2.4. Hoạt động đầu tư.
9

3. Nghiệp vụ trung gian :
- Dịch vụ ngân quỹ
- Dịch vụ thanh toán
- Dịch vụ giữ hộ tài sản
- Dịch vụ tư vấn tài chính

10

III. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ
thống Ngân hàng Việt Nam:
- Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945
- Thời kỳ 1951 – 1954
- Thời kỳ 1955 – 1975
- Thời kỳ 1975 – 1985
- Thời kỳ 1986 đến nay

11

2. Hệ thống NH thương mại Việt Nam

-

NHTM nhà nước
NHTM cổ phần
Ngân hàng liên doanh
Chi nhánh NH nước ngoài
Ngân hàng 100% vốn của nước ngoài

12