Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4 CÁC NGHIỆP VỤ CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 4 CÁC NGHIỆP VỤ CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ

I. Nghiệp vụ cho vay
1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ
cho vay
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng,
theo đó ngân hàng chuyển giao cho
khách hàng một khoản tiền để sử
dụng cho mục đích và thời gian nhất
định theo thỏa thuận với nguyên tắc
có hoàn trả cả nợ gốc và lãi.

83

2. Điều kiện vay vốn :
- Có năng lực pháp luật
- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong
thời hạn cam kết
- Có phương án SXKH khả thi và hiệu quả
- Thực hiện các qui định về bảo đảm tiền vay
theo quy định của CP và NHNN Việt Nam

84

3. Thời hạn cho vay :
Là khoảng thời gian được tính từ khi
khách hàng bắt đầu nhận vốn vay
cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và
lãi vay đã được thỏa thuận trong
hợp đồng cho vay giữa ngân hàng
và khách hàng

85

4. Lãi suất cho vay
Mức lãi suất cho vay do ngân hàng và khách
hàng thỏa thuận phù hợp với qui định của cơ
quan quản lý.
{ Lãi suất trong hạn : là mức lãi suất áp dụng
để tính lãi cho khoảng thời gian tính lãi trong
hạn trả nợ hoặc trong thời gian gia hạn nợ
mà 2 bên đã thỏa thuận trong HĐTD, trong
biên bản gia hạn nợ.
{ Lãi suất quá hạn (lãi suất phạt) là mức LS áp
dụng để tính lãi cho k hoản nợ vay quá hạn
kể từ thời điểm quá hạn đến khi trả hết nợ
ngân hàng
86

5. Các hình thức cho vay
5.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay :
- Cho vay ngắn hạn
- Cho vay trung dài hạn
5.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn :
- Cho vay sản xuất kinh doanh
- Cho vay sinh hoạt tiêu dùng
5.3 Căn cứ vào khách hàng vay:
- Cho vay khách hàng doanh nghiệp
- Cho vay khách hàng cá nhân

87

5.4. Căn cứ vào phương thức cho vay :
- Cho vay từng lần
- Cho vay theo hạn mức
- Cho vay theo dự án đầu tư
- Cho vay hợp vốn
- Cho vay trả góp
- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và
sử dụng thẻ tín dụng
- Cho vay theo hạn mức thấu chi
88

5.5. Căn cứ vào hình thức đảm
bảo nợ vay :
- Cho vay tín chấp
- Cho vay có đảm bảo bằng tài
sản

89

6. Một số khái niệm liên quan đến
nghiệp vụ cho vay :
- Kỳ hạn trả nợ
- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
- Ân hạn
- Đảo nợ

90

7. Quy trình cho vay
1/ Tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận hồ sơ vay
2/ Thẩm định
3/ Duyệt cho vay
4/ Ký hợp đồng
5/ Đăng ký giao dịch bảo đảm
6/ Giải ngân
7/ Kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân
8/ Theo dõi thu nợ.
9a/ Thanh lý hợp đồng
9b/ Xử lý nợ quá hạn
10/ Lưu trữ hồ sơ

91

II. Cho vay bổ sung vốn lưu động
1/. Khái niệm:
Cho vay bổ sung vốn lưu động là
hình thức cấp tín dụng ngắn hạn
nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu
động thiếu hụt của doanh nghiệp.

92

2/. Các hình thức cho vay bổ sung vốn
lưu động
2.1. Cho vay từng lần
a. Khái niệm:
Cho vay từng lần là phương thức
cho vay được thực hiện riêng biệt
theo từng nhu cầu vay vốn riêng
của khách hàng.

93