Tải bản đầy đủ
Chương 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Chương 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Tải bản đầy đủ

1. Những vấn đề cơ bản về huy động vốn
1. Khái niệm
Huy động vốn là nghiệp vụ tạo nên nguồn
vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM,
thông qua việc NH nhận ký thác và quản lý
các khoản tiền từ khách hàng theo nguyên
tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

17

2. Đặc điểm
-

Chủ thể tham gia
Hình thức đa dạng
Tính hoàn trả
Tỷ trọng lớn
Sự tín nhiệm của khách hàng

18

3. Nguyên tắc huy động vốn
- Hoàn trả
- Trả lãi
- Bảo mật

19

4. Vai trò của huy động vốn
- Đối với nền kinh tế
- Đối với ngân hàng thương mại
- Đối với khách hàng

20

5. Phân loại các hình thức huy động vốn
5.1. Căn cứ theo đối tượng khách hàng
- Huy động từ cá nhân
- Huy động từ doanh nghiệp
- Huy động từ các tổ chức kinh tế
- Huy động từ các định chế tài chính

21

5.2. Căn cứ theo mục đích
- Tiền gửi thanh toán
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Tiền gửi tiết kiệm
- Phát hành giấy tờ có giá
5.3. Căn cứ vào kỳ hạn
- Huy động vốn ngắn hạn
- Huy động vốn dài hạn
5.4. Căn cứ vào loại tiền huy động
- Huy động bằng nội tệ
- Huy động bằng ngoại tệ
5.5. Căn cứ vào tính chất
- Vốn huy động thường xuyên
- Vốn huy động không thường xuyên
22

II. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CHỦ YẾU CỦA NHTM

1. Tiền gửi không kỳ hạn

1.1 Khái niệm
Tiền gửi không kỳ hạn là hình thức tiền
gửi mà khách hàng gửi vào NHTM với
mục đích để được ngân hàng thanh
toán và thu chi hộ theo yêu cầu của
khách hàng

23

1.2. Đặc điểm :
- Khách hàng được phép rút ra bất cứ
lúc nào
- Đối tượng sử dụng là các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân
- Nguồn vốn này luôn biến động
- NHTM thực hiện dự trữ bắt buộc
- NHTM sử dụng để cấp tín dụng
- Trả lãi
24

Cách tính lãi :
Công thức:

n

I = ∑ Di * N i ∗ r
i =1

Trong đó :
I: Lãi tiền gửi thanh toán
Di: Số dư có tiền gửi khách hàng ngày i trong tháng
Ni: Số ngày có mức dư có Di ổn định
r : Lãi suất tiền gửi thanh toán (tháng, năm )

Ví dụ :
Tại công ty Mai Linh có tình hình phát sinh trên tài khoản tiền gửi thanh toán tháng 7 năm
2012 tại NHTMCP A như sau ( đơn vị tính : ngàn đồng )
Ngày

Diễn giải

26/6/2012

Nhập lãi vào vốn

29/6/2012

Nộp tiền mặt

11/7/2012

Trả nợ cho người bán bằng UNC

17/7/2012

Doanh thu bán hàng

17/7/2012

Rút tiền mặt

20/7/2012

Người mua trả nợ

23/7/2012

Thanh toán lương nhân viên

26/7/2012

Nhập lãi vào vốn

Phát sinh Nợ

Phát sinh Có

Số dư

29.000

100.000.000

5.000.000

105.000.000

6.000.000

99.000.000
9.000.000

1.000.000

108.000.000
107.000.000

7.000.000
3.000.000

114.000.000
111.000.000

?

?

Yêu cầu : Tính lãi tiền gửi tháng 7 năm 2012. Biết rằng lãi suất tiền gửi thanh toán
là 3,6%/năm. Ngân hàng tính lãi vào ngày 25 hàng tháng
26

Bảng kê tính lãi tháng 7 năm 2012 như sau :

Ngày

Số dư (Di)

Số ngày (Ni)

Di*Ni

26/6 – 28/6/12

100.000.000

3

300.000.000

29/6-10/7/12

105.000.000

12

1.260.000.000

11/7-16/7/12

99.000.000

6

594.000.000

17/7-19/7/12

107.000.000

3

321.000.000

20/7-22/7/2012

114.000.000

3

342.000.000

23/7-25/7/2012

111.000.000

3

333.000.000

Tổng cộng

3.150.000.000

Lãi tiền gửi thanh toán tháng 7 năm 2012 = (3.150.000.000 x 3,6%)/360 = 315.000
Tiền lãi tháng 7 sẽ được tính vào cuối ngày 25/7/2012 được nhập vốn báo có
cho khách hàng ngày 26/7/2012
27