Tải bản đầy đủ
Điều 4, Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010

Điều 4, Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010

Tải bản đầy đủ

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHTM

- Lĩnh vực kinh doanh đặc biệt.
- Phụ thuộc rất lớn vào lòng tin và sự
tín nhiệm của khách hàng.
- Rủi ro trong kinh doanh
- Hoạt động kinh doanh của NHTM chịu
ảnh hưởng dây chuyền với nhau.

5

3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1. Chức năng trung gian tài chính
2. Chức năng trung gian thanh toán
3. Chức năng tạo tiền

Công thức xác định lượng tiền ghi sổ do NHTM tạo ra (Giáo sư P.Samuelson):

Mn =

{
{
{
{
{

Mo* (1-qn)
(1-q)

Mn : Tổng khối lượng tiền ghi sổ tạo ra.
Mo : Lượng tiền gửi ban đầu.
n : Số ngân hàng tham gia vào quá trình tạo tiền.
q : Tỷ lệ cho vay tối đa
1-q : Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

6

4. Vai trò của Ngân hàng thương mại

{

{

{

Điều tiết nguồn vốn, góp phần nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn cho nền kinh tế
Tạo điều kiện thúc đẩy thị trường tài
chính phát triển
Góp phần thực thi chính sách tiền tệ
quốc gia

7

II. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại
1.Nghiệp vụ
1.1. Vốn
1.2. Vốn
1.3. Vốn
1.4. Vốn

nguồn vốn
chủ sở hữu.
huy động.
vay
khác.

8

2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
2.1. Mua sắm tài sản cố định.
2.2. Thiết lập dự trữ.
2.3. Cấp tín dụng:
- Cho vay
- Chiết khấu giấy tờ có giá
- Bảo lãnh
- Bao thanh toán
- Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán
- Cho thuê tài chính
2.4. Hoạt động đầu tư.
9

3. Nghiệp vụ trung gian :
- Dịch vụ ngân quỹ
- Dịch vụ thanh toán
- Dịch vụ giữ hộ tài sản
- Dịch vụ tư vấn tài chính

10

III. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ
thống Ngân hàng Việt Nam:
- Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945
- Thời kỳ 1951 – 1954
- Thời kỳ 1955 – 1975
- Thời kỳ 1975 – 1985
- Thời kỳ 1986 đến nay

11

2. Hệ thống NH thương mại Việt Nam

-

NHTM nhà nước
NHTM cổ phần
Ngân hàng liên doanh
Chi nhánh NH nước ngoài
Ngân hàng 100% vốn của nước ngoài

12

3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty TNHH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
BAN
KIỂM SOÁT
TỔNG GÁM ĐỐC

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

13

3. Cơ cấu tổ chức: mô hình Công ty cổ phần
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN
KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ

PHÒNG
NGHIỆP
VỤ
14

4. Mạng lưới hoạt động:
HỘI SỞ
SỞ
GIAO DỊCH

CHI
NHÁNH

PHÒNG
GIAO DỊCH

ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP

ĐIỂM
GIAO DỊCH

VP
ĐẠI DIỆN

QUỸ
TIẾT KIỆM

CÔNG TY
TRỰC THUỘC

ATM
POS

15