Tải bản đầy đủ
3 Nội dung hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nứơc của KBNN

3 Nội dung hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nứơc của KBNN

Tải bản đầy đủ

2.4 Nội dung hoạt động quản lý quỹ
ngân sách nhà nứơc của KBNN
 Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà 

nước theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 
quy định của pháp luật.
 Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
-  Xây dựng tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực bảo 
đảm yêu cầu cải cách về cơ chế, chính sách và hiện đại hóa công 
nghệ quản lý;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương 
và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, 
đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước theo phân cấp của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.
 Quản lý kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và tài sản được 
giao theo quy định của pháp luật; được sử dụng các khoản thu 
phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quản lý tài chính 
của Nhà nước.
 Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương 
trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê 
duyệt.

Chương VI: Pháp luật về thanh tra,
kiểm toán và xử lý vi phạm trong lĩnh
vực NSNN

Ths. Phan Phương Nam

NỘI DUNG
I. Chế độ pháp lý về hoạt động thanh
tra trong lĩnh vực ngân sách nhà nứơc
II. Pháp luật về họat động Kiểm tóan
Nhà nứơc
III. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân
sách nhà nứơc

I. Chế độ pháp lý về hoạt động thanh
tra trong lĩnh vực ngân sách nhà nứơc
1.1 Khái niệm và đặc điểm của thanh tra tài chính
trong lĩnh vực NSNN
Họat động thanh tra đựơc thực hiện trong lĩnh
vực NSNN (thanh tra tài chính công) là quá trình
kiểm tra, xem xét, đánh giá việc tuân thủ các chế
độ, quy định về tài chính, sự trung thực, chính
xác về số liệu, thông tin tài chính và hiệu quả
khai thác, sử dụng nguồn tài chính công của các
đối tượng thanh tra, nhằm duy trì trật tự và hiệu
quả cho họat động quản lý và điều hành NSNN.

1.1 Khái niệm và đặc điểm của thanh tra
tài chính trong lĩnh vực NSNN
Đặc điểm:
 Thanh tra tài chính công gắn liền với họat động quản
lý tài chính công của Nhà nứơc.
 Họat động thanh tra tài chính công mang tính quyền
lực NN, dựa vào quyền lực NN để thực hiện.
 Họat động thanh tra tài chính công phải tuân thủ
theo đúng quy định của pháp luật.
 Kết luận thanh tra nhằm đánh giá tính hợp pháp và
hợp lý về hành vi của đối tựơng thanh tra.