Tải bản đầy đủ
3 Ngun tắc quản lý quỹ ngân sách nhà nứơc

3 Ngun tắc quản lý quỹ ngân sách nhà nứơc

Tải bản đầy đủ

1.3.2 Các nguyên tắc cụ thể trong lĩnh vực quản lý
thu NSNN, cấp phát và kiểm sóat chi NSNN

 Trong việc quản lý thu NSNN.
- Các khỏan thu ngân sách phải nộp trực tiếp
vào KBNN.
- Các khỏan thu ngân sách phải đựơc nộp đầy
đủ, đúng hạn vào quỹ NSNN.
- Các khỏan thu NSNN phải đựơc hạch tóan kế
tóan, quyết tóan đầy đủ, kịp thời đúng chế độ.

1.3.2 Các nguyên tắc cụ thể trong lĩnh vực quản lý
thu NSNN, cấp phát và kiểm sóat chi NSNN
 Trong việc thanh tóan và kiểm sóat chi

NSNN

- KBNN chỉ thực hiện cấp phát ngân sách cho
những khỏan chi trong dự tóan đã đựơc cơ quan
nhà nứơc có thẩm quyền quyết định.
- Tất cả các khỏan chi NSNN đều phải đựơc kiểm
tra, kiểm sóat chặt chẽ.
- Nguyên tắc chi kịp thời và trực tiếp cho đối
tựơng sử dụng ngân sách
- Nguyên tắc hạch tóan mọi khỏan chi bằng đồng
Việt Nam.

II. Địa vị pháp lý của Kho bạc Nhà
nước
2.1 Vị trí của Kho bạc Nhà nứơc:
Là cơ quan thuộc Bộ tài chính

II. Địa vị pháp lý của Kho bạc Nhà
nước
2.2 Chức năng của Kho bạc Nhà nứơc
 Thứ nhất, KBNN thực hiện chức năng
quản lý nhà nứơc về quỹ NSNN, các quỹ
tài chính nhà nứơc và các quỹ khác của
nhà nứơc đựơc giao theo quy định của
pháp luật; tổng kế toán Nhà nước 
 Thứ hai, KBNN thực hiện việc huy động
vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển qua
hình thức phát hành công trái, trái phiếu
theo quy định của pháp luật.