Tải bản đầy đủ
2 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền:

2 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền:

Tải bản đầy đủ

4.2 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền:

 Căn cứ cấp phát:

Là lệnh chi tiền của cơ quan tài chính: Bộ Tài chính hoặc cơ 
quan tài chính ở địa phương.
 Quy trình cấp phát:
- Căn cứ vào dự toán ngân sách đựơc giao và yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính xem xét, kiểm tra từng 
yêu cầu chi và nếu đảm bảo các điều kiện chi theo quy định 
thì ra lệnh chi trả cho các tổ chức, cá nhân được hưởng 
ngân sách.
- Căn cứ vào lệnh chi của cơ quan tài chính, KBNN thực 
hiện xuất quỹ NSNN, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp 
tiền mặt cho các tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách.

Chương V: Pháp luật
quản lý quỹ NSNN

Ths. Phan Phương Nam

NỘI DUNG
 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ QUỸ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
 II. NỘI DUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC.

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUẢN
LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1 Khái niệm, đặc điểm của quỹ NSNN
Điều 7 Luật NSNN quy định: Quỹ NSNN là toàn bộ các
khoản tiền của Nhà nứơc, kể cả tiền vay có trên tài
khoản của NSNN các cấp.
 Thứ nhất, quỹ NSNN là quỹ tiền tệ lớn nhất của Nhà
nứơc.
 Thứ hai, nguồn hình thành quỹ NSNN rất phong phú và
đa dạng.
 Thứ tư, Quỹ NSNN là quỹ thống nhất
 Thứ ba, mục đích sử dụng của quỹ NSNN đựơc quyết
định bởi chức năng và nhiệm vụ của nhà nứơc và được
thể hiện thông qua chính các khoản chi mà quỹ NSNN
phải đảm nhận.

1.2 Khái niệm, đặc điểm quản lý
quỹ NSNN
 Quản lý quỹ NSNN là hoạt động của cơ quan Nhà nứơc

có thẩm quyền trong lĩnh vực tổ chức thu NSNN, tổ
chức và kiểm sóat chi NSNN nhằm đảm bảo khả năng
thanh tóan, chi trả và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ
NSNN.
 Đặc điểm:
- Thứ nhất, hoạt động quản lý quỹ NSNN sẽ do các cơ
quan nhà nứơc có thẩm quyền thực hiện.
-Thứ hai, quản lý quỹ NSNN đựơc thực hiện trong quá
trình tổ chức thu NSNN, cấp phát, thanh tóan các
khỏan chi và kiểm sóat chi NSNN.
- Thứ ba, mục đích của quản lý quỹ NSNN là nhằm
đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả và sử dụng có
hiệu quả quỹ NSNN.