Tải bản đầy đủ
1 Phương thức cấp phát, thanh tóan theo dự tóan

1 Phương thức cấp phát, thanh tóan theo dự tóan

Tải bản đầy đủ

4.1 Phương thức cấp phát, thanh tóan theo dự
tóan
Quy trình chi trả, thanh tóan:
 Bước 1: Kho bạc Nhà nước chủ động lập kế hoạch
nguồn vốn; kế hoạch chi trả, thanh toán; kế hoạch
tiền mặt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu
cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách.
 Bước 2: Căn cứ vào nhu cầu chi quý đã gửi Kho
bạc Nhà nước và theo yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ
trưởng đn vị sử dụng ngân sách lập giấy rút dự
toán ngân sách, kèm theo hồ sơ thanh toán gửi
Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.


4.1 Phương thức cấp phát, thanh tóan theo dự
tóan Quy trình chi trả, thanh tóan:
 Bước 3: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra

hồ sơ thanh toán, các điều kiện chi và giấy rút dự
toán ngân sách của thủ trưởng đơn vị sử dụng
ngân sách hoặc của người được uỷ quyền, thực
hiện việc chi trả, thanh toán.
 Trường hợp chưa có đủ điều kiện thực hiện thanh
toán trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước ở tất cả các
khoản chi thì được phép cấp tạm ứng đối với một
số khon chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài
chính. Sau khi hoàn thành công việc và có đủ
chứng từ thanh toán thì chuyển từ tạm ứng sang
thực chi.

4.2 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền:
 Đối tượng cấp phát:

Phương thức cấp phát theo lệnh chi được sử dụng 
đối với các khoản chi không mang tính chất thường 
xuyên, và là các khoản chi có nhiệm vụ và mục tiêu 
chi cụ thể. 
Ví dụ: 
Chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, 
xã hội không có quan hệ thường xuyên với NSNN.


 Các khoản giao dịch của Chính Phủ với các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài (chi trả nợ, chi viện trợ, …)

4.2 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền:

 Căn cứ cấp phát:

Là lệnh chi tiền của cơ quan tài chính: Bộ Tài chính hoặc cơ 
quan tài chính ở địa phương.
 Quy trình cấp phát:
- Căn cứ vào dự toán ngân sách đựơc giao và yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính xem xét, kiểm tra từng 
yêu cầu chi và nếu đảm bảo các điều kiện chi theo quy định 
thì ra lệnh chi trả cho các tổ chức, cá nhân được hưởng 
ngân sách.
- Căn cứ vào lệnh chi của cơ quan tài chính, KBNN thực 
hiện xuất quỹ NSNN, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp 
tiền mặt cho các tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách.