Tải bản đầy đủ
III. CÁC NGUN TẮC, ĐIỀU KIỆN CHI NSNN

III. CÁC NGUN TẮC, ĐIỀU KIỆN CHI NSNN

Tải bản đầy đủ

3.1.1 Nguyên tắc cân bằng thu –
chi:
 Cơ sở lý luận:

Họat động chi phải dự vào họat động thu NSNN. Bởi
vì có thu thì mới có chi.
 Nội dung:
Việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu chi NSNN
phải phù hợp với khả năng thu NSNN; quy mô và tốc
độ chi NSNN phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng
kinh tế và có tích lũy.
 Cơ sở pháp lý:
Điều 8, Luật NSNN

3.1.2 Nguyên tắc chi theo kế
 Cơ sở lý luận:
hoạch
- làđúng
đích:
Quỹ NSNN
quỹ đượcmục
tạo lậptừ
các nguồn thu trong dân

chúng. Do vậy, dòi hỏi nhà nước cần phải sử dụng một
cách có hiệu quả nguồn thu này và để đảm bảo việc sử
dụng hiệu quả các khỏan thu này thì cần phải có sự kiểm
tra, giám sát của nguời dân bên cạnh sự kiểm tra, thanh tra
của nhà nước đối với họat động sử dụng NSNN.
 Nội dung:
 Chỉ có những khoản chi nào có trong dự toán NSNN đã
được phê chuẩn, mới được KBNN cấp phát.

3.1.3 Nguyên tắc tiết kiệm chi:
 Tiết kiệm chi là chi theo đúng tiêu chuẩn, định 

mức mà Nhà nước đã quy định, có nội dung 
chi hợp lý.
   Ưu tiên các khoản chi vào những lĩnh vực 
Nhà nước khuyến khích hoặc ưu đãi, hạn chế 
tối đa những khoản chi không mang lại hiệu 
quả.

3.2 Các điều kiện chi
Một khoản chi NSNN được coi là hợp pháp và đưa
vào quyết toán NSNN khi và chỉ khi thỏa mãn đầy
đủ các điều kiện sau:

Khoản chi đã có trong dự toán NS được giao:

Chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền quy định:

Các khoản chi đã được thủ trưởng đơn vị sử
dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền
quyết định chi:

IV. CÁC PHƯƠNG THỨC CHI NSNN
Có hai phương thức cấp phát tài chính từ 
NSNN được thường xuyên sử dụng:
 Phương thức cấp phát, thanh tóan theo dự 
tóan
 Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền