Tải bản đầy đủ
2 Các phương thức thu ngân sách Nhà Nước:

2 Các phương thức thu ngân sách Nhà Nước:

Tải bản đầy đủ

3.2.1 Phương thức thu trực tiếp vào
KBNN


Đối tượng áp dụng:

 Những cá nhân, tổ chức có địa điểm kinh

doanh cố định.
 Những đối tượng mà Nhà nước có thể
quản lý về mặt giấy tờ. 

3.2.1 Phương thức thu trực tiếp vào
KBNN
Quy trình thu:
 Bước 1: Cơ quan thu sẽ ra thông báo thu gởi đến
đối tượng nộp
 Bước 2: Dựa vào thông báo thu của cơ quan thu,
đối tượng nộp phải đến nộp trực tiếp tại
KBNN.
 Bước 3: Đối tượng nộp NSNN sau khi nhận 2 liên
biên lai nộp tiền, nộp liên 1 cho cơ quan thu.


3.2.2 Phương thức thu gián tiếp vào
KBNN thông qua cơ quan thu.
 Đối tượng áp dụng:


Những đối tượng nộp không có địa điểm kinh doanh cố
định như các hộ buôn chuyến.
Các hộ tiểu thương (các hộ có mức thu nhập nhỏ, không
có điều kiện nộp trực tiếp vào KBNN. BTC giao tổng Cục
thuế hướng dẫn cụ thể cách xác định có hộ có mức thu
nhập nhỏ).
Thu thuế sử dụng đất Nông nghiệp, thuế nhà, đất (chủ
yếu ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa).
Các khoản thu khác ở các địa bàn cửa khẩu nơi không tổ
chức được điểm thu của KBNN

3.2.2 Phương thức thu gián tiếp vào
KBNN thông qua cơ quan thu.
 Quy trình thu :

- Cơ quan thu ra thông báo thu gởi đến cho
đối tượng nộp.
- Dựa vào thông báo thu, đối tượng nộp tiền 
trực tiếp cho cán bộ thu (là cán bộ của cơ 
quan thu). Cán bộ thu sau khi thu tiền của đối 
tượng nộp sẽ ra biên lai thu.
- Cán bộ thu nộp toàn bộ số thu được vào
KBNN.

Chương IV: Chế độ pháp lý về các
khoản chi NSNN

Ths. Phan Phương Nam

NỘI DUNG
 I. KHÁI NIỆM
 II. KẾT CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC
 III. CÁC NGUYÊN TẮC, ĐiỀU KiỆN CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 IV. CÁC PHƯƠNG THỨC CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC

I. KHÁI NIỆM
 Chi NSNN là hoạt động phân phối và sử dụng

quỹ NSNN theo những trình tự và thủ tục luật
định, trên cơ sở dự toán chi NSNN đã đựơc cơ
quan nhà nứơc có thẩm quyền quyết định,
nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của
NN.

I. KHÁI NIỆM
 Hoạt động chi NSNN gắn liền với hoạt động thu

NSNN:
 Trong họat động chi NSNN, chủ thể tham gia vào
quan hệ này luôn luôn là nhà nước:
 Họat động chi NSNN phải tuân thủ các qui định
của pháp luật về trình tự, thủ tục.
 Hoạt động chi NSNN gắn liền với việc thực hiện
chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước:

I. KHÁI NIỆM
 Chế độ pháp lý các khoản chi NSNN là

tổng hợp các QPPL do CQNN có thẩm
quyền ban hành nhằm điều chỉnh các
quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình
phân phối và sử dụng quỹ NSNN.

II. KẾT CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC
2.1 Khái niệm kết cấu chi NSNN:
Kết cấu chi NSNN đựơc hiểu là hệ thống
các khoản chi NS và tỷ trọng của các
khỏan chi đó 

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu chi
NSNN
 Chế độ xã hội: 
 Khả năng tích luỹ của nền kinh tế: 
 Mô hình tổ chức Bộ máy nhà nứơc.
 Chức năng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội mà

Nhà nứơc đảm nhận trong từng thời kỳ.