Tải bản đầy đủ
II. Phân loại các khoản thu NSNN

II. Phân loại các khoản thu NSNN

Tải bản đầy đủ

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.1 Thuế:
Thuế là một khỏan thu bắt buộc mang tính
cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước
mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải
nộp vào quỹ ngân sách nhà nước nhằm
phục vụ cho việc thực hiện các chức năng
và nhiệm vụ của Nhà nứơc; các khoản thu
này khơng mang tính đối giá và hồn trả
trực tiếp cho người nộp thuế.

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.1 Thuế:
Đặc điểm:
 Thuế là khoản thu do NN quy định, mang
tính cưỡng chế rất cao.
 Đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế rất
rộng, bao gồm hầu hết mọi tổ chức kinh
tế, mọi cơng dân.
 Thuế khơng mang tính đối giá và hồn trả
trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.2 Phí:
Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải
trả khi được một tổ chức, cá nhân khác
cung cấp dịch vụ được quy định trong
Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp
lệnh Phí và lệ phí.

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.2 Phí:


Đặc điểm:
Hình thức văn bản pháp lý cao nhất quy định về phí là
Pháp lệnh Phí và Lệ phí do UBTVQH ban hành.
Thẩm quyền quy định về phí:
- Chính Phủ
- HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Bộ Tài chính
Phí mang tính chất đối giá hồn tồn
người nộp phí được quyền lựa chọn hoặc nộp phí để
được sử dụng dịch vụ do Nhà nứơc đầu tư hoặc khơng
nộp phí.

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.3 Lệ phí:
Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân
phải nộp khi được cơ quan Nhà nứơc
hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền
phục vụ cơng việc quản lý Nhà nứơc
được quy định trong Danh mục Lệ phí ban
hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí 

2.1 Các khoản thu thường xun:
2.1.3 Lệ phí:
Đặc điểm:
 Tương tự phí, có những đặc điểm khác
 Lệ phí mang tính đối giá một phần.
 Dịch vụ cung cấp có gắn liền với cơng
việc quản lý của nhà nước.

2.2 Các khoản thu khơng thường
xun:

Lợi tức của NN tại các cơng ty cổ phần và liên
doanh:
Tiền bán và cho th TS thuộc sở hữu NN:
Các khoản thu từ hợp tác lao động với nước
ngồi:
Các khoản vay nợ trong và ngồi nứơc của
Chính phủ:
Các khoản thu vãng lai khác:

III. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ:
3.1 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:
3.1.1 Khái niệm:
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế thu vào
hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá
được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt
Nam
-

Lưu ý:
Chỉ điều tiết đối với hàng hố.
Phải có sự dịch chuyển về mặt địa lý.
Biên giới theo nghĩa rộng.
Mục tiêu cơ bản: góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước,
khuyến khích xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp.