Tải bản đầy đủ
I. Khái niệm, đặc điểm

I. Khái niệm, đặc điểm

Tải bản đầy đủ

I. Khái niệm, đặc điểm
 Một là hoạt động thu NSNN gắn liền với việc thực hiện

chức năng và nhiệm vụ của NN.
 Hai là NN tham gia vào hoạt động thu NS với tư cách là
chủ thể của quyền lực chính trị và luôn luôn là một bên
trong quan hệ thu NSNN.
 Ba là đối tượng của thu Ngân sách nhà nước là của cải xã
hội biểu hiện dưới hình thức giá trị.
 Bốn là các khoản thu NSNN chủ yếu bắt nguồn từ nền
kinh tế quốc dân và gắn liền với kết quả của các hoạt động
sản xuất kinh doanh.

I. Khái niệm, đặc điểm
=> Chế độ pháp lý về thu NSNN là tổng hợp
các QPPL do CQNN có thẩm quyền ban
hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình NN tạo lập quỹ
NSNN.

II. Phân loại các khoản thu
NSNN

 Căn cứ vào tính đối ứng của các khoản thu 

thì: khoản thu có nghĩa vụ đối ứng, các khoản 
thu không có nghĩa vụ đối ứng.
 Căn cứ vào tính lặp lại của các khoản thu 
chia thành: các khoản thu thường xuyên, các 
khoản thu không thường xuyên.
 Căn cứ vào sự phân chia nguồn thu: khoản 
thu 100% , khoản thu phân chia.

2.1 Các khoản thu thường xuyên:
2.1.1 Thuế:
Thuế là một khỏan thu bắt buộc mang tính
cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước
mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải
nộp vào quỹ ngân sách nhà nước nhằm
phục vụ cho việc thực hiện các chức năng
và nhiệm vụ của Nhà nứơc; các khoản thu
này không mang tính đối giá và hoàn trả
trực tiếp cho người nộp thuế.