Tải bản đầy đủ
II.CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH

II.CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH

Tải bản đầy đủ

2.1 Khái niệm
⇒ Chu

trình NS là trình tự, thời hạn tiến hành các
bước trong việc lập, chấp hành và quyết toán
NSNN.
⇒ Chế độ pháp lý về chu trình NS là tổng hợp các
QPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán
NSNN.

2.2 Nội dung
2.2.1 Giai đoạn 1: Lập và phê chuẩn dự toán
NSNN 
Lập dự toán NSNN là quá trình phân tích, đánh
giá giữa khả năng thu, nhu cầu chi, từ đó xác định
các chỉ tiêu thu - chi, dự trữ NS sao cho phù hợp,
trên cơ sở đó xác lập những biện pháp lớn về mặt
kinh tế - xã hội và các biện pháp hành chính nhằm
đảm bảo cho các chỉ tiêu thu - chi NS đã đề ra
được thực hiện trên thực tế.

2.2.1 Giai đoạn 1: Lập và phê
chuẩn dự toán NSNN
• Nguyên tắc áp dụng:
 Đối với dự toán NSNN: Tổng số thu từ thuế, phí,

lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và
góp phần tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư
phát triển; trường hợp còn bội chi thì bội chi phải
nhỏ hơn chi đầu tư phát triển.
 Đối với dự toán NS địa phương: Phải đảm bảo
cân đối theo nguyên tắc: tổng số chi không vượt
quá tổng số thu.

2.2.1 Giai đoạn 1: Lập và phê
chuẩn dự toán NSNN
 Quá trình xác định tổng thu, chi NSNN năm sau được

khái quát sơ lược nhu sau:
Đầu tiên, xác định GDP của năm sau:
GDP năm sau = GDP năm trước + (GDPnăm trước x tỷ
lệ tăng trưởng kinh tế của năm trứơc)
 Tổng thu NSNN năm sau = (%) x GDP năm sau
 (%): Mức động viên từ GDP vào NSNN do QH quyết
định.
 Tổng chi NSNN năm sau = Tổng thu + tỷ lệ bội chi
NSNN so với GDP

2.2.1 Giai đoạn 1: Lập và phê
chuẩn dự toán NSNN

2.2.2 Giai đoạn 2: Chấp hành NSNN
 Chấp hành dự toán NSNN là việc các cơ quan

nhà nước có thẩm quyền sử dụng tổng hòa các
biện pháp kinh tế, tài chính và những biện
pháp hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu-chi
ghi trong kế hoạch NS thành hiện thực. Nói
một cách khác: Chấp hành dự toán NSNN là
chấp hành các khoản thu, chi nằm trong dự
toán NSNN đã đựơc cơ quan nhà nứơc có thẩm
quyền quyết định.

2.2.2 Giai đoạn 2: Chấp hành dự toán
NSNN

 a. Chấp hành thu NSNN:
- Các cơ quan thu gồm:
 Cơ quan thuế
 Cơ quan hải quan
 Các cơ quan tài chính và các cơ quan
khác
- Mọi khoản thu phải nộp vào quỹ NSNN
được quản lý tại KBNN.

2.2.2 Giai đoạn 2: Chấp hành dự toán
NSNN
 b. Chấp hành các khoản chi NS:

- Là quá trình tổ chức cấp phát, sử dụng quỹ NSNN và
quản lý các khoản chi của NSNN.
- Mọi khoản chi phải được thực hiện theo đúng nguyên
tắc, trình tự thủ tục do Luật NSNN và các VB có liên
quan quy định.
- Việc thực hiện mọi khoản chi của cơ quan chi phải
tiến hành thông qua tài khoản của các cơ quan, đơn
vị mở tại KBNN.

2.2.3 Giai đoạn 3: Quyết toán NSNN
Quá trình quyết toán NSNN phải tuân thủ ngtắc sau:
- Tất cả các khoản thu thuộc NS của năm trước, nộp
trong năm sau phải hạch toán vào NS năm sau.
- Các khoản chi NS đến ngày 31/12 mà chưa thực
hiện đựơc hoặc chưa chi hết, về nguyên tắc không
được chuyển sang năm sau chi tiếp.

Chương III: Chế độ pháp lý
về các khoản thu NSNN

Ths. Phan Phương Nam

NỘI DUNG
I. Khái niệm, đặc điểm
II. Phân loại các khoản thu

NSNN
III. Pháp luật về qui trình thu
NSNN