Tải bản đầy đủ
3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội
Lưu ý: "Bội chi NSNN là bội chi NSTW
đựơc xác định bằng chênh lệch thiếu
giữa tổng số chi NSTW và tổng số thu
NSTW của năm ngân sách" 
=> Bội chi NSNN là bội chi NSTW

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội
• Cách thức giải quyết bội chi:
- Phát hành tiền.
- Vay.
Phân biệt bội chi và tạm thời thiếu hụt ngân 
sách?

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước:
a. Quốc hội
 Quyết định phân bổ NSTW với các chỉ tiêu:
 Quyết định các dự án, các công trình quan 

trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn NSNN.
 Giám sát quá trình thực hiện dự toán NSNN
 Phê chuẩn quyết toán NSNN.
 Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà 
nước trong trường hợp cần thiết.

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước:

b. UBTVQH: xem điều 20 Luật NSNN:

- Cho ý kiến dự thảo luật trong lĩnh vực tài 

chính.
- Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 
chính;
- Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách từng địa 
phương đối với một số  khoản thu nhất định;

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước:

c. Chính Phủ: xem điều 20 Luật NSNN:
- Xây dựng dự thảo luật trong lĩnh vực tài 
-

chính.
Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 
chính;
Là cơ quan chấp hành NSNN.
Lập dự toán & lập điều chỉnh dự toán NSNN 
trình QH quyết định.
Lập quyết toán NSNN trình QH phê chuẩn

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vựcBộngân
sách nhà
d.
tài chính:
xemnước:
điều 21 Luật NSNN:
- Xây dựng dự thảo luật trong lĩnh vực tài chính 

trình CP…
- Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 
chính;
- Chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan trung ương 
lập dự toán & lập điều chỉnh dự toán NSNN 
trình CP quyết định; tiến hành chấp hành; lập 
quyết toán NSNN trình CP phê chuẩn.
- Quản lý các quỹ của nhà nước.

1.3.2 Nguồn thu & nhiệm vụ chi của NS
các cấp
a. Nguồn thu của các cấp ngân sách:
a1. Các khoản thu 100%:
-Khoản thu 100 % NSTW: là các khoản thu
dù phát sinh trên địa bàn địa phương nào cũng
phải nộp toàn bộ về cho NSTW (điều 30 khoản
1 Luật NSNN)
- Khoản thu 100% của NS địa phương: là
các khoản thu phát sinh ở địa phương nào thì
địa phương đó được hưởng toàn bộ 100%
(khoản 1 điều 32 Luật NSNN).

1.3.2 Nguồn thu & nhiệm vụ chi của NS
các cấp
a. Nguồn thu của các cấp ngân sách:
a2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa
NSTW & NS địa phương (khoản thu điều tiết):
là các khoản thu phát sinh trên địa bàn địa
phương nào, NS địa phương đó được giữ lại
một phần theo một tỷ lệ % nhất định, phần còn
lại phải nộp cho NSTW.
(Khoản 2 điều 30 Luật NSNN)

1.3.2 Nguồn thu & nhiệm vụ chi của NS
các cấp
b. Nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách:
b1. Nhiệm vụ chi của NSTW:
(điều 31 Luật NSNN)
b2. Nhiệm vụ chi của NS địa phương:
(điều 33 Luật NSNN)

II.CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHU
TRÌNH NGÂN SÁCH
2.1. Khái niệm:
Lập dự
toán

Chính
Phủ

Phê chuẩn
dự toán

Quốc Hội

Chấp hành
NS

Quyết
toán NS

Chính Phủ

Quốc
Hội

2.1 Khái niệm
⇒ Chu

trình NS là trình tự, thời hạn tiến hành các
bước trong việc lập, chấp hành và quyết toán
NSNN.
⇒ Chế độ pháp lý về chu trình NS là tổng hợp các
QPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán
NSNN.