Tải bản đầy đủ
I. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ

1.1 Khái niệm:
- Lý do phải phân cấp?

=> Phân cấp quản lý NSNN là phân định 
trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý 
và điều hành ngân sách nhà nước cũng như 
phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi của các 
cấp ngân sách. 

1.1 Khái niệm:
Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách
nhà nước là tổng hợp các QPPL do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá
trình phân định trách nhiệm, quyền hạn của các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh
vực ngân sách nhà nước và các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình thực hiện việc phân
giao nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách
các cấp.

1.2 Nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN:
 Một là việc phân cấp quản lý NSNN phải phù hợp với phân

cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà
nứơc và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.
 Hai là NSTW và NS địa phương đựơc phân định nguồn thu
và nhiệm vụ chi cụ thể trong đó NSTW phải giữ vai trò chủ
đạo và NS địa phương có vị trí độc lập tương đối:
 Ba là việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân
sách các cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh quyết định; cấp xã được tăng cường nguồn
thu, phương tiện và cán bộ quản lý tài chính - ngân sách
để quản lý tốt, có hiệu quả các nguồn lực tài chính trên địa
bàn được phân cấp;

1.3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân
cấp quản lý ngân sách nhà nước
1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách nhà
nước:
a. Quốc Hội: Xem điều 19 Luật NSNN 2015
 Làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực tài chính - ngân 
sách.
 Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cân đối thu - chi 
NSNN.
 Quyết định dự toán NSNN; quyết định phân bổ ngân 
sách TW