Tải bản đầy đủ
3 Hệ thống ngân sách nhà nước

3 Hệ thống ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ

1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
a. Khái niệm:
 Theo điều 6 Luật NSNN quy định: “Ngân sách Nhà
nứơc gồm Ngân sách TW và NS địa phương. Ngân
sách địa phương bao gồm các cấp chính quyền địa
phương”.

1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
b. Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách:
 - Tính độc lập tương đối của các cấp NS :
 - Tính phụ thuộc của ngân sách cấp dưới vào

ngân sách cấp trên:

1.4 Vị trí của ngân sách nhà nước
trong hệ thống tài chính


Quan hệ tài chính là các quan hệ xã hội phát sinh
giữa các chủ thể trong việc tạo lập, phân phối và sử
dụng các quỹ tiền tệ.
Khâu tài chính là tổng hợp các quan hệ tài chính có
cùng tính chất, đặc điểm, phát sinh trong từng lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Hệ thống tài chính là tổng thể thống nhất của các
khâu tài chính mà trong đó giữa các khâu tài chính đó
có mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tạo
lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ
thể khác nhau trong xã hội.

1.4 Vị trí của ngân sách nhà nước
trong hệ thống tài chính


Hiện nay, hệ thống tài chính có các khâu tài
chính sau:
Khâu Ngân sách nhà nước.
Khâu tài chính doanh nghiệp.
Khâu tài chính hộ gia đình và tổ chức phi kinh
doanh.
Khâu bảo hiểm.
Khâu tín dụng