Tải bản đầy đủ
Chương VI: Pháp luật về thanh tra, kiểm tốn và xử lý vi phạm trong lĩnh vực NSNN

Chương VI: Pháp luật về thanh tra, kiểm tốn và xử lý vi phạm trong lĩnh vực NSNN

Tải bản đầy đủ

NỘI DUNG
I. Chế độ pháp lý về hoạt động thanh
tra trong lĩnh vực ngân sách nhà nứơc
II. Pháp luật về họat động Kiểm tóan
Nhà nứơc
III. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân
sách nhà nứơc

I. Chế độ pháp lý về hoạt động thanh
tra trong lĩnh vực ngân sách nhà nứơc
1.1 Khái niệm và đặc điểm của thanh tra tài chính
trong lĩnh vực NSNN
Họat động thanh tra đựơc thực hiện trong lĩnh
vực NSNN (thanh tra tài chính công) là quá trình
kiểm tra, xem xét, đánh giá việc tuân thủ các chế
độ, quy định về tài chính, sự trung thực, chính
xác về số liệu, thông tin tài chính và hiệu quả
khai thác, sử dụng nguồn tài chính công của các
đối tượng thanh tra, nhằm duy trì trật tự và hiệu
quả cho họat động quản lý và điều hành NSNN.

1.1 Khái niệm và đặc điểm của thanh tra
tài chính trong lĩnh vực NSNN
Đặc điểm:
 Thanh tra tài chính công gắn liền với họat động quản
lý tài chính công của Nhà nứơc.
 Họat động thanh tra tài chính công mang tính quyền
lực NN, dựa vào quyền lực NN để thực hiện.
 Họat động thanh tra tài chính công phải tuân thủ
theo đúng quy định của pháp luật.
 Kết luận thanh tra nhằm đánh giá tính hợp pháp và
hợp lý về hành vi của đối tựơng thanh tra.

1.2 Vai trò của thanh tra tài chính trong
lĩnh vực NSNN
 Là vũ khí đấu tranh chống những hành vi xâm 

phạm tài sản của nhà nứơc và nhân dân, chống 
tham nhũng, lãng phí. 
 Thúc đẩy việc khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu 
quả vốn và tài sản của Nhà nứơc trong các cơ 
quan, tổ chức. 
 Thúc đẩy việc thực thi đầy đủ và nghiêm túc 
pháp luật Ngân sách Nhà nứơc, góp phần tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

1.3 Các nguyên tắc thanh tra tài chính
 Họat động thanh tra tài chính phải tuân theo 

pháp luật. 
 Họat động thanh tra tài chính phải đảm bảo tính 
chính xác, khách quan, trung thực.
 Quá trình thanh tra tài chính phải công khai, dân 
chủ.
 Họat động thanh tra không làm cản trở họat động 
bình thừơng của các cơ quan, tổ chức bị thanh 
tra…

1.4 Đối tượng thanh tra:
  Tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ 

Tài chính và Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.
 Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành 
quy định của pháp luật về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và 
Sở Tài chính.

1.5 Các hình thức thanh tra tài chính
 Họat động thanh tra tài chính có thể đựơc tiến 

hành dưới các hình thức sau đây:
Thanh tra theo chương trình, kế họach: theo đó việc 
thanh tra tài chính công đựơc tiến hành theo chương 
trình, kế họach đã đựơc duyệt. Chương trình, kế họach 
thanh tra, quyết định thanh tra do chủ thể có thẩm quyền 
phê duyệt.
Thanh tra đột xuất: đựơc tiến hành khi phát hiện cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, 
theo yêu cầu của công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nứơc có thẩm 
quyền giao.

1.6 Nội dung thanh tra tài chính
 Thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng thanh travề việc thực 
hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền 
giao.
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh 
vực tài chính của các đối tượng theo qui định pháp luật.
Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 
chính.
Phát hiện, lập biên bản, có biện pháp ngăn chặn, quyết định 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng 
theo quy định của pháp luật.

1.6 Nội dung thanh tra tài chính
 Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, hướng dẫn các tổ 

chức thanh tra của cơ quan tài chính  xây dựng chương trình, kế 
hoạch thanh tra; tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc các tổ chức 
thanh tra của cơ quan tài chính cấp dưới thực hiện chương trình, 
kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt
 Hướng dẫn bồi dưỡng về nội dung nghiệp vụ thanh tra, thực hiện 
kiểm tra đối với thanh tra của cơ quan tài chính cấp dưới trong việc 
thực hiện thanh tra và xử lý sau thanh tra; xây dựng quy trình 
nghiệp vụ về công tác thanh tra, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc 
thực hiện các quy trình nghiệp vụ đó.
 Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy 
định của luật, pháp lệnh và yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực 
tài chính.
 Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phòng và chống tham nhũng; tổ chức tổng kết kinh nghiệm 
về công tác thanh tra tài chính.

1.7 Tổ chức thanh tra tài chính:
 ở Bộ Tài chính có Thanh tra Bộ Tài chính và 

Thanh tra Tổng cục Thuế, Thanh tra Tổng cục 
Hải quan, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà 
nước.
 ở Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có Thanh tra Sở Tài chính.
 Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục và Thanh tra 
Sở có con dấu và tài khoản riêng.
 Nhiệm vụ, quyền hạn xem thêm Nghị định 
81/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của 
thanh tra tài chính

II. Pháp luật về họat động Kiểm tóan
Nhà nứơc
2.1 Khái niệm Kiểm tóan Nhà nứơc
2.1.1 Khái niệm, phân loại kiểm tóanKiểm tóan là một quá trình mà trong đó một chủ thể
độc lập có quyền thu thập và đánh giá các bằng
chứng về các thông tin, số liệu có liên quan đến một
tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo
cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó
với các chuẩn mực đã đựơc thiết lập.
Phân lọai kiểm tóan:
Căn cứ vào chủ thể tiến hành họat động kiểm tóan,
kiểm tóan đựơc phân thành 3 lọai: Kiểm tóan nội bộ,
kiểm tóan độc lập và Kiểm tóan Nhà nước.