Tải bản đầy đủ
Chương I: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước 2015 (LNSNN 2015)

Chương I: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước 2015 (LNSNN 2015)

Tải bản đầy đủ

NỘI DUNG
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
II. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I.

I.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
1.1 Khái niệm, đặc điểm của ngân sách nhà nước
1.2 Vai trò của ngân sách nhà nước
1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
1.4 Vị trí của ngân sách nhà nước trong hệ thống
tài chính

1.1 Khái niệm, đặc điểm của ngân
sách nhà nước
a. Khái niệm

Điều 4.14 Luật NSNN 2015 qui định: “Ngân
sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi 
của Nhà nước được dự toán và thực hiện 
trong một khoảng thời gian nhất định do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 
để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của Nhà nước”.

1.1 Khái niệm, đặc điểm của ngân
sách nhà nước
b. Đặc điểm:
 Thứ nhất, về mặt nội dung: Ngân sách Nhà nước
là toàn bộ các khoản thu, các khoản chi của Nhà
nước.
 Thứ hai về điều kiện có hiệu lực: NSNN chỉ có giá
trị, tức có hiệu lực thi hành khi nó đã được cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 Thứ ba về thời gian hiệu lực của ngân sách nhà
nước: Năm NS bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào
ngày 31/12 dương lịch hàng năm.
 - Thứ tư về mục đích: Ngân sách Nhà nước nhằm
phục vụ cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm
vụ của Nhà nước. 

1.2 Vai trò của ngân sách nhà nướcHuy động nguồn tài chính để bảo đảm thực hiện các
chức năng và nhiệm vụ của nhà nước:
Kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo
sự phát triển ổn định của nền kinh tế:
- Cấp phát ngân sách trong các ngành nghề quan
trọng, cấp phát tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp
trong các trường hợp cần thiết.
- Nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng
cho nền kinh tế, hoàn thiện môi trường đầu tư.
- Nhà nước cần xây dựng chính sách thuế hợp lý để
vừa khuyến khích đầu tư vừa khuyến khích họat
động tiêu dùng trong xã hội, trong sản xuất kinh
doanh.

1.2 Vai trò của ngân sách nhà nước
 Điều tiết giá cả, ổn định thị trường
 Hạn chế lạm phát và giảm phát
 Điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng

xã hội:

1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
a. Khái niệm:
 Hệ thống NSNN là tập hợp NS của các cấp chính

quyền nhà nước, được quản lý thống nhất theo
nguyên tắc tập trung, dân chủ và công khai.

1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
a. Khái niệm:
 Theo điều 6 Luật NSNN quy định: “Ngân sách Nhà
nứơc gồm Ngân sách TW và NS địa phương. Ngân
sách địa phương bao gồm các cấp chính quyền địa
phương”.

1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước
b. Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách:
 - Tính độc lập tương đối của các cấp NS :
 - Tính phụ thuộc của ngân sách cấp dưới vào

ngân sách cấp trên:

1.4 Vị trí của ngân sách nhà nước
trong hệ thống tài chính


Quan hệ tài chính là các quan hệ xã hội phát sinh
giữa các chủ thể trong việc tạo lập, phân phối và sử
dụng các quỹ tiền tệ.
Khâu tài chính là tổng hợp các quan hệ tài chính có
cùng tính chất, đặc điểm, phát sinh trong từng lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Hệ thống tài chính là tổng thể thống nhất của các
khâu tài chính mà trong đó giữa các khâu tài chính đó
có mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tạo
lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ
thể khác nhau trong xã hội.

1.4 Vị trí của ngân sách nhà nước
trong hệ thống tài chính


Hiện nay, hệ thống tài chính có các khâu tài
chính sau:
Khâu Ngân sách nhà nước.
Khâu tài chính doanh nghiệp.
Khâu tài chính hộ gia đình và tổ chức phi kinh
doanh.
Khâu bảo hiểm.
Khâu tín dụng