Tải bản đầy đủ
3 Điều kiện thực hiện giải pháp

3 Điều kiện thực hiện giải pháp

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

126

Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc ban hành luật cũng như chế
độ, chuẩn mực kế toán, từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với
tình hình thực tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập nền kinh tế.
Về phía Công ty
- Cập nhật liên tục thông tin mới về chế độ, những văn bản quy phạm pháp
luật đảm bảo cho công tác kế toán được vận dụng một cách đúng đắn, hợp lý.
- Công ty cần tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được bồi dưỡng,
nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là các nghiệp vụ xử lý thông tin trên máy,
nhằm phát huy tối đa khả năng của nhân viên kế toán phục vụ cho công tác kế
toán cũng như quản lý của Công ty đạt được hiệu quả.
- Cần có các chính sách đãi ngộ với nhân viên giúp họ yên tâm công tác
góp phần nâng cáo hiệu quả kinh doanh, đây cũng là biện pháp giữ chân các
nhân tài cho Công ty.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

127

Khoa Kế toán - Kiểm toán

KẾT LUẬN
Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là
một trong những phần hành kế toán quan trọng đối với công tác quản lý, đặc
biệt là hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Kế toán thành phẩm,
tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm phản ánh đầy đủ kịp thời và
đúng đắn là biện pháp tích cực và có hiệu quả trong việc góp phần thúc đẩy quá
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, công ty TNHH Dược phẩm Usapha
đã tổ chức sắp xếp và ngày càng góp phần hoàn thiện hơn trong công tác kế
toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. Tuy nhiên
để công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác
định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng thực sự trở thành công cụ quản ký
kế toán đắc lực đòi hỏi công ty phải tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm
toàn kịên và tổ chức công tác kế toán một cách khoa học hơn, vừa đảm bảo phù
hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp vừa đảm bảo đúng theo chế độ,
chuẩn mức kế toán hiện nay.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài em đã nhận được sự chỉ bảo
và giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty TNHH
Dược phẩm Usapha và giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Hồng để
em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên do còn hạn chế về mặt lý luận cũng
như kinh nghiệm thực tiễn nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Hoàng Thị Nhâm

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

128

Khoa Kế toán - Kiểm toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày tháng năm

BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
Tôi tên là: …………………………………. Học hàm, học vị: .…………........
Đơn vị công tác:………………………………………………………………..
Hướng dẫn sinh viên: ………………………………………………………….
Lớp: …………………………………………Ngành: …………………………
Tên đề tài hướng dẫn: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
A. Đánh giá quá trình sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp
1. Về ý thức, thái độ:…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….
2. Nội dung và kết quả đạt được của đề tài:………………………………….
…………………………………………………………………………………
3. Hạn chế và tồn tại của đề tài:………………………………………………...
………………………………………………………………………………….
4. Triển vọng của đề tài (nếu có):………………………………………………
………………………………………………………………………………….
B. Điểm đánh giá: …………………………………………………………….
C. Ý kiến đồng ý/không đồng ý cho sinh viên được bảo vệ trước Hội đồng
chấm bảo vệ:………………………………………………………………….
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

129

Khoa Kế toán - Kiểm toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày tháng năm

BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN
Tôi tên là:…………………………………. Học hàm, học vị: ……………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….
Phản biện đề tài:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Sinh viên thực hiện: …………………………………………………………...
Lớp: ………………………………...............Ngành: Kế toán
A. Đánh giá khóa luận tốt nghiệp
1. Sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Nội dung và kết quả đạt được của đề tài: ………………………………......
………………………………………………………………………………….
3. Hạn chế và tồn tại của đề tài: ………………………………………............
………………………………………………………………………………….
4. Kết luận chung……………………………………………………………....
………………………………………………………………………………….
B. Điểm đánh giá: …………………………………………………...............
NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp