Tải bản đầy đủ
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

117

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
thành phẩm phải phù hợp với các chuẩn mực kế toán đã công bố và chế độ kế
toán hiện hành, với Luật kế toán, thông tư hướng dẫn. Đối với nhà nước, ngày
càng có những chính sách nhằm hoàn thiện công tác kế toán và đưa kế toán
Việt Nam gần hơn với kế toán trên thế giới như kế toán Pháp, Mỹ…
Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ thành phẩm phải đảm bảo yêu cầu trình bày và cung cấp thông tin đầy
đủ, kịp thời, phù hợp với người sử dụng thông tin. Hoàn thiện việc cung cấp
các thông tin nhằm giúp các đối tượng sử dụng thông tin một cách dễ hiểu, đối
với người trong công ty thì có thể biết được chính xác tình hình hoạt động của
công ty mình như thế nào, còn đối với các đối tượng ngoài công ty có thể đánh
giá được vị thế, tình hình tài chính của công ty. Như vậy, hoàn thiện kế toán
bán hàng phải đáp ứng được yêu cầu trình bày và cung cấp thông tin cho người
sử dụng trên cả hai góc độ, kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Đồng thời hoạt động kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết
quả tiêu thụ thành phẩm phải phù hợp hơn với tình hình đặc điểm kinh doanh
của công ty. Tổ chức công tác kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết
quả tiêu thụ thành phẩm phải phù hợp với yêu cầu và trình độ chuyên môn của
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán, trình độ và khả năng của nhân viên kế
toán.
Song các giải pháp hoàn thiện kế toán toán thành phẩm, tiêu thụ và xác
định kết quả tiêu thụ thành phẩm phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm. Một
trong các giải pháp tăng lợi nhuận kinh doanh là tiết kiệm chi phí. Tổ chức kế
toán trong công ty cần một bộ máy gọn nhẹ, giảm bớt thời gian và chi phí.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ
và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dược phẩm Usapha.
Ý kiến 1: Nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán
Để hoàn thiện hơn công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định
kết quả tiêu thụ thành phẩm cũng như công tác kế toán tại Công ty thì ngoài
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

118

Khoa Kế toán - Kiểm toán

việc hạch toán một cách chính xác, cụ thể theo chế độ kế toán hiện hành thì
điều quan trọng và mang tính toàn diện hơn là phải nâng cao trình độ chuyên
môn và khả năng vận dụng chế độ vào thực tế của kế toán viên. Có rất nhiều lý
do Công ty cần phải nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán.
Chế độ kế toán của nước ta hiện nay chưa ổn định, thay đổi một cách
thường xuyên. Do đó hạch toán hiện nay có thể đúng nhưng sau một thời gian
chế độ kế toán thay đổi thì nó trỏ nên không phù hợp nữa. Điều này đòi hỏi
người kế toán phải có một khả năng chuyên môn vững vàng mới nhanh chóng
cập nhật mọi thay đổi chế độ và vận dụng một cách linh hoạt sao cho phù hợp
nhất với điều kiện của công ty.
Khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển thì ngày càng đòi hỏi
nhiều hơn sự tham gia của đội ngũ kế toán vào quá trình kinh doanh. Việc Việt
Nam tham gia vào nhiều tổ chức thương mại thế giới đã mở ra khả năng cạnh
tranh và nhiều cơ hội to lớn để các doanh nghiệp thâm nhập tiếp cận thị trường
nước ngoài. Trong hoàn cảnh này phòng kế toán cần phải thực sự là nhà quân
chiến lược giúp cho công ty nắm bắt được thời cơ phát triển và không bị thua
thiệt trong kinh doanh. Khi đó mỗi kế toán viên đặc biệt là kế toán quản trị
không chỉ là người ghi chép, tính toán một cách đơn thuần mà phải cung cấp
những thông tin hữu ích. Hệ thống kế toán quản trị có thể cung cấp thông tin
cho lãnh đạo ra quyết định quản lý trong các lĩnh vực sau đây:
-

Hoạch định chương trình sản xuất sản phẩm và lựa chọn chủng loại
sản phẩm.

-

Định giá sản phẩm.

-

Lựa chọn phương án tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

-

Lựa chọn giữa phương án tự sản xuất và mua ngoài.

-

Đánh giá lợi ích từ quyết định duy trì hay tạm ngưng một bộ phận
hoặc một hoạt động sản xuất kinh doanh đang thua lỗ.

-

Lựa chọn phương án đầu tư, phân tích hiệu quả mang lại từ việc đổi
mới máy móc thiết bị.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

-

119

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Đảm bảo lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp.
Cách tốt nhất để nâng cao trình độ đội ngũ kế toán là công ty cử họ đi

học thêm các khóa đào tạo chuyên ngành của các trường đại học khối kinh
trong và ngoài nước tùy theo điều kiện của mình. Những khóa đào tạo này
không chỉ củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn của các học viên mà còn
trang bị cho họ một trình độ tổng hợp trên các lĩnh vực: phân tích kinh doanh,
quản trị kinh doanh, nghiệp vụ tin học, thống kê, ... Từ đó có thể giúp học viên
trở thành những nhân viên hữu dụng nhất cho công ty.
Hơn thế nữa, kế toán viên cũng phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu,
chế độ kế toán và những tài liệu kinh tế mới nhất. Đồng thời tích cực học hỏi
tranh thủ sự hướng dẫn của những người thông thạo và có kinh nghiệm trong
nghề.
* Ý kiến 2: Về công tác áp dụng phần mềm kế toán máy trong hạch
toán
Hiện nay, Công ty chỉ sử dụng Excel để hỗ trợ việc tính toán, còn việc
ghi chép sổ sách, xây dựng bảng biểu đều được thực hiện thủ công. Việc này
làm cho khối lượng công việc tính toán ghi chép của kế toán khá nhiều, trong
khi đó lượng hàng tiêu thụ của Công ty hàng tháng không phải là nhỏ, khối
lượng công việc của kế toán khá đa dạng.Hơn nữa, Phòng kế toán công ty cũng
đã được trang bị hệ thống máy tính và máy in đồng bộ, có đầy đủ điều kiện để
xây dựng và áp dụng kế toán máy trong hạch toán kế toán. Hiện nay trên thị
trường có rất nhiều phần mềm kế toán khá tiện lợi và dễ sử dụng. Thậm chí, có
cả những Công ty phần mềm kế toán có thể thiết kế phần mềm cho phù hợp với
đặc điểm và cách thức phương pháp hạch toán của từng Công ty.
Với những ưu điểm vượt trội của phần mềm kế toán: nhanh gọn, tiện lợi
và độ chính xác cao, việc áp dụng kế toán máy trong hạch toán kế toán là một
xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển của Công ty trong nền kinh
tế mở cửa hiện nay. Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán, đảm bảo tính
chính xác của công tác kế toán, giúp cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ phục
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

120

Khoa Kế toán - Kiểm toán

vụ cho yêu cầu quản lý và giảm khối lượng công việc kế toán. Công ty nên
nhanh chóng áp dụng các phần mềm kế toán trong quản lý kế toán nói cung
cũng như quản lý công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả
kinh doanh nói riêng.
*Ý kiến 3: Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho
từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng
Công ty kinh doanh nhiều loại sản phẩm, nhưng không phải sản phẩm nào
cũng bán chạy như nhau. Mỗi loại sản phẩm sẽ được người tiêu dùng ưa
chuộng khác nhau. Có những sản phẩm tiêu thụ trong kỳ có doanh thu lớn, tốc
độ bán hàng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn nhưng có những loại
sản phẩm thì ngược lại. Một trong những biện pháp tăng lợi nhuận là phải chú
trọng nâng cao doanh thu của mặt hàng cho mức lãi cao. Vì vậy, công ty cần
phải có tiêu thức phân bổ hợp lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho từng mặt
hàng để phản ánh chính xác kết quả hoạt động tiêu thụ của từng mặt hàng từ đó
xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao nhất. Để thực hiện
được điều đó ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ sau mỗi kỳ báo cáo. Mặt hàng nào
bán chạy hơn, thu được lợi nhuận nhiều hơn thì ta sẽ tăng cường sản xuất loại
sản phẩm đó. Ngược lại, mặt hàng nào tiêu thụ kém thì sẽ giảm việc sản xuất ra
mặt hàng đó nhằm giảm thiểu chi phí tồn động lưu kho.
Một trong những vấn đề quan trọng nhất để tổ chức kế toán chi phí bán hàng
và chi phí quản lý doanh nghiệp là việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa
học. Bởi vì, mỗi mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau,dung lượng chi phí
quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau, công dụng đối với từng nhóm
hàng cũng khác nhau nên không thể sử dụng chung một tiêu thức phân bổ mà
phải tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức
phân bổ thích hợp.
- Đối với các khoản chi phí bán hàng có thể phân bổ theo doanh số bán.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

121

Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Tương tự ta sẽ có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo
doanh số bán như sau:
CPBH(CPQL)
phân bổ cho

CPBH(CPQL) cần phân bổ
=

Tổng DTT của nhóm HH

DTT của nhóm
HH (i)

x

nhóm HH(i)
Sau khi phân bổ CPBH, CPQL cho từng nhóm sản phẩm, ta có thể xác
định kết quả kinh doanh cho từng nhóm theo công thức sau:
Kết quả kinh
doanh

của

nhóm HH(i)

=

DTT

của

nhóm HH(i)

-

GVHB nhóm
HH(i)

-

CPBHCPQL

được

phân bổ

• Ý kiến 4: Về việc lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.
Thực tế hiện nay tại công ty rất nhiều khách hàng thường sử dụng hình
thức thanh toán là nợ và chấp nhận thanh toán, mặt khác khách hàng của công
ty thường ở các tỉnh khác có khoảng cách địa lý khá xa, nhiều trường hợp
khách hàng vì một lí do nào đó mà chậm hoặc không có khả năng thanh toán.
Vậy mà hiện nay công ty không hề lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi
mà chỉ khi nào các khoản đó phát sinh thì mới trích lập. Để tôn trọng nguyên
tắc “thận trọng” trong kinh doanh, công ty nên lập dự phòng cho từng khoản nợ
có khả năng khó đòi.
Căn cứ để ghi nhận là khoản nợ phải thu khó đòi:
- Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày đến
hạn thu nợ được ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam
kết nợ, công ty đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được nợ.
- Trong trường hợp đặc biệt, tuy thời gian quá hạn chưa tới 6 tháng
nhưng khách hàng nợ đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản, hoặc có
dấu hiệu khác như bỏ trốn hoặc đang bị các cơ quan pháp luật giam giữ, xét
xử... thì cũng được ghi nhận là khoản nợ khó đòi.
Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

122

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Phương pháp lập dự phòng:
- Trên cơ sở những đối tượng và điều kiện lập dự phòng về nợ phải thu
khó đòi như đã trình bầy ở trên, công ty phải lập dự phòng cho từng khoản nợ
phải thu khó đòi, dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, kèm
theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi.
- Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, công ty
tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết làm căn cứ để hạch toán
vào chi phí quản lí doanh nghiệp.
- Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi được tuân thủ theo
thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cụ thể như sau:
+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 06 tháng đến dưới 1
năm.
+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến đưới 2
năm.
+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu qua hạn từ 2 năm đến dưới 3
năm.
+ 100% Giá trị đối với khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên.
Đối với các khoản nợ khó đòi sau khi xoá khỏi bảng cân đối kế toán,
kế toán vẫn phải một mặt tiến hành mọi biện pháp đòi nợ, mặt khác vẫn phải
theo dõi ở tài khoản 004- “Nợ khó đòi đã xử lý” trong thời gian 15 năm.
Các khoản dự phòng phải thu khó đòi được theo dõi trên tài khoản 139
“Dự phòng phải thu khó đòi”, tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự
phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối
niên độ kế toán.
Nội dung của tài khoản như sau:
+ Bên nợ: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

123

Khoa Kế toán - Kiểm toán

+ Bên có: Số dự phòng phải thu khó đòi được lập tính vào chi phí sản
xuất kinh doanh.
+ Số dư bên có: Số dự phòng các khoản phải thu khó đòi hiện có cuối
kỳ.
Quá trình hạch toán như sau:
- Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp căn cứ vào các khoản nợ phải thu
được xác định là không chắc chắn thu được (nợ phải thu khó đòi), kế toán tính
xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập.
Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nay lớn hơn số dư
của khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ trước chưa sử
dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán vào chi phí, ghi:
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi
- Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nay nhỏ hơn số
dư của khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ trước chưa
sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:
Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi
Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hoàn nhập
dự phòng phải thu khó đòi)
Có TK : 711: Thu nhập hoạt động khác( Theo TT 13/2006)
- Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi được
được phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ kế
toán hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ về các khoản nợ phải thu khó
đòi, ghi:
Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi (nếu đã lập dự phòng)
Nợ TK 642: CP quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng)

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

124

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Có TK 131: Phải thu của khách hàng
Có TK 138: Phải thu khác
Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”
- Đối với những khoản phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau
đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu
hồi được, ghi:
Nợ TK 111,112: Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng
Có TK 711: Thu nhập khác
Đồng thời ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”
*Ý kiến 5:Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, thị trường quyết định
phương hướng kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Dựa vào tình hình
thị trường mà công ty có thể sản xuất, tiêu thụ những mặt hàng mà thị trường
cần chứ không phải bán những thứ mà mình có. Chính vì vậy việc nghiên cứu
thị trường có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp công ty có thể nắm bắt được thị
hiếu người tiêu dùng, sức mua của thị trường, cũng như tình hình cạnh tranh
trên thị trường, giúp công ty có thể đưa ra những quyết định kinh doanh phù
hợp với sự vận động của thị trường
Thực tế công tác nghiên cứu thị trường của công ty chưa thực sự hợp lý
vì vậy công ty cần phải có một hướng điều tra nghiên cứu thị trường cụ thể để
nó trở thành một hoạt động thường xuyên của công ty
Nghiên cứu thị trường bao gồm việc nghiên cứu về yếu tố cung - cầu tức
là phải nắm được các thông tin về nhu cầu tự nhiên: Nhu cầu thực tế, nhu cầu
có khả năng thanh toán mà cụ thể là trình độ kinh tế, xã hội, trình độ văn minh,
sức tiêu thụ, phong tục tập quán người tiêu dùng...Bên cạnh đó việc nghiên cứu
thị trường còn phải nắm bắt được các yếu tố về môi trường như các vấn đề

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

125

Khoa Kế toán - Kiểm toán

thuộc về điều kiện chào hàng và tiêu thụ sản phẩm như: giá cả, ký kết hợp đồng
kinh tế, phương thức thanh toán, vận chuyển...
Để tổ chức tốt việc nghiên cứu thị trường đòi hỏi công ty phải tổ chức
một đội ngũ cán bộ nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh, thu thập, phân tích,
tổng hợp thông tin, tiếp cận khách hàng...
Trước hết để tránh cồng kềnh cho bộ máy quản lý thì công ty có thể cử
thêm một số nhân viên của bộ phận kinh doanh hoặc tuyển thêm nhân viên mới
có nghiệp vụ phù hợp nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của phòng kinh doanh
để làm công tác này
Hiện nay công ty đã trang bị hệ thống công nghệ thông tin tương đối đầy
đủ, do đó vấn đề đặt ra là công ty cần tổ chức cao hơn nữa khả năng phân tích,
đánh giá tình hình thị trường để nhà quản lý có được những thông tin quan
trọng từ đó có phương hướng kinh doanh đúng đắn. Tất cả các thông tin này
được tổng hợp lại và bộ phận marketting tiến hành phân loại, xử lý, đây là căn
cứ quan trọng cho việc ra quyết định
Việc nghiên cứu thị trường không những được tiến hành đối với thị
trường hiện tại mà còn phải tiến hành với cả thị trường tiềm năng, tương lai về
sản phẩm của công ty.
3.3

Điều kiện thực hiện giải pháp

Về phía Nhà nước:
- Nhà nước cần ban hành các chính sách kế toán phù hợp với loại hình
các doanh nghiệp cũng như các chính sách mà các doanh nghiệp có thể áp dụng
một cách linh hoạt.
- Lược bớt các chính sách không cần thiết hưởng ứng các chính sách
thông thoáng để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tạo tiền đề cho phát triển đất
nước.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

126

Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc ban hành luật cũng như chế
độ, chuẩn mực kế toán, từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với
tình hình thực tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập nền kinh tế.
Về phía Công ty
- Cập nhật liên tục thông tin mới về chế độ, những văn bản quy phạm pháp
luật đảm bảo cho công tác kế toán được vận dụng một cách đúng đắn, hợp lý.
- Công ty cần tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được bồi dưỡng,
nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là các nghiệp vụ xử lý thông tin trên máy,
nhằm phát huy tối đa khả năng của nhân viên kế toán phục vụ cho công tác kế
toán cũng như quản lý của Công ty đạt được hiệu quả.
- Cần có các chính sách đãi ngộ với nhân viên giúp họ yên tâm công tác
góp phần nâng cáo hiệu quả kinh doanh, đây cũng là biện pháp giữ chân các
nhân tài cho Công ty.

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

127

Khoa Kế toán - Kiểm toán

KẾT LUẬN
Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là
một trong những phần hành kế toán quan trọng đối với công tác quản lý, đặc
biệt là hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Kế toán thành phẩm,
tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm phản ánh đầy đủ kịp thời và
đúng đắn là biện pháp tích cực và có hiệu quả trong việc góp phần thúc đẩy quá
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, công ty TNHH Dược phẩm Usapha
đã tổ chức sắp xếp và ngày càng góp phần hoàn thiện hơn trong công tác kế
toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. Tuy nhiên
để công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác
định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng thực sự trở thành công cụ quản ký
kế toán đắc lực đòi hỏi công ty phải tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm
toàn kịên và tổ chức công tác kế toán một cách khoa học hơn, vừa đảm bảo phù
hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp vừa đảm bảo đúng theo chế độ,
chuẩn mức kế toán hiện nay.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài em đã nhận được sự chỉ bảo
và giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty TNHH
Dược phẩm Usapha và giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Hồng để
em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên do còn hạn chế về mặt lý luận cũng
như kinh nghiệm thực tiễn nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Hoàng Thị Nhâm

Hoàng Thị Nhâm – ĐHKT6K5

Khóa luận tốt nghiệp