Tải bản đầy đủ
9 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

9 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

27

Khoa Kế toán-Kiểm toán

-Phân loại quỹ lương một cách phù hợp: Trong doanh nghiệp thì tiền lương có
nhiều loại với tính chất khác nhau, chi trả cho các loại đối tượng khác nhau, vì vậy
phải phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp.
Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và
các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ
vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác.
1.9.2.Sử dụng các chứng từ:
Sử dụng các chứng từ:
-

Bảng chấm công

- Mẫu 01a-LĐTL

-

Phiếu nghỉ hường BHXH

-

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lương công việc hoàn thành

- Mẫu

05- LĐTL
(Các mẫu chứng từ trên được quy định theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng BTC)
Trích trước tiến lương nghỉ phép cho doanh nghiệp:
Tiền lương nghỉ phép phải được tính vào chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó có
ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
Nếu doanh nghiệp không bố trí đượri itw..c cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong
năm(có tháng công nhân tập trung nghỉ nhiều ,có tháng ngghỉ it..) thì để đảm bảo
cho giá thành không bị đột biến ,tiền lương nghỉ phép của công nhân được tính vào
chi phí sản xuất thông qua phuong pahsp trích trước theo kê hoạch
1.9.3 Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương.
-

TK 334: Phải trả người lao động
Gồm: TK 3341: Phải trả công nhân viên
TK 3348: Phải trả người lao động khác

-

TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

28

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Gồm 9 tài khoản cấp 2:
TK 3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

TK 3382

Kinh phí công đoàn

TK 3383

Bảo hiểm xã hội

TK 3384

Bảo hiểm y tế

TK 3385

Phải trả về cổ phần hóa

TK 3386

Nhận ký qũy, ký cược ngắn hạn

TK 3387

Doanh thu chưa thực hiện

TK 3388

Phải trả, phải nộp khác

-

TK 3389
Bảo hiểm thất nghiệp
TK 335: Chi phí phải trả

-

TK 111: Tiền mặt

-

TK 112: Tiền gửi ngân hàng

-

TK 141: Tạm ứng

-

TK 622: Phải trả công nhân trực tiếp sản xuất

-

TK 627: Phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng

-

TK 6411: Phải trả cho nhân viên bán hàng

-

TK 642: Phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp

-

Tk 353: Thưởng từ quỹ khen thưởng

1.9.4.Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.9.4.1.Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Quy trình ghi sổ kê toán tiền lương của công ty được thực hiện theo hình thức
Nhật ký chung và được thể hiện trên sơ đồ sau

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
-

29

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Sơ đồ 1.1 : Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương theo hình thức nhật ký chung

-

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Bảng chấm công,
Phiếu nghỉ BHXH


Nhật ký chi tiền, sổ
quỹ tiền mặt…

Sổ Nhật ký chung

Bảng tính lương,
bảng phân bổ
lương và BHXH

Sổ cái TK
334,338,335,622

Bảng tổng hợp
chi tiết tiền lương

Bảng cân đối số
phát sinh

Báo cáo tài chính

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

30

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lương trong công ty được
thể hiện trên sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.2 : Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lương
Phiếu báo làm
thêm giờ

Bảng chấm
công

Phiếu xác nhận
công việc hoàn
thành

Bảng tính lương
các bộ phận

Bảng tính lương toàn
doanh nghiệp
Giải thích sơ đồ : Hàng ngày, tổ trưởng hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào tình
hình thực tế của bộ phận mình để lập phiếu theo dõi lao động, bảng chấm công.
Cuối tháng, tổ trưởng và người phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công, tổ
trưởng và công nhân viên ký vào phiếu theo dõi lao động và chuyển bảng chấm
công, phiếu theo dõi lao động cùng các chứng từ liên quan như giấy xin nghỉ việc
không hưởng lương… về bộ phận kế toán để kế toán tiến hành kiểm tra đối chiếu
quy ra công để tính lương.
Bảng chấm công được lưu tại phòng kế toán cùng các chứng từ có liên quan.
Sau khi nhận đươc bảng chấm công và các chứng từ có liên quan, kế toán tính toán
tiền lương sau đó lập bảng thanh toán tiền lương cho người lao động tại doanh
nghiệp.
Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cuối mỗi tháng căn cứ vào
các chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương chuyển

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

31

Khoa Kế toán-Kiểm toán

cho kế toán trưởng soát xét sau đó trình cho Giám đốc hoặc người được uỷ quyền
ký duyệt, chuyển cho kế toán vốn bằng tiền lập phiếu chi và phát lương.
Các chứng từ hạch toán ban đầu:
công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty
được thực hiện dựa trên một số loại chứng từ sau
. Bảng chấm công.
- Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc,
nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH... của người lao động để có căn cứ tính trả
lương, BHXH trả thay lương, tiền thưởng... cho từng người và quản lý lao động
trong doanh nghiệp
Hằng ngày, tổ trưởng (ban, phòng…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào
tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, Cuối tháng, người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và
Chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ
việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương… về bộ phận kế toán
kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền
lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công
theo từng loại tương ứng để ghi vào bảng chấm công.
1.9.4.2 Hạch toán các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
Các khoản trích theo lương không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc quản lý của cơ quan bảo hiểm còn kinh
phí công đoàn do công đoàn cấp trên quản lý. Mọi việc chi tiêu thanh toán
với công nhân viên do doanh nghiệp làm dưới sự giám sát của các cơ quan
trên.


Tổ chức hạch toán chi tiết bảo hiểm xã hội:
Nguyên tắc quản lý bảo hiểm xã hội:
Quỹ bảo hiểm xã họi do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý, các khoản trích
bảo hiểm xã hội đều phải nộp lên cơ quan bảo hiểm.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

32

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Dựa trên nguyên tắc này tổ chức hạch toán bảo hiểm xã hội là phiếu nghỉ
hưởng bảo hiểm xã hội và bản thanh toán bhxh.
Phiếu nghỉ hưởng bhxh là chứng từ xác nhận số ngày nghỉ do ốm đau, thai
sản, tai nạn lao động.. của người lao động. Đây là chứng từ làm căn cứ tính
trợ cấp bảo hiểm xã hội trả thay lương theo chế độ quy định. Trên phiếu ghi
rõ tên cơ quan y tế khám, ngày tháng... Sau khi đọc xong kế toán ký và lưu
lại phòng kế toán làm cơ sở thanh toán bhxh.
Bảng thanh toán bhxh: là chứng từ để thanh toán với cơ quan bh cấp trên.
Bảng thanh toán bhxh do kế toán lao động tiền lương lập trên cơ sở các
chứng từ gốc và phiếu nghỉ hưởng bhxh, bảng thanh toán bhxh có thể lập cho
từng phòng ban hoặc toàn đơn vị. Cuối tháng sau khi kế toán lập xong số
ngày nghỉ và số tiền trợ cấp cho từng người và toàn đơn vị. Bảng này sẽ
được chuyển cho trưởng ban bhxh của đơn vị xác nhận và chuyển cho kế
toán trưởng duyệt chi. Bảng thanh toán bhxh được lập thành 2 liên, một liên
lưu tại phòng kế toán, 1 liên gửi cho cơ quan bhxh cấp trên để thanh toán
Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể sử dụng sổ chi tiết tài khoản 3383 để theo
dõi các phát sinh bên Nợ -Có của tài khoản để tiến hành tổ chức hạch toán
tổng hợp.


Tổ chức hạch toán bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn:
Do bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn có đặc điểm là do cơ quan bảo hiểm
y tế và do công đoàn quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng
lưới y tế và do cơ quan chủ quản cấp trên quản lý nên việc hạch toán chi tiết
phần hành quyết toán không có. Bộ phận y tế của đơn vị hoặc công đoàn
phải tự hành quyết toán với cấp tên, tại đơn vị chỉ theo dõi việc thu chi và
phải ánh vào sổ chi tết của từng tài khoản
Kết thúc việc tổ chức hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo
lương là việc lập bảng phân bố tiền lương. Bảng phân bổ tiền lương thẻ hiện
rõ chi phí nhân công từng loại hoạt động trong doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

33

Khoa Kế toán-Kiểm toán

1.10. Các hình thức ghi sổ kê toán tiền lương và các khoản trích theo lương
trong doanh nghiệp
1.10.1 Hình thức Nhật ký Sổ cái
Sổ kế toán sử dụng gồm :
-

Sổ chi tiết TK 334 , 335, 338 ( Mẫu số S38 - DN)

-

Bảng tổng hợp chi tiết tiền lương

-

Sổ nhật ký sổ cái ( Mẫu số S01 – DN)

Sơ đồ 1.2 - Hình thức Nhật ký - Sổ cái
Bảng thanh toán tiền
lương, bảng phân
bổ…..
Sổ chi
tiết TK
334, 335,
338

NHẬT KÝ SỔ CÁI

Bảng tổng hợp
chi tiết tiền
lương

Báo cáo tài
chính

Ghi chú :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

34

Khoa Kế toán-Kiểm toán

1.10.2 Hình thức sổ Nhật ký chung
Sổ kế toán sử dụng gồm có
-

Sổ chi tiết TK 334 , 335, 338 ( Mẫu số S38 - DN)

-

Bảng tổng hợp chi tiết tiền lương

-

Sổ Nhật ký chung ( Mẫu số S03a – DN)

-

Sổ cái Tk 334, 335, 338 (Mẫu số S03b - DN)

-

Bảng cân đối số phát sinh ( Mẫu số S06 - DN)

Sơ đồ 1.3 - Hình thức Nhật ký chung
Bảng thanh toán
tiền lương, bảng
phân bổ…..

SỔ NHẬT KÝ
CHUNG

SỔ CÁI
TK 334, 335, 338

Sổ chi tiết tài
khoản 334,
335, 338

Bảng tổng
hợp chi tiết
tiền lương

Bảng cân đối số
phát sinh

BÁO CÁO TÀI
CHÍNH

Ghi chú :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

35

Khoa Kế toán-Kiểm toán

1.10.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ
Sổ kế toán sử dụng gồm có
-

Sổ chi tiết TK 334 , 335, 338 ( Mẫu số S38 - DN)

-

Chứng từ ghi sổ ( Mẫu số S02a – DN)

-

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ( Mẫu số S02b - DN)

-

Sổ cái TK 334, 335, 338 ( Mẫu số S02c1 - DN, S02c2 - DN)

-

Bảng cân đối số phát sinh ( Mẫu số S06 - DN)

Sơ đồ 1.4 - Hình thức Chứng từ ghi sổ
Bảng thanh toán
tiền lương, bảng
phân bổ…..
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ

CHỨNG TỪ GHI
SỔ

SỔ CÁI
TK 334, 335, 338

Sổ chi tiết TK
334, 335, 338

Bảng tổng
hợp chi tiết
tiền lương

Bảng cân đối số
phát sinh

BÁO CÁO TÀI
CHÍNH

Ghi chú :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

36

Khoa Kế toán-Kiểm toán

1.10.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ
Sổ kế toán sử dụng gồm có
-

Sổ chi tiết TK 334 , 335, 338 ( Mẫu số S38 - DN)

-

Bảng tổng hợp chi tiết tiền lương

-

Nhật ký chứng từ số 1 , 2 , 7, 10

-

Bảng kê số 4 , 5, 6

-

Sổ cái TK 334, 335, 338 ( Mẫu số S02c1 - DN, S02c2 - DN)

Sơ đồ 1.5 - Hình thức Nhật ký - Chứng từ
Bảng phân bổ tiền
lương và BHXH

Chứng từ tiền
lương

Bảng kê số 4,
5, 6

Nhật ký chứng từ
số 7

NHẬT KÝ CHỨNG
TỪ số 1, 2, 10

Sổ cái TK 334, 335,
338

Sổ chi tiết TK
334, 335, 338

Bảng tổng hợp
chi tiết tiền
lương

BÁO CÁO TÀI
CHÍNH

Ghi chú :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

37

Khoa Kế toán-Kiểm toán

1.10.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
Sổ kế toán sử dụng tuỳ theo việc áp dụng 1 trong 4 hình thức trên vào phần mềm kế
toán
Sơ đồ 1.6 - Hình thức kế toán trên máy vi tính

Bảng thanh
toán tiền
lương, Bảng
phân bổ….

Sổ kế toán
- Sổ chi tiết
- Sổ tổng hợp
Phần mềm
kế toán

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

- Báo cáo tài chính
- Báo cáo kế toán
quản trị

Chuyên Đề Tốt Nghiệp