Tải bản đầy đủ
*Các nhân tố khác: ở đâu có sự phân biệt đối xử về màu da, giới tính, độ tuổi, thành thị và nông thôn, ở đó có sự chênh lệch về tiền lương rất lớn, không phản ánh được mức lao động thực tế của người lao động đã bỏ ra, không đảm bảo nguyên tắc trả lương nà

*Các nhân tố khác: ở đâu có sự phân biệt đối xử về màu da, giới tính, độ tuổi, thành thị và nông thôn, ở đó có sự chênh lệch về tiền lương rất lớn, không phản ánh được mức lao động thực tế của người lao động đã bỏ ra, không đảm bảo nguyên tắc trả lương nà

Tải bản đầy đủ

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

62

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Bảng 2.1. DANH SÁCH QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
Đơn vị : công ty CPVLXD Bồ Sao
Bộ phận: Phòng kê toán
DANH SÁCH QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
STT
1

2
3

...

HỌ VÀ
TÊN

NGUYÊN
QUÁN

TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN
MÔN
Đinh Thị
Bồ
Đại học tài

Sao,Vĩnh
chính kê
tường, Vĩnh toán
Phúc
Nguyễn Thị Vĩnh tường- Đại học
Liên
vĩnh phúc
quản trị
kinh doanh
Nguyễn Thị Hà ThịnhCao đẳng
Linh
Vĩnh
tài chính kê
Tườngtoán
Vĩnh Phuc
....
....
....

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

Trưởng
phòng kế
toán
Nhân viên
kê toán
Nhân viên

....

...

2.2.2.2 Hạch toán thời gian và kết quả lao động
 Hạch toán thời gian lao động
Bảng chấm công là chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao
động trong công ty. Bảng chấm công dùng để ghi chép thực tế số ngày làm việc
nghỉ, vắng mặt của công nhân… Bảng chấm công phải lập riêng cho từng tổ đội sản
xuất, từng phòng ban và dùng trong một tháng. Danh sách người lao động ghi trong
sổ sách lao động của từng bộ phận được ghi trong bảng chấm công, số liệu phải
khớp nhau. Tổ trưởng tổ sản xuất hoặc tổ trưởng các phòng ban là người trực tiếp
ghi bảng chấm công căn cứ vào số lượng lao động vắng mặt hay có mặt đầu ngày
làm việc. Trong bảng chấm công những ngày nghỉ theo quy định như ngày lễ ngày
tết chủ nhật đều được ghi rõ ràng.
Bảng chấm công để người lao động giám sát thời gian lao động của mình. Cuối mỗi
tháng tổ trưởng mỗi bộ phận tổng hợp thời gian sử dụng lao động sau đó giao cho

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

63

Khoa Kế toán-Kiểm toán

bộ phận kế toán. Nhân viên kế toán klieemr tra và xác nhận hàng ngày trên bảng
chấm công để tiên hành tính lương.
 Hạch toán kết quả lao động
Hạch toán kết quả lao động là một nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác
quản lí và hạch toán lao động ở các doanh nghiệp sản xuất, công việc tiến hành
là ghi chép chính xác kịp thời số lượng hoặc chất lượng sản phẩm hoặc khối
lượng công việc hoàn thành của từng cá nhân , tập thể làm căn cứ tính lương và
trả lương chính xác.
Chứng từ ban đầu được sử dụng để hạch toán kết quả lao động là phiếu xác nhận
sản phẩm công vệc hoàn thành, đó là chứng từ để xác nhận số sản phẩm hoàn
thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.
2.2.3 Nội dung quỹ tiền lương, hình thức trả lương tại công ty
2.2.3.1 Nội dung quỹ tiền lương
Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền
lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (tiền ăn giữa ca, tiền
hỗ trợ phương tiện đi lại, tiền quần áo đồng phục ...) mà doanh nghiệp trả cho các
loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý
- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế (Tiền lương
theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán).
- Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế
độ quy định.
- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân
khách quan, trong thời gian được điều động đi công tác làm nghĩa vụ theo chế độ
quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học.
- Tiền ăn trưa, ăn ca.
- Các loại phụ cấp thường xuyên (phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp
trách nhiệm, phụ cấp thâm niên...)

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

64

Khoa Kế toán-Kiểm toán

- Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên. Để phục vụ cho công tác hạch
toán tiền lương trong doanh nghiệp có thể chia thành hai loại: Tiền lương chính và
tiền lương phụ.
- Tiền lương chính là tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời
gian người lao động thực hiện nhiệm vụ chính của họ, gồm tiền lương trả theo cấp
bậc và phụ cấp kèm theo như phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm
niên...
- Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người
lao động thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính và thời gian người lao
động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất... được hưởng theo chế độ.
Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối
với công tác kế toán và phân tích kinh tế. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp
sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào
chi phí sản xuất từng loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp
sản xuất không gắn với từng loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí
sản xuất sản phẩm.
- Quỹ Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đặp một phần thu nhập đối với
người lao động khi họ gặp phải biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc
mất việc làm bằng cách hình thành và sử dụng một quỹ tài chính tập trung do sự đóng
góp của người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo đời sống cho người
lao động.
Phương thức đóng BHXH dựa trên cơ sở mức tiền lương quy định để đóng góp
BHXH đối với người lao động
Quỹ BHXH: Theo chế độ hiện hành quỹ BHXH được trích theo tỷ lệ 24% trên
tổng quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực
tế trong kỳ hạch toán. Trong đó:
+ 17% người sử dụng lao động phải nộp

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

65

Khoa Kế toán-Kiểm toán

+ 7% người lao động trực tiếp đóng góp
- Quỹ Bảo hiểm y tế
Giống như BHXH, BHYT là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần chi
phí khám chữa bệnh cho người lao động khi họ gặp rủi ro, ốm đau, tai nạn…băng
cách hình thành và sử dụng một quỹ tài chính tập trung do sự đóng góp của người sử
dụng lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.
Quỹ BHYT: Được hình thành bằng cách trích 4,5% trên số thu nhập tạm tính của
người lao động, trong đó người sử dụng lao động phải chịu 3% khoản này được
tính vào chi phí kinh doanh, người lao đông trực tiếp nộp 1.5% (trừ vào thu nhập).
- Kinh phí công đoàn
Người lao động để đảm bảo quyền lợi của mình trước doanh nghiệp. Họ lập ra
tổ chức công đoàn, tổ chức này chuyên trách việc đại diện cho người lao động để
thương thuyết với doanh nghiệp đòi quyền lợi. Nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức
này lấy từ KPCĐ.
Theo chế độ hiện hành thì KPCĐ được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng quỹ lương
phải trả cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động phải chịu khoản chi phí này.
- Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Là khoản dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian chưa có việc làm
sau khi đã nghỉ làm tại doanh nghiệp.
Quỹ BHTN được tính theo tỷ lệ quy định trên tổng số lương của công nhân.
Tỷ lệ trích BHTN hiện hành là 2% trong đó:
+1% do người sử dụng lao động phải chịu
+ 1% tính vào thu nhập của người lao động

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

66

Khoa Kế toán-Kiểm toán

2.2.3.2 Các hình thức trả lương tại công ty
Hiện nay, công ty áp dụng 2 hình thức trả lương: trả lương theo thời gian và trả
lương theo sản phẩm
- Trả lương theo thời gian:
+ Là hình thức trả tiền lương vừa căn cứ vào thời gian làm việc theo ngành
nghề và trình độ thành thạo nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của từng ngg
nguười.
Tuy nhiên khối lượng chất lượng công việc hoàn thành trong hình thức này
chỉ áp dụng cho ccans bộ nhân viên gián tiếp
+ Cách tính lương thời gian của công ty : tùy theo tính chất mức độ khác nhau
mà mỗi ngành nghề cụ thể có 1 thang lương riêng . trong mỗi 1 thang lương
lại tùy theo trình độ chuyên môn mà chia làm nhiều bậc thang cơ bản,mỗi
bậc thang cơ bản có một mức độ riêng hay còn gọi là “ mức lương cơ bản”.
Lương tháng: áp dụng đối với cán bộ nhân viên làm ở bộ phận gián tiếp được tính là
26 ngày theo chế độ.
Lương tháng = Mức lương tối thiểu * hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ và
phụ cấp theo lương.
Mức lương tháng
Tiền lương ngày =
Số ngày làm việc trong tháng theo chế độ
Tiền lương phải
trả trong tháng

=

Tiền lương
ngày

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

X

Số ngày thực tế làm việc
trong tháng

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

67

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Bảng 2.2. Hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ của công ty :
Hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ của công ty :
Giám đốc
Phó giám đốc
Kế toán trưởng
Kế toán viên
Nhân viên văn phòng

5
4,5
3.7
3,5
3,4

+ Các khoản khấu trừ vào lương:
- BHXH = lương tối thiểu x hệ số lương x 7%
- BHYT = lương tối thiểu x hệ số lương x 1,5%
- BHTN = lương tối thiểu x hệ số lương x 1%
- Tiền lương trả theo sản phẩm: là một hình thức cơ bản đang được áp dụng
trong khu vực sản xuất vật chất hiện nay, tiền lương mà công nhân nhận được phụ
thuộc vào đơn giá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm
Công ty sử dụng chế độ trả lương này đối với bộ phận sản xuất.
+ Tính đơn giá tiền lương trong công ty
Đơn giá tiền lương là mức tiền lương dùng để trả cho người lao động khi
được hoàn thành một đơn vị sản phẩm hay công việc.
ĐG =
Trong đó:

L0
Q

hoặc ĐG = L0.T

ĐG : Đơn giá tiền lương trả cho một sản phẩm

L0

: Lương cấp bậc của công nhân trong kỳ (tháng, ngày)

Q

: Mức sản lượng của công nhân trong kỳ

T

: Mức thời gian hoàn thành một đơn vị sản phẩm

+ Tiền lương của 1 công nhân được hưởng trong kỳ theo chế độ trả lương theo sản
phẩm được tính.
L1 = ĐG x Q1
Trong đó:
L1

: Tiền lương thực tế mà công nhân nhận được

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Q1

68

Khoa Kế toán-Kiểm toán

: Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành

Quy định tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty
- Mức lương tối thiểu: 540.000 là mức lương áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt
động trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ( theo nghị định 166/2007ND-CP
ngày 16/11/2007 của chính phủ về việc ban hành mức lương tối thiểu).
- Ngoài mức lương cấp bậc được hưởng theo quy định, cán bộ công nhân
viên công ty còn được hưởng hệ số lương riêng của công ty dựa trên cấp bậc chức
vụ, công việc đang làm và định mức công việc được giao là:
 Phụ cấp trách nhiệm với cán bộ
 Phụ cấp ăn nhà ở
 Phụ cấp khác tính trên số BHXH, BHYT trả thay lương
Công ty tính lương theo quy định tại bộ luật lao động
- Thời gian làm việc: Ngày làm việc 8h được nghỉ chủ nhật, nghỉ các ngày
lễ, tết.
- Phương pháp tính lương theo hệ số( Lưong tối thiểu nhân bậc tương
đương)

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

69

Khoa Kế toán-Kiểm toán

2.2.4 Trình tự kế toán tiền lương tại công ty
Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lương trong công ty được thể
hiện trên sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.7 : Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lương
Phiếu báo làm
thêm giờ

Bảng chấm
công

Phiếu xác nhận
công việc hoàn
thành

Bảng tính lương
các bộ phận

Bảng tính lương toàn
doanh nghiệp
Giải thích sơ đồ : Hàng ngày, tổ trưởng hoặc người được uỷ quyền căn cứ
vào tình hình thực tế của bộ phận mình để lập phiếu theo dõi lao động, bảng chấm
công. Cuối tháng, tổ trưởng và người phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công, tổ
trưởng và công nhân viên ký vào phiếu theo dõi lao động và chuyển bảng chấm
công, phiếu theo dõi lao động cùng các chứng từ liên quan như giấy xin nghỉ việc
không hưởng lương… về bộ phận kế toán để kế toán tiến hành kiểm tra đối chiếu
quy ra công để tính lương.
Bảng chấm công được lưu tại phòng kế toán cùng các chứng từ có liên quan.
Sau khi nhận đươc bảng chấm công và các chứng từ có liên quan, kế toán tính toán
tiền lương sau đó lập bảng thanh toán tiền lương cho người lao động tại doanh
nghiệp.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

70

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cuối mỗi tháng căn cứ vào
các chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương chuyển
cho kế toán trưởng soát xét sau đó trình cho Giám đốc hoặc người được uỷ quyền
ký duyệt, chuyển cho kế toán vốn bằng tiền lập phiếu chi và phát lương.
Các chứng từ hạch toán ban đầu:
Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty được thực
hiện dựa trên một số loại chứng từ sau
Bảng chấm công.
- Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc,
nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH... của người lao động để có căn cứ tính trả
lương, BHXH trả thay lương, tiền thưởng... cho từng người và quản lý lao động
trong doanh nghiệp
Hằng ngày, tổ trưởng (ban, phòng…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào
tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, Cuối tháng, người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và
Chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ
việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương… về bộ phận kế toán
kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền
lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công
theo từng loại tương ứng để ghi vào bảng chấm công.

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

71

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Kế toán-Kiểm toán

Bảng 2.3. BẢNG CHẤM CÔNG
Đơn vị: Công ty Cổ Phần VLXD Bồ Sao
Bộ phận:Quản lý Doanh Nghiệp

STT Họ và tên

A
1
2
3
4
5

B
Nguyễn công
phùng
Đinh thị hà
Nguyễn Thị
Liên
Hoàng Thanh
Mai
Dương Thúy

Mẫu số: 01a- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 20/3/2006 của bộ trưởng BTC)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 5 năm 2013
Ngày trong tháng

Bậc lương
hoặc cấp
bậc CV

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
3

4
0

8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
3

4
0

8

Số
công
hưởng
lương
thời
gian

1

2

3

4

5

C

1

2

3

4

5 6 7+

+

+ + + + + +

+ + + +

.

25

Pgđ

+

+

+ + + + +

+ + + +

..

25

NV

+

+

+ + + + + +

+ + + +

..

26

NV

+

+

+

… … … + + + + … … … .. … …

NV

+

+

+

+ + + + +

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

6 7

Số
công
3 hưởn
1
g
lương
SP
3
32
133Quy ra công
Số công
Số công
Số
nghỉ
nghỉ việc công
việc
hương
hương
hương
…%
BHX
100%
lương
H
lương
34

35

36

……

…..

…..

Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Người chấm công
(Ký, họ tên)
- Lương sản phẩm:
- Lương thời gian:
- Ốm, đièu dưỡng:
- Con ốm:

SP
+
Ô


- Nghỉ phép:
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù:
- Nghỉ không lương:

Nguyễn Thị Hải Yến,lớp ĐHKT6 k5

72

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên )
P - Thai sản
H - Tai nạn
NB - Ngừng việc
KL - Lao động nghĩa vụ

Khoa Kế toán-Kiểm toán
Ngày31 .tháng 5…năm 2013..
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Ts
T
N


Chuyên Đề Tốt Nghiệp