Tải bản đầy đủ
3 . Các ngành nghề kinh doanh của công ty.

3 . Các ngành nghề kinh doanh của công ty.

Tải bản đầy đủ

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

+ Cho thuê xe du lịch.
+ Dịch vụ cho thuê hướng dẫn viên và dịch thuật.
-Thế mạnh của công ty
+Chuyên các tuyến Tour đông - tây bắc và khách lẻ ghép đoàn.
+Khởi hành 100% hàng ngày, hàng tuần với chất lượng đảm bảo như cam kết
và giá cả cạnh tranh.
+Là thương hiệu tin tưởng đối với các đối tác hợp tác gửi khách trong suốt 7
năm vừa qua.
+Teambuilding, Tour, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với số lượng lớn trên
1.000 người.
1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của công ty.
1.4.1. Mô hình tổ chức.
- Sơ đồ tổ chức bộ máy và quản lý của công ty.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 7

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

Hình 1.1 - Nguồn Phòng Marketing.
1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận.
1.

Giám đốc.
Là người trực tiếp điều hành công việc chịu trách nhiệm quản lý toàn

bộ hoạt động của cả công ty, quản lý các nhân viên dưới quyền, là người ra
quyết định đối với các vấn đề quan trọng, là người quyết định cuối cùng tới
toàn bộ chiến lược công ty trong ngắn hạn cũng như dài hạn, đồng thời giám
đốc còn là người lập các kế hoạch công tác, các qui tắc, qui định để đạt được
mục tiêu của công ty, thực hiện công tác đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo các bộ
phận thực hiện các công việc cụ thể đã được giao phó; thay mặt công ty làm
việc và kí kết hợp đồng vói đối tác, giải quyết các công việc hành chính
thường ngày, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vấn đề của công ty,
chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp…

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 8

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

Giám đốc còn chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề nhân sự của công ty, đảm
bảo cho công ty luôn có đội ngũ nhân lực đáp ứng được mục
tiêu đề ra, cùng với sự hỗ trợ của các bộ phận khác, đặc biệt là bộ phận hướng
dẫn – điều hành.
2.

Phòng marketing.

Trưởng bộ phận kiêm phó giám đốc công ty: quản lý nhân viên của bộ
phận mình, cùng với các nhân viên trong bộ phận hoàn thành nhiệm vụ được
giám đốc giao cho đồng thời là người đại diện cho công ty khi giám đốc vắng
mặt.
-Chức năng:
+Tổ chức và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị truờng du lịch, tiến
hành các hoạt động xúc tiến thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp. Phối
hợp với phòng điều hành tiến hành xây dựng các chương trình du lịch từ nội
dung đến mức giá phù hợp với nhu cầu khách hàng, chủ động đưa ra những ý
đồ về sản phẩm lữ hành mới của doanh nghiệp.
+Kí kết hợp đồng giữa doanh nghiệp với các hãng du lịch, tổ chức, cá
nhân để khai thác nguồn khách…
+Thiết lập và duy trì mối quan hệ của doanh nghiệp với các nguồn
khách, đề xuất xây dựng phương án mở các chi nhánh, văn phòng đại diện…
+Đảm bảo hoạt động thông tin thông suốt giữa doanh nghiệp và các
nguồn khách.
+Bộ phận marketing phải thực sự là chiếc cầu nối giữa khách hàng và
doanh nghiệp.
3.

Bộ phận điều hành.

Đây là bộ phận chính và nhiều việc nhất .Có thể nói việc phục vụ khách
hàng tốt hay kém chính là do bộ phận này quyết định do đó cơ cấu của bộ
phận này chiếm 50% tổng lao động .

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 9

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm
-

Báo cáo tốt nghiệp

Chức năng :
+ Phòng điều hành đóng vai trò như là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp

với thị trường cung cấp dịch vụ du lịch .
+ Là đầu mối triển khai toàn bộ công việc , điều hành các chương trình ,
cung cấp các dịch vụ du lịch trên cơ sở các kế hoạch thông báo do phòng
Maketing gửi tới .
+ Lập kế hoạch và triển khai công việc có liên quan đến việc thực hiện các
chương trình du lịch .
+ Thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với cơ quan, nhà cung cấp
dịch vụ và công ty đối tác.
+ Lựa chọn các nhà cung cấp có những sản phẩm đảm bảo uy tín , chất
lượng, giá cả hợp lý .
+ Theo dõi quá trình thực hiện các chương trình du lịch phối hợp với bộ
phận kế toán thực hiện hoạt động thanh toán .
Tổ chức điều động bố trí hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch.
+ Xây dựng duy trì đội ngũ hướng dẫn viên và cộng tác viên.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong doanh nghiệp để tiến hành họat
động có hiệu quả nhất.
+ Là đại diện trực tiếp của doanh nghiệp trong quá trình tiếp xúc trực tiếp
với khách.
4.

Bộ phận tài chính – kế toán.

Đây cũng là bộ phận quan trọng nhưng khối lượng công việc không nhiều.
-

Chức năng:
Tổ chức thực hiện các công việc tài chính kế toán của công ty. Ghi

chép theo dõi các khoản chi tiêu của doanh nghiệp.
Thực hiện chế độ báo cáo định kì, kịp thời phản ánh những thay đổi để lãnh
đạo có biện pháp xử lý.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 10

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Sau khi nhận được giấy giới thiệu của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
và khoa Du Lịch – Sư Phạm, em đã liên hệ và được nhận vào thực tập tại bộ
phận hướng dẫn của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Thanh Tâm,
chương 1 giới thiệu tổng quan về công ty trong đó: Giới thiệu những nét khái
quát về công ty, lĩnh vực hoạt động , nhiệm vụ của công ty, các hoạt động
kinh doanh chính của công ty, cũng như cơ cấu tổ chức của các bộ phận từ bộ
phận Ban Giám đốc tới các hướng dẫn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư,
ngoài ra còn có các cộng tác viên và những thực tập sinh và những cơ chế
riêng của công ty. Từ những nghiên cứu trên với những hoạt động thực tế của
bản thân em cũng đã trau dồi thêm nhiều kiến thức tuyến điểm và những kiến
thức về làm du lịch đã giúp em có thêm tài liệu để viết về các chương tiếp
theo.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 11

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MAKETINGTẠI CÔNG
TY TNHH ĐTTM & DU LỊCH MỞ HÀ NỘI
2.1. Cơ cấu tổ chức.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức của phòng Maketing:

Hình 2.2 - Nguồn Phòng Marketing.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 12

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

2.2. Quy trình làm việc.
-Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị sản phẩm du lịch của
công ty.
-Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách
nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong
phạm vi ngân sách được giao.
-Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu –
chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
-Giúp Giám đốc việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của
Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
-Phối hợp với Giám đốc xây dựng các chương trình du lịch theo yêu
cầu của khách hàng. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng
như chăm sóc khách hàng.
-Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này.
-Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình
thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến Giám đốc,
bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
-Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn
bộ nhân viên phòng markeing.
-Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.
2.3. Kết quả hoạt động.
-Số lần tiếp xúc khách hàng trong một ngày :
+ Trực tiếp : Tùy từng ngày làm việc, có ngày trực tiếp tìm đến khách hàng để
trao đổi, có ngày thì khách trực tiếp tìm đến văn phòng, có ngày thì không gặp
khách trực tiếp lần nào .

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 13

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

+ Gián tiếp ( qua điện thoại ) : Bình quân mỗi ngày tư vấn sản phẩm du lịch
của công ty đến > 150 khách, doanh nghiệp và các công ty đối tác hợp tác gửi
khách.
-Số khách hàng mới có được trong 1 tháng : ≈ 100 - 200 người và doanh
nghiệp
- Số khách hàng mới bị mất đi trong 1 tháng : ≈ 40 – 80 người
- Tỉ lệ % hợp đồng du lịch được ký trên 100 cuộc tiếp xúc với khách : ≈ 20 30%
-Thái độ của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ du lịch của công ty : ≈ 8090% khách hài lòng, ≈10-20% khách hàng góp ý về dịch vụ.
-Doanh thu và lợi nhuận bình quân trong 1 tháng mà phòng Maketingmang về
cho công ty:
- Vào mùa du lịch biển:
=> Doanh thu : ≈ 850.000.000 VNĐ / 1 tháng.
Lợi nhuận : ≈ 325.000.000 VNĐ.
- Vào mùa tour Đông – Tây bắc:
=> Doanh thu : ≈ 210.000.000 VNĐ / 1 tháng.
Lợi nhuận : ≈ 55.000.000 VNĐ.
- Vào mùa tour Tết:
=> Doanh thu : ≈ 26.000.000 VNĐ / 1 tháng.
Lợi nhuận : ≈ 8.000.000 VNĐ.
Số liệu trên chưa kể đến nhiều nhóm khách hàng truyền thống của công ty,
trực tiếp ký hợp đồng với Giám đốc, không phải khách hàng của phòng
Maketing và không thông qua phòng Maketing.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 14

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 nói về thực trạng hoạt động của Công ty TNHH ĐTTM & DU
LỊCH MỞ HÀ NỘI . Trong đó nói rõ về đối tượng khách chủ yếu mà công ty
hướng tới cùng với các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo nhằm thu hút hơn
nữa lượng khách du lịch và quốc tế. Thấy được thực tế thế mạnh của công ty
và những gì đã đạt được trong những năm gần đây qua đó có những đóng
góp, ý kiến để công ty ngày một phát triển hơn. Toàn bộ chương hai là những
nét rõ nhất về tình hình công ty giúp em có cái nhìn sắc nét nhất về tình hình
hoạt động của công ty, làm cơ sở cho em viết tiếp Chương 3.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 15

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI BỘ PHẬN SEO TẠI
CÔNG TY TNHH ĐTTM & DU LỊCHMỞ HÀ NỘI
Sự cần thiết, vai trò của hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành và việc
tiêu dùng của du khách:
Hoạt động du lịch đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển của loài
người, trong thời kỳ cổ đại Ai Cập và Hy Lạp, hoạt động du lịch chỉ mang
tính chất tự phát, mọi chuyến đi đều do tư nhân đảm nhiệm, chưa hề có một tổ
chức du lịch nào. Tới đế chế La Mã, du lịch phát triển mạnh với cả hai hình
thức cá nhân và tập thể. Đã xuất hiện những cuốn sách ghi chép về các tuyến
hành trình, các suối nước nóng, của các tác giả như Sera Taxit.
Vào thế kỷ thứ II ở Hy Lạp, Pausanhiac đã xuất bản cuốn sách
"Perigezoto" có thời gian biểu của các phương tiện giao thông công cộng.
Đây là những nguồn thông tin đầu tiên của hoạt động du lịch lữ hành. Khu
hoạt động du lịch phát triển lên một bước mới đã xuất hiện các tổ chức của
hoạt động lữ hành, các tổ chức này chỉ đảm nhiệm một hoặc một số các dịch
vụ, phục vụ khách du lịch trong chuyến hành trình. Theo thời gian và nhu
cầu du lịch ngày một lớn, các tổ chức ngày một hoàn thiện thành các công ty
lữ hànhvới đầy đủ các chức năng như hiện nay.
Các công ty lữ hành này có vai trò như chiếc cầu nối giữa cung và
cầu du lịch. Như vậy, kinh doanh lữ hành xuất hiện và phát triển như là một
tất yếu. Mặc dù ra đời khá muộn so với các hoạt động khác của ngành du lịch
nhưng nó đã trở thành một ngành kinh doanh chủ chốt của hoạt động kinh tế
du lịch. Bằng cách bán các chương trình du lịch (tour), có nghĩa là sản xuất,
đổi mới các chương trình du lịch và tổ chức thực hiện chương trình du lịch
đó.
Kinh doanh du lịch lữ hành góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành
du lịch.Hoạt động kinh doanh lữ hành được thể hiện qua quá trình chọn

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 16

SVTH: Phạm Thanh Tùng

Khoa Du Lịch – Sư Phạm

Báo cáo tốt nghiệp

lọccác tài nguyên du lịch, để cấu tạo thành sản phẩm du lịch. Công ty với tư
cách là nơi môi giới (bán) các dịch vụ hàng hoá được sản xuất từ các doanh
nghiệp khác, chuyên ngành khác để thu một phần quỹ tiêu dùng cá nhân của
khách du lịch.
3.1. Vị trí và nhiệm vụ trong thời gian thực tập.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế họach hoạt động của
Phòng. Đồng thời, định hướng mục tiêu cho từng thành viên, từng nhóm, để
đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Quản lý và điều hành mọi mặt hoạt động của Phòng theo chức năng,
nhiệm vụ.
- Phân tích thị trường – địa bàn để triển khai những kế hoạch tiếp thị
sản phẩm du lịch của công ty một cách phù hợp và hiệu quả.
- Phối hợp với Giám đốc xây dựng các chương trình du lịch theo yêu
cầu của khách hàng. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng
như chăm sóc khách hàng.
- Tìm kiếm thông tin về địa điểm và viết bài chuẩn SEO cho công ty.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và bố trí công việc hàng ngày, hàng tuần
cho thực tập viên mới hơn mình hướng dẫn các kỹ năng cơ bản giúp đỡ họ khi
gặp khó khăn.
- Thiết kế giới thiệu tour du lịch theo yêu cầu của công ty.
- Cùng chuẩn bị và tham dự những buổi đấu thầu tour du lịch cùng với
điều hành và giám đốc.
- Tuyển dụng và quản lý về nhân sự cũng như tinh thần làm việc của
nhân viên trong Phòng SEO.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh thu hàng tháng của Phòng.
- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với các nhóm và cá nhân trong
Phòng lên Giám đốc.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Page 17

SVTH: Phạm Thanh Tùng