Tải bản đầy đủ
Tiến trình song song: là các tiến trình mà điểm khởi tạo của tiến trình này nằm ở thân của các tiến trình khác, tức là có thể khởi tạo một tiến trình mới khi các tiến trình trước đó chưa kết thúc.Trong này tiến trình song song được chia thành nhiều

Tiến trình song song: là các tiến trình mà điểm khởi tạo của tiến trình này nằm ở thân của các tiến trình khác, tức là có thể khởi tạo một tiến trình mới khi các tiến trình trước đó chưa kết thúc.Trong này tiến trình song song được chia thành nhiều

Tải bản đầy đủ