Tải bản đầy đủ
Chương 4: CÀI ĐẶT - THỬ NGHIỆM

Chương 4: CÀI ĐẶT - THỬ NGHIỆM

Tải bản đầy đủ

4.2 Cài đặt
Bước 1: Cài đặt WampServer 2.1(xem phụ lục).
Bước 2: Cài đặt Moodle 1.9 (xem phụ lục). Sau khi cài đặt thành công nên xóa thư
mục install.
Bước 3: Cài đặt plugin Questionnaire (xem phụ lục).
Bước 4: Cài đặt plugin Online Judge (xem phụ lục).
Bước 5: Cài đặt Joomla 1.5: đặt thư mục cài đặt Joomla chung với thư mục source của
Moodle sau đó tiến hành cài đặt (xem phụ lục) và sau khi cài đặt thành công phải xóa
thư mục cài đặt Installation thì Joomla mới hoạt động được.
Bước 6: Cài đặt Joomdle (xem phụ lục).
4.3 Triển khai
4.3.1 Xây dựng bộ giao diện
-

Bộ giao diện của hệ thống được xây dựng trên bộ giao diện Cafelite-WR của tác giả
Mary Evans.

Hình 4.1 Bộ giao diện Cafelite-WR
-

Chỉnh sửa giao diện bằng cách chỉnh sửa trực tiếp nội dung các tập tin trong thư mục
theme của hệ thống: C:\wamp\www\moodle\theme\dhtv-orange\

55
55

4.3.1.1 Một số bước thay đổi giao diện
-

Thay đổi background, color, font của trang web ở file cafelite-wr.css. Ví dụ ở thẻ
body:

Hình 4.2 Thay đổi background, color, font của trang web
- Thay đổi chiều rộng trang web ở thẻ page:

Hình 4.3 Thay đổi chiều rộng trang web
-

Thay đổi banner trên trang web ở thẻ header:

Hình 4.4 Thay đổi banner

56
56

4.3.1.2 Thiết kế các màu sắc khác nhau của bộ giao diện
-

Bộ giao diện màu cam:

Hình 4.5 Bộ giao diện màu cam
- Bộ giao diện màu xanh dương:

Hình 4.6 Bộ giao diện màu xanh dương

57
57

-

Bộ giao diện màu xanh lá cây:

Hình 4.7 Bộ giao diện màu xanh lá cây
-

Bộ giao diện màu đỏ:

Hình 4.8 Bộ giao diện màu đỏ

58
58

-

Bộ giao diện màu tím:

Hình 4.9 Bộ giao diện màu tím
-

Thay đổi background trang web: mở file cafelite-wr.css trong mỗi bộ theme sau đó
chỉnh sửa ở thuộc tính background của thẻ body:
background:url(img/background.png). Dùng Photoshop hoặc các phần mềm hỗ trợ
chỉnh sửa và tạo ảnh để tạo file background.png với các màu sắc khác nhau rồi đặt
chúng vào thư mục img tương ứng với màu sắc của mỗi theme mà ta chọn màu của file
background.png.

-

Thay đổi background của menu tương tự như thay đổi background. Nhưng thay đổi ở
file cafelite-wr-menu.css và chỉnh sửa thuộc tính background ở thẻ #cafelite-wr-menu
{}.

-

Thay đổi màu sắc của thẻ trên hai bên khối. Mở file cafelite-wr.css trong mỗi bộ
theme sau đó chỉnh sửa ở thuộc tính color:purple của thẻ .sideblock .content a{} với
các màu sắc tương ứng với mỗi bộ giao diện.
4.3.2 Ứng dụng plugin Questionnaire để chấm điểm rèn luyện
Tạo ra các câu hỏi tương ứng với biểu mẫu đánh giá điểm rèn luyện từ phòng
khảo thí. Câu hỏi được tạo phải dạng số và tối đa ký tự nhập vào để ràng buộc khi học
viên nhập điểm.

59
59

Hình 4.10 Bảng đánh giá rèn luyện của học viên
Vì đây là câu hỏi thuộc dạng câu hỏi khảo sát nên điểm rèn luyện của học viên
không tự động cộng dồn, mà giáo viên phải tự xem lại bảng câu hỏi mà sinh viên đã tự
chấm điểm. Sau đó giáo viên sẽ chỉnh sửa lại điểm số của học viên ở mục điểm rèn
luyện.
4.3.3 Plugin Online Judge
Online Judge là một mô-đun Moodle được phát triển bởi một tổ chức ở Trung
Quốc. Nhóm phát triển gồm có 7 thành viên. Địa chỉ wesite: https://github.com.
Online Judge hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ lập trình.
60
60

Một số giao diện Online Judge trong hệ thống.

Hình 4.11 Màn hình xem câu hỏi bài tập Online Judge

Hình 4.12 Xem tất cả các bài tập Online Judge mà sinh viên đã nộp

61
61

Hình 4.13 Màn hình xem nội dung bài tập Online Judge

Hình 4.14 Cho điểm bài tập Online Judge

62
62

Khuyết điểm của hệ thống là chưa demo code trực tuyến các bài tập của học
viên. Vì vậy để kiểm tra giáo viên chỉ có thể xem code trực tuyến và phải tải từng bài
tập của học viên về máy tính cá nhân của mình để demo.
4.3.4 Xây dựng độ khó của câu hỏi thuộc công cụ Quiz
4.3.4.1 Chỉnh sửa bảng mdl_question
Thêm vào bảng mdl_question ba cột:
cat(varchar): lưu mức độ của câu hỏi.
slr(bigint): lưu tổng số lần câu hỏi được làm đúng.
tsl(bigint): lưu tổng số lần câu hỏi được làm.

Hình 4.15 Chỉnh sửa bảng mdl_question

63
63

4.3.4.2 Mặc định câu hỏi
-

Khi câu hỏi được tạo lần đầu tiên thì mặc định của câu hỏi sẽ là:
cat= “Dễ”;
slr=0;
tsl=0;

-

Có hai trường hợp:
• Câu hỏi được thêm trực tiếp từ web bởi giáo viên hoặc quản trị viên:
Thêm dòng: $question->cat="Dễ"; ở dòng 102. Trong file question.php ở
thư mục \moodle\question.

Hình 4.16 Mặc định câu khi được thêm trực tiếp từ web
• Câu hỏi được import từ file trên máy tính lên hệ thống:
Thêm dòng: $question->cat="Dễ"; ở dòng 329. Trong file format.php ở
thư mục \moodle\question.

Hình 4.17 Mặc định câu hỏi khi được import từ file

64
64

4.3.4.3 Thay đổi độ khó câu hỏi
Độ khó câu hỏi (p) chia thành ba mức và được xác định bằng cách dựa vào tổng
số lần câu hỏi được làm đúng (slr) và tổng số lần câu hỏi được làm (tsl).
Công thức tính p:
p=slr/tsl
Dựa vào p xác định độ khó câu hỏi:
p < 0.25 (câu hỏi khó).
0.25 <= p <= 0.75 (câu hỏi trung bình).
p > 0.75 (câu hỏi dễ).
Code xử lý:

Hình 4.18 Code xử lý độ khó của câu hỏi

65
65