Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật ghi chép, viết nhật ký

Kỹ thuật ghi chép, viết nhật ký

Tải bản đầy đủ

thể tự đánh giá đợc mình thông qua những gì đã ghi lại. Từ đó, có những hành động
chỉnh sửa và rút kinh nghiệm.

CU HI ễN TP CHNG III
1. Trỡnh by nhng ni dung cn lng nghe khi lm vic vi tr em? Vic thc
hin lng nghe tr em cú gỡ khỏc so vi lng nghe thõn ch l ngi trng
thnh? Mụ t vic thc hin k nng lng nghe thụng qua on hi thoi.
2. Th no l k nng phn ỏnh? Trỡnh by k nng phn ỏnh ni dung, phn
ỏnh cm xỳc, phn ỏnh ý ngha? Cho vớ d minh ha?
3. Th no l k nng túm tt? Khi no s dng k nng túm tt? Cho vớ d
th hin k nng túm tt?
4. Th no l k nng thu cm? thc hin thu cm cn cú nhng k nng
gỡ? Ly vớ d minh ha?
5. í ngha ca k nng t cõu hi? Nhng ni dung cn t cõu hi l gỡ?
Trỡnh by cỏc dng cõu hi? Cho vớ d minh ha?
6. Trỡnh by k nng tham vn tr em? Thc hin tham vn i vi mt thõn
ch l tr em gp khú khn trong hc tp?
7. S dng tng hp cỏc cụng c trong lm vic vi tr em giỳp mt thõn
ch l tr em b lm dng tỡnh dc bc l suy ngh, cm xỳc ca mỡnh v s
vic xy ra?

Ti liu tham kho
Ti liu tham khi trong nc:
1. Bựi Th Xuõn Mai, (2008).Giao trỡnh tham vn gia ỡnh- , nh xut bn lao

ng.
2. Vừ Vn bn, (2002). Thc hnh iờu tr tõm ly, Nh xut bn y hc.
3. Nguyn Th Oanh, (2009). Gia ỡnh v tr em trc nhng th thach mi,

Nh xut bn tr.
4. B Lao ụng- Thng binh v xó hi, (2010). S liu v bo tr xó hi v

gim nghốo giai on 2006-2010. Nh xut bn Lao ng- xó hi.

Ti liu tham kho nc ngoi
1.

Janzen, Harris, Jordan and Franklin, Family treatment, evidenced

based practice with population at risk, 2006, thompson Brooks
2.

Sheafor, Horeisi, Techniques and guidelines for social work practice,

Allyn and Bacon, 1994
3.

Allie C. And thomas P. Holland, Working with families, Peason

Education, 2003.