Tải bản đầy đủ
Các nguồn lực trong việc thỏa mãn các nhu cầu của trẻ em

Các nguồn lực trong việc thỏa mãn các nhu cầu của trẻ em

Tải bản đầy đủ

Nhân lực ám chỉ kiến thức và kỹ năng mà người chăm sóc có thể dùng được để
đảm bảo phúc lợi của một đứa trẻ. Khả năng chăm sóc trẻ em của một người có
liên quan đến trình độ học vấn và nghề nghiệp của họ. Một người chăm sóc được
hưởng nền giáo dục tốt thì thường mong muốn và khơi gợi khát vọng học hành
trong con cái họ. Tương tự, người chăm sóc mà làm chủ thường truyền cho đứa trẻ
khát vọng làm chủ với các đạo đức công việc.
2.2.

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính nói đến sự cung cấp nguồn thu nhập phù hợp để mua bán
lương thực cần thiết cho gia đình. Mức thu nhập của người chăm sóc quyết định
những nguồn lực sẵn có cho trẻ em, như sơ đồ sau:
Sơ đồ 1: Những nguồn lực tài chính Chăm sóc cho Trẻ em

Tài sản vật chất –
quần áo, lương thực,
chỗ ở

Các hoạt động văn

Giáo dục – được đi

hóa

học

Vai trò của các
nguồn lực tài chính

Các phương tiện đi
lại

2.3.

Các hoạt động giải trí

Nguồn lực xã hội

Nguồn lực xã hội nói đến số lượng và chất lượng những mối quan hệ mà một
người chăm sóc có trong và ngoài phạm vi gia đình. Sự mở rộng và các dạng quan
hệ xã hội của người chăm sóc được có liên kết với mạng lưới hỗ trợ của xã hội,
mạng lưới này không chỉ được triển khai cho gia đình nói chung mà cả trẻ em nói
riêng. Sự cung cấp của mạng lưới hỗ trợ xã hội không chỉ giúp đỡ người chăm sóc

trên phương diện hàng ngày mà còn cung cấp một hệ thống trợ giúp đỡ dự khuyết
khi người chăm sóc/gia đình không đủ khả năng chăm sóc cho trẻ.
Tuy nhiên, đối với những gia đình có mối quan hệ xã hội hạn chế thì mạng
lưới hỗ trợ xã hội thường không đến được với gia đình đó. Trong trường hợp bản
thân gia đình đó có khả năng nuôi dạy con cái tốt thì trẻ vẫn được hưởng sự chăm
sóc tốt mặc dù không có sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài xã hội. Đáng lo ngại
là ở những gia đình vừa không có năng lực nuôi dạy con cái vừa không có mối
quan hệ xã hội, trẻ sẽ bị thiếu hụt sự chăm sóc nghiêm trọng.
Những nhân tố sau, liên quan đến cả nguồn lực trong và ngoài gia đình, có
ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, khi phân tích các tình
huống thực tế, nhân viên xã hội cần lưu ý đây chỉ là những yếu tố có thể gây ra
việc chăm sóc trẻ em thiếu đầy đủ, song không có nghĩa đây là những bằng chứng
cho việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em không tốt. Mối quan hệ giữa các nhân tố này
được biểu diễn trong sơ đồ sau :
Sơ đồ 2 : Những yếu tố có liên quan đến vấn đề nuôi dạy con cái không đầy đủ

Nghèo đói

Sự cách biệt với xã hội

Thất nghiệp

Nguy cơ của sự chăm sóc
và bảo vệ trẻ em không
đầy đủ
Chỗ ở không ổn định và

Tâm lý chú trọng quá

chỗ ở chất lượng kém

mức vào bản thân

III.

Lạm dụng buôn bán bất

Thiếu hiểu biết về khả

hợp pháp ma túy và

năng phát triển của trẻ

rượu

em

Các vấn đề thường xảy ra với trẻ em trong gia đình

1. Lạm dụng trẻ em
Khái niệm: Lạm dụng trẻ em có thể được định nghĩa là những cách cư xử và
hành động để hậu quả lâu dài cho trẻ, dù là hành vi có chủ định hay không, được
coi là vi phạm những tiêu chuẩn được chấp nhận về chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em
trong xã hội Việt Nam

Các mức độ lạm dụng trẻ em: (Các dạng lạm dụng thường đi kèm với nhau
và hầu như rất hiếm khi NVXH thấy chỉ xảy ra một dạng lạm dụng).
1.1.

Lạm dụng thân thể

Lạm dụng thân thể bao gồm: đánh đập, lắc, ném, đầu độc, đốt hay làm bỏng,
dìm chết, làm nghẹn thở, hay gây những tổn thương thể xác cho một đứa trẻ( Bộ Y
tế Anh Quốc, 1995,p5)
“Lạm dụng thể chất trẻ em là hành vi có nguy cơ hoặc thực sự gây tổn
thương thể chất cho trẻ từ sự tương tác hoặc sự thiếu tương tác nằm trong tầm kiểm
soát của bố mẹ hay người có trách nhiệm, quyền lực hay được tin tưởng. Những tai
nạn này có thể chỉ diễn ra một lần hay lặp đi lặp lại. Ví dụ của những hành vi lạm
dụng trẻ em bao gồm tát, đánh đập bằng tay hay đồ vật, đấm, đá, đẩy, đánh và
cấu”. W.H.O
Điều quan trọng là khi xem xét định nghĩa này ta cần chú ý đến ba khía cạnh
của định nghĩa:
Định nghĩa không nêu lên mức độ tổn thương thể chất gây ra bởi một hành
động để một hành động này được coi là lạm dụng. Vào thời điểm điều tra, cán bộ
xã hội cần tiến hành đánh giá bối cảnh để xem hành đông đó có bị coi là lạm dụng
không.
Trẻ em thường phải chịu những chấn thương thể xác trong suốt thời thơ ấu
và hầu hết là do tai nạn ngẫu nhiên và không cần điều trị về y tế.
Người chăm sóc có thể mắc lỗi tương tự ví dụ khi đánh vào mông đứa trẻ,
điều này có thể rơi vào phạm vi rộng lớn của các khái niệm chủ tâm và tiên liệu
trước cũng như không chủ tâm và không tiên liệu trước.