Tải bản đầy đủ
V. CÔNG TÁC HẬU CẦN:

V. CÔNG TÁC HẬU CẦN:

Tải bản đầy đủ

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

các thành viên tham gia buổi họp
Thiết kế - kiểm tra kết nối – hỗ trợ kết nối – thông
3

Lê Mạnh Hà

báo trước các vật dụng cần thiết cho buổi họp – Ghi
biên bản
Tổng hợp phiếu đánh giá thành viên tham gia cuộc

4

Lê Viết Dũng

5

Hoàng Văn Trọng

họp
Chuẩn bị các form mẫu cần thiết – Gởi các form
mẫu cho các thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Hôm nay, vào lúc 19h00 thứ 7 ngày 18 tháng 03 năm 2017.
Chúng tôi tiến hành họp nhóm lần 3 của lớp QD11E.
Mục đích :

-Thống nhất hoạt động nhóm
- Đưa ra các ý tưởng, kế hoạch, cách thức thực hiện và những quy định để
đạt hiệu quả trong công tác hoạt động nhóm trong một kỳ học

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 4

4

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

- Tiến hành bầu nhóm phó – Thư ký – Thủ Quỹ.
- Thống nhất phần mềm trong họp nhóm
I.

Các thành viên tham gia:
1. Lê Đa Ngọc . ( Nhóm trưởng )
2. Bùi Tuấn Anh .
3. Lê Viết Dũng .
4. Lê Thanh Hà .
5. Lê Mạnh Hà . ( Thư ký )
6. Phạm Nguyễn Bảo Nguyên
7. Hoàng Văn Trọng .
8. Nguyễn Văn Vĩnh .
9. Phạm Công Điện .
Chủ đề và mục tiêu họp:

Thống nhất nội dung hoạt động nhóm, đưa ra các ý tưởng, cách thức thực
hiện và các quy định để đạt hiệu quả cao trong công tác hoạt động nhóm.
II.

Nội dung cuộc họp:

+Nhóm trưởng Lê Đa Ngọc triển khai nôi dung chính của cuộc họp,yêu cầu
buổi làm việc nhóm hôm nay phải đi đến thống nhất về vấn đề thời gian để phối hợp
làm việc nhóm và đưa ra ý kiến về thời gian họp nhóm cố định là 20 giờ tối thứ 7
hàng tuần online bằng facebook để thảo luận.
+Thống nhất lựa chọn ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc họp
online.
+Bầu chọn phó nhóm , thư kí để giúp đỡ các thành viên trong nhóm và hỗ trợ
thêm cho trưởng nhóm khi nhóm trưởng bận việc.
+ Bầu chọn Thủ quỹ
Sau đó các thành viên cùng nhau thảo luận:
+Nhóm trưởng Lê Đa Ngọc yêu cầu các thành viên thảo luận, đưa ra ý
tưởng phát triển nhóm, đi vào mục đích chính, không lan man dẫn đến mất thời gian
của nhóm mà không đạt kết quả.
+ Bùi Tuấn Anh - Thành viên : Đưa ra cách thức liên lạc trong nhóm , trao
đổi thông tin qua facebook nhóm và mail. Nếu có thông báo khần cấp sẽ báo trên
tường facebook và điện thoại di động.
+ Lê Viết Dũng – Thành viên : cho rằng sau khi nhận bài tập nhóm từ hệ
thống thì nhóm trưởng nên phân công, phân chia nhiệm vụ cụ thể theo từng khả

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 5

5

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

năng và tính chất công việc của mỗi thành viên. Các thành viên nên hoàn thành càng
sớm càng tốt nhiệm vụ của mình để nhóm trưởng hoặc nhóm phó tổng hợp và đưa
ra thảo luận, để hoàn thành tốt yêu cầu đề ra
+ Lê Thanh Hà – Thành viên : do các thành viên trong nhóm đều là những
người đã và đang đi làm theo học lớp hơn nữa do yêu cầu công việc nên cũng rất
khó khăn trong việc sắp xếp thời gian họp nhóm. Nên thống nhất thời gian họp hợp
lý để tiện việc trao đổi
+ Phạm Nguyễn Bảo Nguyên – Thành viên : Trong quan hệ giao tiếp, góp ý
phải nhẹ nhàng, tôn trọng lẫn nhau.
+ Các thành viên của nhóm được phân công thực hiện công việc gì mà nếu
bận việc đột xuất không có thời gian thực hiện (bài tập nhóm chẳng hạn) thì phải báo
ngay cho nhóm trưởng.
+ Hoàng Văn Trọng – Thành viên : Tôi đồng ý với quan điểm của anh Lê Viết
Dũng. Mọi người cố gắng đọc thật kỹ giáo trình, Bài tập trắc nghiệm nên làm càng
nhiều càng tốt, để có kiến thức thật vững khi làm bài tập về nhà.
+ Nguyễn Văn Vĩnh – Thành viên : nên có quỹ riêng của nhóm , có buổi liên
hoan sau khi tập trung theo lịch ở trường.
+ Phạm Công Điện – Thành viên : Nêu cao quan điểm của mình về tinh thần
làm việc nhóm. Các thành viên phải hỗ trợ lẫn nhau trong công việc học và làm bài
tập về nhà. Có những lúc không liên lạc được với những thành viên khác khi có việc
cần. Chúng ta cần có sự hợp tác chặt chẽ thì nhóm mới hoạt động được
+ Lê Mạnh Hà – Thư Kí :Đề nghị nhóm phó là anh Nguyên ; góp ý kiến về
cách post bài tập nhóm ; chia sẻ cách sử dụng diễn đàn ; đề nghị nhóm trưởng làm
việc chặt chẽ với giáo viên QLHT ; chia sẻ cách liên hệ với giáo viên bộ môn khi cần
-

Đóng góp ý kiến về các phần mềm hỗ trợ họp nhóm đạt suông sẻ:
+ Các thành viên: Lê Thanh Hà – Bùi Tuấn Anh – Nguyễn Văn Vĩnh thì cho

rằng nên dùng Zalo cho thuận tiện với những người thường xuyên di chuyển.
+ Thành viên: Hoàng Văn Trọng thì cho rằng tính năng và sự ổn định khi kết
nối của Viber cao hơn Zalo
+ Thành viên Phạm Công Điện – Lê Viết Dũng – Lê Đa Ngọc cho rằng nên giữ
phần mềm Skype dùng cho việc họp nhóm. Vì phần mềm hỗ trợ trò chuyện cùng lúc
giữa Chat Text và Voice
+ Thành viên: Lê Mạnh Hà – Phạm Ng Bảo Nguyên có ý kiến nên dùng kết
hợp Group Messenger của Facebook, vì rất thuận tiện cho việc trao đổi những khi
cần

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 6

6

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

Sau khi trao đổi thì cả nhóm đi đến thống nhất dùng phần mềm Skype để họp
nhóm và Messenger Facebook dùng để trao đổi kiến thức môn học.
III.

Kết luận và đề xuât:

1.Họp nhóm online vào 20h tối Thứ 7 hàng tuần bằng Skype để thảo luận.
Đề cao vai trò của trưởng nhóm. Qua đó cần có sự phân công công việc một cách
hợp lý. Thông tin nhóm cần rõ ràng, minh bạch. Các thành viên cần chủ động, tích
cực tham gia đóng góp hơn nữa. Cố gắng hoàn thành công việc chung của nhóm
cũng như công việc học tập riêng của từng cá nhân trước thời hạn.
2.Thống nhất tên nhóm là : Nhóm 1
3. Thống nhất dùng facebook để trao đổi thông tin, kiến thức , bài tập nhóm ,
bài tập trắc nghiêm , bài tập về nhà với các thành viên. Nếu có thay đổi lịch họp
nhóm sẽ post lên tường facebook nhóm để mọi người theo dõi.
4. Thống nhất tạo quỹ nhóm ( mỗi người sẽ nộp quỹ 100.000đ ) dùng để liên
hoan gặp mặt vào những ngày tập trung và những khi cần thiết
5. Thống nhất về nhân sự của nhóm
TV Phạm Nguyễn Bảo Nguyên: Nhóm phó
TV Lê Mạnh Hà: Thư kí .
TV Lê Viết Dũng: Thủ quỹ
Cuộc họp kết thúc vào 21h00’ cùng ngày.
Thư ký thông qua biên bản./
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2017
Thư ký
(Đã ký)
Lê Mạnh Hà

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Nhóm trưởng
(Đã ký)
Lê Đa ngọc

Trang 7

7

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

BẢN TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC
Thành viên

Đúng
giờ

Góp ý đúng lúc
đúng nội dung
đang bàn

Tuân thủ lịch
trình cuộc họp,
không lan man
vấn đề khác

Tôn trọng
thành viên
khác, khách
quan không chỉ
trích cá nhân

Lê Đa Ngọc
Bùi Tuấn Anh
Lê Viết Dũng
Lê Thanh Hà
Lê Mạnh Hà
Phạm Nguyễn Bảo
Nguyên
Hoàng Văn Trọng
Nguyễn Văn Vĩnh
Phạm Công Điện

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

*** Ghi chú : Điểm từ 1-5. ( 1 thấp nhất, 5 cao nhất).
LẬP BẢNG

NHÓM TRƯỞNG

Lê Mạnh Hà

Lê Đa Ngọc

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 8

8

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

BẢNG TỔNG HỢP THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ CUỘC HỌP
Bạn đánh giá ý kiến thảo luận theo số cho sẵn, số 1 = không đồng ý và số 5 = đồng ý
nhất.
Mục đích và các mục tiêu rõ ràng.
Thời lượng họp hợp lí.
Địa điểm họp thuận tiện.
Chúng tôi cùng chia sẻ việc đưa ra quyết định tại buổi họp.
Các thành viên tham gia tích cực.
Chúng tôi sử dụng thời gian họp hiệu quả.
Tôi hài lòng buổi họp này.
Tôi thích buổi họp này.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

LẬP BẢNG

NHÓM TRƯỞNG

Lê Mạnh Hà

Lê Đa Ngọc

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 9

5
5
5
5
5
5
5
5

9

BTN môn: EG005

Nhóm 1

Lớp QD11E

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BUỔI HỌP
Sau đây là tổng kết buổi họp.
Mặt được
*Thống nhất:
-Tên nhóm là : Nhóm 1.
-Nhóm trưởng : Lê Đa Ngọc
-Nhóm phó : Phạm Nguyễn bảo Nguyên
-Thư ký : Lê Mạnh Hà
-Thủ quỹ: Lê Viết Dũng
*Thời gian họp định kỳ :
20h tối Thứ 7 hàng tuần
*Cách thức họp, trao đổi thông tin , kiến
thức , … là online trên Skype.
*Mọi thông tin rõ ràng và được các thành
viên đưa ý kiến và tán thành giúp cho sự
liên kết tốt hơn.
*Đề cao vai trò nhóm trưởng. Phân công
công việc rõ ràng.
*Có Quỹ nhóm và kế hoạch sử dụng quỹ
hợp lý.

Mặt chưa được
*Các thành viên nên tích cực tham gia
thảo luận, đóng góp ý kiến nhiều hơn.
*Cố gắng online trên mạng nhiều hơn
ngoài giờ họp nhóm để trao đổi với nhau
về cuộc sống.
*Tổ chức offline để mọi người gặp mặt
thân mật hơn.
*Chia sẻ thành tích , kết quả học tập để
anh em rút kinh nghiệm nhằm giảm bớt
thời gian hoàn thành bài tập hơn.
*Các thành viên cố gắng hoàn thành sớm
hơn nhiệm vụ của mình để có thời gian
trao đổi nhiều hơn.

Tổng kết : Chúng ta bắt đầu hiểu được cách làm việc nhóm và triển khai công việc
cụ thể cho các thành viên. Vì thế có thể nói chúng ta đang trong giai đoạn phát triển
tương đối tốt và bền vững. Hy vọng các thành viên sẽ tích cực đóng góp công sức
của mình vào mục tiêu phát triển nhóm chúng ta.
NHÓM TRƯỞNG
Lê Đa Ngọc

Nhóm 1 | Phát triển kỹ năng cá nhân 1

Trang 10 10